Wirtualny Urząd

Wydział:    Referat Planowania Przestrzennego i Gospodarowania Mieniem Gminnym
Grupa tematyczna:    Dodatki mieszkaniowe
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 ŁĘCZNA, pl. KOŚCIUSZKI 5
tel. (081) 752-02-13, fax 752-02-42
www.leczna.pl, e-mail: info@um.leczna.pl, Gadu-Gadu: 959597,
Biuro Obsługi Interesanta (081) 752-40-01
GODZINY PRACY: poniedziałek, środa, czwartek, piątek 7.00-15.00, wtorek 8.00-16.00
Karta usługi nr
PGM-16
REFERAT PLAN. PRZESTRZENNEGO I GOSPODAROWANIA MIENIEM GMINNYM
Data zatwierdzenia 11.07.2017 r.

PGM-16 Decyzja w sprawie przyznania dodatku energetycznego

DATA ZATWIERDZENIA:

■ 11.07.2017 r.

Dodatek energetyczny przysługuje osobie, która ma przyznany dodatek mieszkaniowy i jednocześnie jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym oraz zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Wysokość dodatku energetycznego wynosi rocznie nie więcej niż 30% iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym ogłaszanej przez Prezesa Urzędu Energetyki do dnia 31 marca każdego roku.

Limit zużycia energii elektrycznej wynosi:
- 900 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną;
- 1250 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa składającego się z 2 do 4 osób;
- 1500 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób.

Wysokość dodatku energetycznego na kolejne 12 miesięcy ogłaszana jest w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski” przez właściwego do spraw energii ministra, w terminie do 30 kwietnia każdego roku, biorąc pod uwagę środki przewidziane na ten cel w ustawie budżetowej.
Dodatek energetyczny wynosi miesięcznie 1/12 tej kwoty.

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Energii z dnia 22 kwietnia 2016 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującego od dnia 1 maja 2016 r. do 30 kwietnia 2017 r. wynosi dla gospodarstwa domowego:
1. prowadzonego przez osobę samotną - 11,29 zł miesięcznie;
2. składającego się z 2 do 4 osób - 15,68 zł miesięcznie;
3. składającego się z co najmniej 5 osób - 18,81 zł miesięcznie.

Dodatek energetyczny przyznawany jest na wniosek i wypłacany do dnia 10 każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym dodatek energetyczny wypłaca się do dnia 30 stycznia danego roku.

Wymagane dokumenty i miejsce ich składania

■ 1. Wniosek o przyznanie dodatku energetycznego.
2. Kopia umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej
z przedsiębiorstwem energetycznym.

■ Dokumenty należy składać osobiście w Referacie Planowania Przestrzennego i Gospodarowania Mieniem Gminnym na stanowisku ds. dodatków mieszkaniowych Urzędu Miejskiego w Łęcznej (Pl. Kościuszki 5, pok. nr 1)

Opłaty

Od 1 stycznia 2015 r. decyzje są zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie pkt. 2a części I, ust. 53., kol. 4 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1628 z późń. zm.)

Termin załatwienia sprawy przez urząd

Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do dodatku energetycznego kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku.

Sposób odwołania

Od decyzji w sprawie ustalenia prawa do dodatku energetycznego służy stronie prawo do wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Łęcznej.

Podstawa prawna

■ Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne
(t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 220 ze zm.).
■ Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych
(t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 180 ze zm.).
■ Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 23 ze. zm.).
■ Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej(t. j. Dz. U. z 2015r. poz. 783 ze. zm.).
■ Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U. z 2006r. Nr 84, poz. 587)

Sprawę załatwia

REFERAT PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I GOSPODAROWANIA MIENIEM GMINNYM
ST. DS. DODATKÓW MIESZKANIOWYCH, PL. KOŚCIUSZKI 5, POK. NR 1
TEL. 81-53-58-653

Formularz do pobrania

Dane urzędu

GMINA ŁĘCZNA
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 Łęczna, pl. Kościuszki 5
tel. 81-53-58-600
fax: 81-752-02-42
e-mail:

NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
Elektroniczna Skrzynka Podawcza