Wirtualny Urząd

Wydział:    Urząd Stanu Cywilnego
Grupa tematyczna:    Akta stanu cywilnego
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 ŁĘCZNA, pl. KOŚCIUSZKI 5
tel. (081) 752-02-13, fax 752-02-42
www.leczna.pl, e-mail: info@um.leczna.pl, Gadu-Gadu: 959597,
Biuro Obsługi Interesanta (081) 752-40-01
GODZINY PRACY: poniedziałek, środa, czwartek, piątek 7.00-15.00, wtorek 8.00-16.00
Karta usługi nr
USC-13
Urząd Stanu Cywilnego
Data zatwierdzenia 01.03.2010 r.

USC-13 Zmiana imienia lub nazwiska

O zmianę imienia lub nazwiska może wystąpić z wnioskiem:
■ obywatel polski
■ cudzoziemiec nieposiadający obywatelstwa żadnego państwa, jeżeli w Polsce posiada miejsce pobytu stałego
■ cudzoziemiec posiadający w Polsce status uchodźcy (gdy wystąpią szczególnie ważne powody związane zzagrożeniem jego życia, zdrowia, wolności lub bezpieczeństwa osobistego)

DATA ZATWIERDZENIA:
■ 01.03.2010 r.

Wymagane dokumenty i miejsce ich składania

Wymagane dokumenty:
1. Pisemny wniosek:
■ osoby pełnoletniej ubiegającej się o zmianę imienia lub nazwiska
■ przedstawiciela ustawowego małoletniego dziecka
Wniosek powinien zawierać dane osoby, której dotyczy zmiana, imię i nazwisko, na jakie ma nastąpić zmiana, uzasadnienie zmiany.
2. Do wniosku dołącza się:
■ odpis zupełny aktu urodzenia
■ odpis zupełny aktu małżeństwa - jeśli wnioskodawca pozostaje w związku małżeńskim
■ odpisy zupełne aktów urodzenia małoletnich dzieci, jeżeli zmiana nazwiska rozciąga się na dzieci
■ inne dokumenty uzasadniające zmianę nazwiska
Wniosek należy złożyć osobiście w Urzędzie Stanu Cywilnego w Łęcznej, Pl. Kościuszki 28 (poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 7.00 - 15.00, wtorek: 8.00 - 16.00).
Do wglądu:
■ dowód osobisty wnioskodawcy

Opłaty

Opłata skarbowa za wydaną decyzję - 37 zł

Wpłaty należy dokonywać na rachunek nr 34 10203206 0000 8102 0006 4410.

Opłata dokonana w banku PKO BP SA (przy ulicy Szkolnej) jest zwolniona z prowizji.

Termin załatwienia sprawy przez urząd

Do 30 dni.

Sposób odwołania

W przypadku decyzji odmownej, wnioskodawcy przysługuje prawo złożenia odwołania do Wojewódy Lubelskiego w Lublinie. Odwłołanie wnosi się za pośrednictwem kierownika USC w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
Odwołanie składa się w Urzędzie Stanu Cywilnego w Łęcznej, Pl. Kościuszki 28.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz. U. z 2008 r. nr 220, poz. 1414).

Sprawę załatwia

URZĄD STANU CYWILNEGO
PL. KOŚCIUSZKI 28
TEL. 81-752-04-92

Formularz do pobrania

Dane urzędu

GMINA ŁĘCZNA
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 Łęczna, pl. Kościuszki 5
tel. 81-53-58-600
fax: 81-752-02-42
e-mail:

NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
Elektroniczna Skrzynka Podawcza