Wirtualny Urząd

Wydział:    Urząd Stanu Cywilnego
Grupa tematyczna:    Dziecko - urodzenie, uznanie
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 ŁĘCZNA, pl. KOŚCIUSZKI 5
tel. (081) 752-02-13, fax 752-02-42
www.leczna.pl, e-mail: info@um.leczna.pl, Gadu-Gadu: 959597,
Biuro Obsługi Interesanta (081) 752-40-01
GODZINY PRACY: poniedziałek, środa, czwartek, piątek 7.00-15.00, wtorek 8.00-16.00
Karta usługi nr
USC-06
Urząd Stanu Cywilnego
Data zatwierdzenia 01.03.2010 r.

USC-06 Uznanie ojcostwa

Uznanie ojcostwa może nastąpić tylko wtedy, gdy nie zachodzi domniemanie, że ojcem dziecka jest mąż jego matki, albo gdy domniemanie takie zostało sądownie obalone (zaprzeczenie ojcostwa).
Przed Kierownikiem USC oświadczenia konieczne do uznania ojcostwa mogą złożyć tylko osoby pełnoletnie, co do których nie istnieją podstawy do całkowitego ubezwłasnowolnienia. Osoby nieposiadające pełnej zdolności do czynności prawnych mogą złożyć takie oświadczenia przed sądem opiekuńczym pod warunkiem ukończenia 16. roku życia.

Przy uznaniu ojcostwa rodzice dziecka składają oświadczenia o wyborze nazwiska dla dziecka. Mogą wskazać nazwisko jednego z nich albo nazwisko utworzone przez połączenie nazwiska matki z nazwiskiem ojca. W razie braku zgody rodziców co do nazwiska dziecka, nosić ono będzie nazwisko składające się z nazwiska matki i dołączonego do niego nazwiska ojca.

DATA ZATWIERDZENIA:
■ 01.03.2010 r.

Wymagane dokumenty i miejsce ich składania

Dokumenty wymagane:
■ wniosek o przyjęcie oświadczenia o uznaniou ojcostwa
Dokumenty do wglądu:
■ dokumenty tożsamości uznającego ojcostwo i matki dziecka
■ jeśli matka dziecka wstępowała już w związek małżeński - dokumenty wykazujące brak domniemania pochodzenia dziecka od męża matki - odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie, unieważnieniu małżeństwa lub separacji (ewentualnie prawomocne orzeczenie sądu), odpis skrócony aktu zgonu męża
■ jeśli akt urodzenia dziecka został sporządzony w innym urzędzie - odpis aktu urodzenia dziecka

Złożenie przez mężczyznę oświadczenia, że jest ojcem dziecka, złożenie przez matkę oświadczenia potwierdzającego ojcostwo oraz złożenie przez obydwoje oświadczeń o wyborze nazwiska dla dziecka następuje osobiście przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w Łęcznej, Pl. Kościuszki 28 (poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 7.00 - 15.00, wtorek: 8.00 - 16.00).

Opłaty

Brak

Termin załatwienia sprawy przez urząd

Od ręki

Ojcostwo można uznać jeszcze przed narodzeniem dziecka, a najpóźniej do osiągnięcia przez dziecko pełnoletności. Jeżeli dziecko zmarło przed osiągnięciem pełnoletności, uznanie ojcostwa może nastąpić w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym mężczyzna składający oświadczenie o uznaniu dowiedział się o śmierci dziecka, nie później jednak niż do dnia, w którym dziecko osiągnęłoby pełnoletność. Oświadczenie matki potwierdzające, że mężczyzna składający oświadczenie o uznaniu ojcostwa jest ojcem dziecka powinno być złożone jednocześnie z oświadczeniem mężczyzny albo w ciągu 3 miesięcy od dnia oświadczenia mężczyzny.

Sposób odwołania

Brak

Podstawa prawna

Art. 72 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964 r. Nr 9, poz. 59 z późn. zm.)

Sprawę załatwia

URZĄD STANU CYWILNEGO
PLAC KOŚCIUSZKI 28
TEL. 81-752-04-92

Dane urzędu

GMINA ŁĘCZNA
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 Łęczna, pl. Kościuszki 5
tel. 81-53-58-600
fax: 81-752-02-42
e-mail:

NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
Elektroniczna Skrzynka Podawcza