Wirtualny Urząd

Wydział:    St. ds. spraw wojskowych i OC
Grupa tematyczna:    Wojsko i obrona cywilna
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 ŁĘCZNA, pl. KOŚCIUSZKI 5
tel. (081) 752-02-13, fax 752-02-42
www.leczna.pl, e-mail: info@um.leczna.pl, Gadu-Gadu: 959597,
Biuro Obsługi Interesanta (081) 752-40-01
GODZINY PRACY: poniedziałek, środa, czwartek, piątek 7.00-15.00, wtorek 8.00-16.00
Karta usługi nr
OC-03
Sprawy wojskowe i OC
Data zatwierdzenia 18.06.2008 r.

OC-03 Uznanie żołnierza ze względu na konieczność sprawowania bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny

Przyjmowane są podania od żołnierzy mających w gminie Łęczna miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego dłużej niż 2 miesiące.
Nie przyjmuje się podań od funkcjonariuszy policji i straży granicznej oraz poborowych służby zastępczej.
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

DATA ZATWIERDZENIA:
■ 18.06.2008 r.

Wymagane dokumenty i miejsce ich składania

1. Wniosek o uznanie za sprawującego bezpośrednią opiekę nad członkiem rodziny (druk do pobrania na st. ds. wojskowych i OC, Pl. Kościuszki 28).
2. Załączniki:
■ kserokopia dokumentu urzędowego stwierdzającego datę urodzenia osoby wymagającej opieki (np. dowód osobisty, legitymacja szkolna),
■ ostateczne orzeczenie o uznaniu osoby wymagającej opieki za całkowicie niezdolną do pracy i do samodzielnej egzystencji,
■ zaświadczenie z ewidencji ludności (Urząd Miejski w Łęcznej, Pl. Kościuszki 5, pok. 8A) o wspólnym zamieszkiwaniu,
■ oświadczenie osoby wymagającej bezpośredniej opieki poborowego o konieczności sprawowania tej opieki,
■ oświadczenie poborowego zawierające wyszczególnienie członków rodziny osoby, wobec których zachodzi konieczność sprawowania bezpośredniej opieki przez poborowego, bliższych lub równych poborowemu stopniem pokrewieństwa, wobec tej osoby, w tym imię i nazwisko, stopień pokrewieństwa w stosunku do osoby wymagającej opieki, datę urodzenia i adres zamieszkania.
3. Do wglądu dowody osobiste zainteresowanych osób.

Dokumenty należy składać w budynku Urzędu Stanu Cywilnego w Łęcznej - st. ds. wojskowych i OC (czynne: poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 7.00-15.00, wtorek: 8.00-16.00) lub przesłać pocztą na adres Urzędu Miejskiego, Pl. Kościuszki 5.

Opłaty

Nie pobiera się.

Termin załatwienia sprawy przez urząd

Do 7 dni. Odbiór decyzji może nastąpić w jednej z dwóch form:
■ osobiście przez wnioskodawcę ■ za pośrednictwem poczty
O formie odbioru decyduje wnioskodawca.

Sposób odwołania

W przypadku niezadowolenia z wydanej decyzji, wnioskodawcy przysługuje prawo złożenia odwołania do Wojewody Lubelskiego, za pośrednictwem Burmistrza Łęcznej. Odwołanie składa się w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Łęcznej, pok. nr 11, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji wnioskodawcy.

Podstawa prawna

Art. 39 ust. 1 pkt. 3 w zw. z art. 88 Ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t. jedn.: Dz. U. z 2004 Nr 241, poz. 2416 z późn. zm.)

Sprawę załatwia

STANOWISKO DS. WOJSKOWYCH I OC URZĘDU MIEJSKIEGO W ŁĘCZNEJ
PL. KOŚCIUSZKI 28, TEL. 81-752-04-94

Formularz do pobrania

Dane urzędu

GMINA ŁĘCZNA
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 Łęczna, pl. Kościuszki 5
tel. 81-53-58-600
fax: 81-752-02-42
e-mail:

NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
Elektroniczna Skrzynka Podawcza