Wirtualny Urząd

Wydział:    St. ds. spraw wojskowych i OC
Grupa tematyczna:    Wojsko i obrona cywilna
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 ŁĘCZNA, pl. KOŚCIUSZKI 5
tel. (081) 752-02-13, fax 752-02-42
www.leczna.pl, e-mail: info@um.leczna.pl, Gadu-Gadu: 959597,
Biuro Obsługi Interesanta (081) 752-40-01
GODZINY PRACY: poniedziałek, środa, czwartek, piątek 7.00-15.00, wtorek 8.00-16.00
Karta usługi nr
OC-01
Sprawy wojskowe i OC
Data zatwierdzenia 18.06.2008 r.

OC-01 Pokrywanie należności mieszkaniowej żołnierzom z wyjątkiem nadterminowej i okresowej służby

Należność mieszkaniowa może być pokrywana zarówno żołnierzom żonatym, jak i kawalerom. Jeżeli wnioskodawca działa przez pełnomocnika, to pełnomocnictwo powinno zawierać oświadczenie pełnomocnika, iż je przyjmuje oraz że pełnomocnictwo nie zostało cofnięte, a mocodawca żyje. Oświadczenie to powinno zawierać datę i podpis pełnomocnika. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

DATA ZATWIERDZENIA:
■ 18.06.2008 r.

Wymagane dokumenty i miejsce ich składania

1. Wniosek o pokrywanie należności mieszkaniowej wraz z oświadczeniami (druki do pobrania na st. ds. wojskowych i OC, Pl. Kościuszki 28).
2. Załączniki:
■ zaświadczenie organu administracji budynku lub spółdzielni budownictwa mieszkaniowego stwierdzające, że żołnierz jest najemcą lokalu mieszkalnego na podstawie decyzji administracyjnej albo zajmuje spółdzielczy lokal mieszkalny, oraz określające wysokość należności mieszkaniowych, z podaniem rachunku bankowego, na który należy dokonywać wpłat lub
■ cywilnoprawną umowę najmu lokalu mieszkalnego ze wskazaniem wysokości należności mieszkaniowych oraz oświadczenie wynajmującego określające formę płatności należności mieszkaniowych lub
■ akt notarialny (potwierdzoną kopię) ustanawiającą lokal mieszkalny albo dom mieszkalny jako przedmiot odrębnej własności żołnierza, a także decyzję właściwych organów o zobowiązaniach pieniężnych z tytułu jego posiadania,
■ zaświadczenie właściwego wojskowego komendanta uzupełnień stwierdzające pełnienie (odbywanie) służby przez żołnierza oraz podające okres, na jaki został on powołany do pełnienia (odbycia) służby,
■ decyzję o uznaniu żołnierza za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny,
■ oświadczenie żołnierza, że jest osobą samotną i nie ma innych osób zobowiązanych do pokrywania należności mieszkaniowych za lokal (dom) mieszkalny,
■ oświadczenie żołnierza, że lokal (dom) mieszkalny nie zostanie oddany w najem, podnajem lub do bezpłatnego używania,
■ pełnomocnictwo (oryginał lub urzędowy poświadczony odpis) jeżeli to nie żołnierz osobiście występuje z wnioskiem.
3. Do wglądu dowód osobisty składającego wniosek (żołnierza lub pełnomocnika).

Dokumenty należy składać w budynku Urzędu Stanu Cywilnego w Łęcznej - st. ds. wojskowych i OC (czynne: poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 7.00-15.00, wtorek: 8.00-16.00) lub przesłać pocztą na adres Urzędu Miejskiego, Pl. Kościuszki 5.

Opłaty

■ Wniosek i załączniki zwolnione od opłat.
■ Opłata skarbowa za pełnomocnictwo w przypadku jego ustanowienia – 17,00 zł, płatna na konto Urzędu Miejskiego w Łęcznej PKO BP SA O/ Łęczna: 34 1020 3206 0000 8102 0006 4410.

Opłata dokonana w banku PKO BP SA (przy ulicy Szkolnej) jest zwolniona z prowizji.

Dowód wpłaty należy dołączyć do wniosku.

Termin załatwienia sprawy przez urząd

Do 30 dni. Odbiór decyzji może nastąpić w jednej z dwóch form:
■ osobiście przez wnioskodawcę,
■ za pośrednictwem poczty.
O formie odbioru decyduje wnioskodawca.

Sposób odwołania

W przypadku niezadowolenia z wydanej decyzji, wnioskodawcy przysługuje prawo złożenia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie, za pośrednictwem Burmistrza Łęcznej. Odwołanie składa się w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Łęcznej, pok. nr 11, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji wnioskodawcy.

Podstawa prawna

■ Art. 131 Ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t. jedn.: Dz. U. z 2002 Nr 21, poz. 205 z późn. zm.)
■ § 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 września 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu pokrywania należności i opłat mieszkaniowych osobom spełniającym powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz członkom ich rodzin (Dz. U. Nr 116, poz. 1238 z późn. zm.)

Sprawę załatwia

STANOWISKO DS. WOJSKOWYCH I OC,
PL. KOŚCIUSZKI 28, TEL. 81-752-04-94

Dane urzędu

GMINA ŁĘCZNA
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 Łęczna, pl. Kościuszki 5
tel. 81-53-58-600
fax: 81-752-02-42
e-mail:

NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
Elektroniczna Skrzynka Podawcza