Wirtualny Urząd

Wydział:    Urząd Stanu Cywilnego
Grupa tematyczna:    Małżeństwo
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 ŁĘCZNA, pl. KOŚCIUSZKI 5
tel. (081) 752-02-13, fax 752-02-42
www.leczna.pl, e-mail: info@um.leczna.pl, Gadu-Gadu: 959597,
Biuro Obsługi Interesanta (081) 752-40-01
GODZINY PRACY: poniedziałek, środa, czwartek, piątek 7.00-15.00, wtorek 8.00-16.00
Karta usługi nr
USC-04
Urząd Stanu Cywilnego
Data zatwierdzenia 01.03.2010 r.

USC-04 Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą

Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą ważne jest trzy miesiące.

DATA ZATWIERDZENIA:
■ 01.03.2010 r.

Wymagane dokumenty i miejsce ich składania

1. Wniosek o wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą (wniosek można pobrać w USC w Łęcznej, Pl. Kościuszki 28).
2. Pisemne zapewnienie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.
3. Odpisy skrócone aktów urodzenia, a w przypadku osób rozwiedzionych i wdowców - odpis aktu urodzenia oraz odpis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwiązaniu bądź ustaniu małżeństwa i odpis aktu zgonu współmałżonka.
4. Do wglądu: dokument tożsamości osoby występującej o wydanie zaświadczenia.
5. Dokumenty należy składać osobiście w Urzędzie Stanu Cywilnego w Łęcznej, Pl. Kościuszki 28 (poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 7.00 - 15.00, wtorek: 8.00 - 16.00).

Opłaty

■ skarbowa - w wysokości 38,00 zł. Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy nr 34 10203206 0000 8102 0006 4410.

Opłata dokonana w banku PKO BP SA (przy ulicy Szkolnej) jest zwolniona z prowizji.

Termin załatwienia sprawy przez urząd

W większości przypadków od ręki. Wnioskodawca otrzymuje zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą. Wymaga to osobistego stawiennictwa w USC.

Sposób odwołania

Jeżeli kierownik USC odmawia wydania zaświadczenia, że obywatel polski lub zamieszkały w Polsce cudzoziemiec niemający żadnego obywatelstwa zgodnie z prawem polskim może zawrzeć małżeństwo za granicą, powiadamia na piśmie osobę zainteresowaną o przyczynach odmowy. Osoba zainteresowana, w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej pisma kierownika USC może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę USC o rozstrzygnięciu, czy okoliczności przedstawione przez kierownika USC uzasadniają odmowę dokonania czynności.

Podstawa prawna

Art. 71 Ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 1986 r., Nr 36, poz. 180 z późn. zm.)

Sprawę załatwia

URZĄD STANU CYWILNEGO
PL. KOŚCIUSZKI 28
TEL. 81-752-04-92

Formularz do pobrania

Dane urzędu

GMINA ŁĘCZNA
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 Łęczna, pl. Kościuszki 5
tel. 81-53-58-600
fax: 81-752-02-42
e-mail:

NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
Elektroniczna Skrzynka Podawcza