Wirtualny Urząd

Wydział:    Urząd Stanu Cywilnego
Grupa tematyczna:    Małżeństwo
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 ŁĘCZNA, pl. KOŚCIUSZKI 5
tel. (081) 752-02-13, fax 752-02-42
www.leczna.pl, e-mail: info@um.leczna.pl, Gadu-Gadu: 959597,
Biuro Obsługi Interesanta (081) 752-40-01
GODZINY PRACY: poniedziałek, środa, czwartek, piątek 7.00-15.00, wtorek 8.00-16.00
Karta usługi nr
USC-02
Urząd Stanu Cywilnego
Data zatwierdzenia 01.03.2010 r.

USC-02 Zawarcie związku małżeńskiego konkordatowego

Małżonkowie w terminie 7 dni od dnia zawarcia związku małżeńskiego zgłaszają się do USC po odbiór 3 egz. odpisów skróconych aktu małżeństwa.

DATA ZATWIERDZENIA:
■ 01.03.2010 r.

Wymagane dokumenty i miejsce ich składania

1. W przypadku:
- panny i kawalera:
■ odpisy skrócone aktu urodzenia
■ do wglądu: dokumenty stwierdzające tożsamość
- wdowców:
■ odpisy skrócone aktu urodzenia i aktu zgonu współmałżonka
■ do wglądu: dokumenty stwierdzające tożsamość
Panny, kawalerowie, wdowy i wdowcy składają pisemne zapewnienie o nieistnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (druk znajduje się w USC).
- gdy jedną z osób jest cudzoziemiec:
■ odpis aktu urodzenia wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego,
■ zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa wydane przez właściwy organ w kraju cudzoziemca lub przedstawicielstwo dyplomatyczne albo postanowienie sądu rejonowego zwalniające od obowiązku przedłożenia zaświadczenia o zdolności prawnej
■ do wglądu:
■ dowody tożsamości (paszport; w przypadku zamieszkania w Polsce na stałe - karta stałego pobytu; w przypadku pobytu czasowego - ważna wiza lub inny dokument uprawniający do pobytu w Polsce w przypadku możliwości wjazdu na zasadach bezwizowych)
2. Na podstawie przedłożonych dokumentów i wobec braku przeszkód wyłączających zawarcie małżeństwa, Kierownik USC wydaje 3 egzemplarze zaświadczenia o braku okoliczności wyłączających zawarcie związku małżeńskiego, które należy dostarczyć do parafii, w której odbędzie się ślub. Zaświadczenie ważne jest trzy miesiące od daty jego wystawienia.
3. Dokumenty należy składać osobiście w Urzędzie Stanu Cywilnego w Łęcznej, Pl. Kościuszki 28 (poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 7.00 - 15.00, wtorek: 8.00 - 16.00).

Opłaty

■ skarbowa - w wysokości 84,00 zł. Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy nr 34 10203206 0000 8102 0006 4410.

Opłata dokonana w banku PKO BP SA (przy ulicy Szkolnej) jest zwolniona z prowizji.

Termin załatwienia sprawy przez urząd

Duchowny przed upływem 5 dni od dnia zawarcia związku małżeńskiego przekazuje do USC wypełnione zaświadczenie o braku okoliczności wyłączających zawarcie związku małżeńskiego do USC. Kierownik USC w przeciągu 2 dni po otrzymaniu od duchownego zaświadczenia sporządza akt małżeństwa. Odpisy skrócone aktu małżeństwa małżonkowie odbierają osobiście.

Sposób odwołania

W przypadku odmowy sporządzenia aktu małżeństwa wyznaniowego z powodu niedostarczenia po terminie zaświadczenia przez duchownego, USC powiadamia o przyczynach odmowy. Osoby zainteresowane w terminie 14 dni od dnia doręczenia pisma Kierownika USC, mogą wystąpić, za pośrednictwem Kierownika USC w Łęcznej do Sądu Rejonowego w Lublinie o rozstrzygnięcie, czy okoliczności przedstawione przez Kierownika USC uzasadniają odmowę. Pismo składa się u Kierownika USC w Łęcznej.

Podstawa prawna

■ Art. 1 §2, art. 3-15 Ustawy z dnia 25 lutego 1963 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964 r. Nr 9, poz. 59 z późn. zm.)
■ Art. 12, art. 53-56 Ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 1986 r., Nr 36, poz. 180, z późn. zm.)
■ Art. 10 Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzeczpospolitą Polską podpisany w Warszawie dnia 28 lipca 1993 r. (Dz. U. z 1998 r., Nr 51, poz. 318)

Sprawę załatwia

URZĄD STANU CYWILNEGO
PL. KOŚCIUSZKI 28
TEL. 81-752-04-92

Formularz do pobrania

Dane urzędu

GMINA ŁĘCZNA
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 Łęczna, pl. Kościuszki 5
tel. 81-53-58-600
fax: 81-752-02-42
e-mail:

NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
Elektroniczna Skrzynka Podawcza