Wirtualny Urząd

Wydział:    Urząd Stanu Cywilnego
Grupa tematyczna:    Małżeństwo
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 ŁĘCZNA, pl. KOŚCIUSZKI 5
tel. (081) 752-02-13, fax 752-02-42
www.leczna.pl, e-mail: info@um.leczna.pl, Gadu-Gadu: 959597,
Biuro Obsługi Interesanta (081) 752-40-01
GODZINY PRACY: poniedziałek, środa, czwartek, piątek 7.00-15.00, wtorek 8.00-16.00
Karta usługi nr
USC-01
Urząd Stanu Cywilnego
Data zatwierdzenia 01.03.2010 r.

USC-01 Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego

Osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński powinny na co najmniej miesiąc przed planowanym terminem ślubu zgłosić się do USC, Pl. Kościuszki 28.

DATA ZATWIERDZENIA:
■ 01.03.2010 r.

Wymagane dokumenty i miejsce ich składania

1. W przypadku:
- panny i kawalera:
■ odpisy skrócone aktu urodzenia - dla osób urodzonych poza Łęczną
■ do wglądu: dokumenty stwierdzające tożsamość
- osób rozwiedzionych:
■ odpisy skrócone aktu urodzenia – dla osób urodzonych poza Łęczną,
■ odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o jego rozwiązaniu lub sentencję wyroku sądu
■ do wglądu: dokumenty stwierdzające tożsamość
- wdowców:
■ odpisy skrócone aktu urodzenia - dla osób urodzonych poza Łęczną,
■ odpis aktu zgonu współmałżonka,
■ do wglądu: dokumenty stwierdzające tożsamość
Panny, kawalerowie, wdowy i wdowcy składają pisemne zapewnienie o nieistnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (druk znajduje się w USC).
- w przypadku gdy jedną z osób jest cudzoziemiec:
■ odpis aktu urodzenia wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego,
■ zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa wydane przez właściwy organ w kraju cudzoziemca lub przedstawicielstwo dyplomatyczne albo postanowienie sądu rejonowego zwalniające od obowiązku przedłożenia zaświadczenia o zdolności prawnej
■ do wglądu: dowody tożsamości (paszport; w przypadku zamieszkania w Polsce na stałe - karta stałego pobytu; w przypadku pobytu czasowego ważna wiza lub inny dokument uprawniający do pobytu w Polsce w przypadku możliwości wjazdu na zasadach bezwizowych).
2. Na podstawie przedłożonych dokumentów Kierownik USC sporządza zapewnienie o nieistnieniu okoliczności wyłączających zawarcie związku małżeńskiego.
3. Dokumenty należy składać osobiście w Urzędzie Stanu Cywilnego w Łęcznej, Pl. Kościuszki 28 (poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 7.00 - 15.00, wtorek: 8.00 - 16.00).

Opłaty

■ skarbowa za sporządzenie aktu małżeństwa - 84,00 zł. Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy nr 34 10203206 0000 8102 0006 4410.

Opłata dokonana w banku PKO BP SA (przy ulicy Szkolnej) jest zwolniona z prowizji.

Termin załatwienia sprawy przez urząd

Termin oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego - po upływie miesiąca od dnia złożenia przez narzeczonych zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. Po jego zawarciu wydaje się 3 odpisy skrócone z aktu małżeństwa.

Sposób odwołania

Brak.

Podstawa prawna

■ Art. 1 § 1, art. 3-15 Ustawy z dnia 25 lutego 1963 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964 r., Nr 9, poz. 59 z późn. zm.)
■ Art. 12, art. 53-56 Ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 1986 r., Nr 36 poz. 180 z późn. zm).

Sprawę załatwia

URZĄD STANU CYWILNEGO
PL. KOŚCIUSZKI 28
TEL. 81-752-04-92

Formularz do pobrania

Dane urzędu

GMINA ŁĘCZNA
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 Łęczna, pl. Kościuszki 5
tel. 81-53-58-600
fax: 81-752-02-42
e-mail:

NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
Elektroniczna Skrzynka Podawcza