Wirtualny Urząd

Wydział:    Referat Planowania Przestrzennego i Gospodarowania Mieniem Gminnym
Grupa tematyczna:    Nieruchomości - podział, rozgraniczenie, nadanie numerów
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 ŁĘCZNA, pl. KOŚCIUSZKI 5
tel. (081) 752-02-13, fax 752-02-42
www.leczna.pl, e-mail: info@um.leczna.pl, Gadu-Gadu: 959597,
Biuro Obsługi Interesanta (081) 752-40-01
GODZINY PRACY: poniedziałek, środa, czwartek, piątek 7.00-15.00, wtorek 8.00-16.00
Karta usługi nr
PGM-02
REFERAT PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I GOSP. MIENIEM GMINNYM
Data zatwierdzenia 18.05.2016 r.

PGM-02 Podział nieruchomości

W przypadku dokonywania podziału nieruchomości położonych na obszarach przeznaczonych w planach miejscowych na cele rolne i leśne, powodujących wydzielenie działek gruntu o powierzchni mniejszej niż 0,3000 ha oraz podziałów wykonywanych niezależnie od ustaleń planu miejscowego wykonywanych w celu zniesienia współwłasności nieruchomości zabudowanej co najmniej dwoma budynkami, wzniesionymi na podstawie pozwolenia na budowę, jeżeli podział ma polegać na wydzieleniu dla poszczególnych współwłaścicieli, wskazanych we wspólnym wniosku, budynków wraz z działkami gruntu niezbędnymi do prawidłowego korzystania z tych budynków, wydzielenia działki gruntu znajdującej się pod budynkiem, niezbędnej do prawidłowego korzystania z niego, jeżeli budynek ten został wzniesiony w dobrej wierze przez samoistnego posiadacza, wydzielenia części nieruchomości, której własność lub użytkowanie wieczyste zostały nabyte z mocy prawa, realizacji roszczeń do części nieruchomości, wynikających z przepisów niniejszej ustawy lub z odrębnych ustaw, realizacji przepisów dotyczących przekształceń własnościowych albo likwidacji przedsiębiorstw państwowych lub samorządowych, wydzielenia części nieruchomości objętej decyzją o ustaleniu lokalizacji drogi publicznej, wydzielenia działki budowlanej niezbędnej do korzystania z budynku mieszkalnego; we wniosku należy wskazać cel dokonywania podziału nieruchomości.

DATA ZATWIERDZENIA:
■ 18.05.2016 r.

Wymagane dokumenty i miejsce ich składania

1. Wniosek o wszczęcie postępowania dotyczącego podziału nieruchomości podpisany przez właściciela (druk do pobrania w Biurze Obsługi Interesanta, pok. nr 8).
2. Załączniki:
■ tytuł prawny do nieruchomości - np. księga wieczysta, akt własności ziemi, umowa przekazania gospodarstwa rolnego (łącznie z aktem własności ziemi), postanowienie o nabyciu praw do spadku (łącznie z aktem własności ziemi), postanowienie o zasiedzeniu, postanowienie o uwłaszczeniu, decyzja o zwrocie nieruchomości i in.,
■ wypis z katastru nieruchomości i kopię mapy katastralnej obejmującej nieruchomość podlegającą podziałowi,
■ 2 egz. wstępnego projektu podziału nieruchomości, wykonanego na kopii mapy zasadniczej.
Wypis z katastru nieruchomości oraz mapy do sporządzenia wstępnego projektu podziału można uzyskać w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – Starostwo Powiatowe w Łęcznej, aleja Jana Pawła II 95 A.
3. Po uzyskaniu pozytywnego postanowienia wnioskodawca winien przedstawić do Urzędu Miejskiego w Łęcznej:
■ protokół z przyjęcia granic nieruchomości,
■ wykaz zmian gruntowych,
■ mapę z projektem podziału.
4. Dokumenty należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Łęcznej, pok. nr 8 lub przesłać pocztą na adres Urzędu Miejskiego, Pl. Kościuszki 5.
5. Godziny pracy Urzędu: poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 7.00 - 15.00, wtorek: 8.00 - 16.00.

Opłaty

Nie pobiera się.

Termin załatwienia sprawy przez urząd

Do 30 dni od daty złożenia dokumentów. Decyzja jest odbierana osobiście przez wnioskodawcę lub przesyłana pocztą.

Sposób odwołania

W przypadku niezadowolenia z wydanej decyzji, wnioskodawca może wnieść za pośrednictwem Burmistrza Łęcznej odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie. Odwołanie należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta (pok. nr 8) w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Podstawa prawna

■ Dział III Rozdział 1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn.zm.),
■ Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości oraz sposobu sporządzania i rodzajów dokumentów wymaganych w tym postępowaniu (Dz. U. Nr 268, poz. 2663)

Sprawę załatwia

REFERAT PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I GOSPODAROWANIA MIENIEM GMINNYM
ST. DS. GOSPODARKI MIENIEM GMINNYM I GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
PL. KOŚCIUSZKI 5, POK. NR 1, TEL. 81-535-86-52

Formularz do pobrania

Dane urzędu

GMINA ŁĘCZNA
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 Łęczna, pl. Kościuszki 5
tel. 81-53-58-600
fax: 81-752-02-42
e-mail:

NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
Elektroniczna Skrzynka Podawcza