Sekretarz

Jerzy Małek - Sekretarz Miasta 
Kontakt służbowy:
81-535-86-06
e-mail:
 • Data urodzenia:
  9 maja 1958 r.
 • Wykształcenie:
  wyższe - Politechnika Lubelska
 • Doświadczenie zawodowe:
  - od 1985 r. do 1990 r. Górniczy Zespół Opieki Zdrowotnej w Łęcznej na stanowisku Kierownika Działu Technicznego
  - od 1990 r. praca na stanowisku Sekretarza Miasta
 • Hobby:
  turystyka górska
 • Stan rodzinny:
  żona - doktor nauk medycznych - adiunkt w AM w Lublinie, synowie - Rafał i Konrad
Zakres odpowiedzialności:
Sekretarz zapewnia warunki sprawnego funkcjonowania Urzędu. 

Do zadań Sekretarza należy w szczególności:
1) zapewnienie zgodności wydawanych decyzji i działań urzędu z obowiązującymi przepisami prawa,
2) organizacja pracy urzędu i koordynowanie działań podejmowanych przez poszczególne komórki organizacyjne,
3) opracowywanie projektów struktury organizacyjnej urzędu,
4) opracowywanie projektu statutu i regulaminów organów gminy,
5) nadzorowanie przestrzegania instrukcji kancelaryjnej,
6) organizowanie współdziałania z sołectwami i osiedlami oraz gminnymi jednostkami organizacyjnymi,
7) nadzorowanie przestrzegania zasady rzetelnego i terminowego załatwiania spraw obywateli,
8) zapewnienie skutecznego sposobu publikacji prawa miejscowego, obwieszczeń oraz wszelkich informacji o charakterze publicznym na terenie gminy,
9) inicjowanie i tworzenie warunków do podnoszenia kwalifikacji pracowników samorządowych,
10) promocja gminy,
11) wydawanie wszelkich wymaganych zaświadczeń i poświadczeń urzędowych,
12) przyjmowanie ustnych oświadczeń woli (testamenty allograficzne),
13) wykonywanie innych prac zleconych przez Burmistrza.

3. Sekretarz prowadzi nadzór nad prawidłową realizacją zadań wykonywanych przez podległe komórki organizacyjne.