Rozbudowa infrastruktury drogowej na terenie Łęcznej - budowa dróg gminnych na Osiedlu Słoneczne

07-03-2013, 14:05

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach wdrażania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 – 2006, Priorytet 1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów, Działanie 1.1. Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego, Poddziałanie 1.1.1 Infrastruktura drogowa.

  • Umowę z Wojewodą Lubelskim o dofinansowanie projektu podpisano w dniu 12.01.2005 r.
  • Całkowita wartość projektu wyniosła 2 682 470,20 zł
  • Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 2 011 852,65 zł
  • Beneficjentem projektu jest Gmina Łęczna.

Zakres rzeczowy projektu obejmował budowę nowych dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. 1856, 26 m chodników, 777 m kanalizacji deszczowej, 47 kompletów oświetlenia ulicznego, 67,62 m ciągów pieszych , 34 miejsca parkingowe i 18 przejść dla pieszych.

W ramach projektu wybudowane zostały ulice: Cegielniana o długości 93,1 m, Rzemieślnicza o długości 448,4 m, Dobra o długości 147,99 m, Miła o długości 125,70 m, Pogodna o długości 283,18 m, Graniczna o długości 91,15 m i Milejowska o długości 154,45 m. Łączna długość wybudowanych ulic wynosi 1343,37 m.

Wszystkie ulice oprócz ulicy Cegielnianej, która posiada nawierzchnię asfaltową, wybudowano z kostki brukowej betonowej. Odwodnienie ulic odbywa się za pomocą dwu kanałów kanalizacji deszczowej (kanały główne 551m, przykanaliki 226m). Do momentu wykonania dolnego odcinka kanalizacji docelowej funkcjonować będzie 5 studni chłonnych jako odbiornik wód deszczowych z wybudowanych ulic. Po wybudowaniu dolnych odcinków planowanej kanalizacji deszczowej zostaną one zmodernizowane do pełnienia funkcji studni rewizyjnych.

Celem strategicznym projektu jest poprawa dostępności komunikacyjnej terenów miasta Łęczna, umożliwienie szybszego i bezpieczniejszego podróżowania w mieście, rozbudowa układu drogowego w powiązaniu z drogą wojewódzką nr 829 oraz podniesienie atrakcyjności gospodarczej miasta i Osiedla Słoneczne.

Obejrzyj galerię

Dane urzędu

GMINA ŁĘCZNA
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 Łęczna, pl. Kościuszki 5
tel. 81-53-58-600
fax: 81-752-02-42
e-mail:

NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
Elektroniczna Skrzynka Podawcza