Budowa ulicy miejskiej (o symbolu 05KZ) w Łęcznej - od ulicy Staszica w kierunku zachodnim

07-03-2013, 13:46

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach wdrażania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 – 2006, Priorytet 1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów, Działanie 1.1. Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego, Poddziałanie 1.1.1 Infrastruktura drogowa.

  • Umowę z Wojewodą Lubelskim o dofinansowanie projektu podpisano w dniu 12.01.2005 r.
  • Całkowita wartość projektu wyniosła 623 045,62 zł
  • Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 467 284,21 zł
  • Beneficjentem projektu jest Gmina Łęczna

Zakres rzeczowy projektu obejmował budowę ulicę miejskiej o długości 247,57 m i szerokości 6 m z obustronnymi chodnikami o szerokości 2 m, budowę 3 zatok postojowych i 3 przejść dla pieszych oraz wykonanie wzdłuż ulicy stanowisk postojowych.

W wyniku realizowanego w roku 2004 projektu powstały następujące produkty:

  • 0,24 km wybudowanych dróg gminnych,
  • 1 szt. wybudowanych skrzyżowań,
  • 0,61 km wybudowanych chodników,
  • 9 szt. wybudowanych punktów oświetleniowych,
  • 49 szt. wybudowanych miejsc postojowych,
  • 11 szt. wybudowanych obiektów infrastruktury z uwagi na ochronę środowiska.

Celem projektu było zapewnienie właściwej obsługi komunikacyjnej zabudowy usługowo-mieszkalnej usytuowanej wzdłuż wybudowanej ulicy. Jednocześnie projekt przyczynił się do ogólnej poprawy stanu dróg i chodników w mieście, a także wzrostu ilości miejsc postojowych w mieście.

Wśród długofalowych skutków realizacji inwestycji można wymienić: wzrost wartości nieruchomości położonych wzdłuż nowowybudowanej ulicy, a także zwiększenie atrakcyjności terenów inwestycyjnych poprzez poprawę dostępności do nich. Wybudowana ulica w znaczący sposób wpłynęła na poprawę bezpieczeństwa użytkowników dróg.

Obejrzyj galerię

Dane urzędu

GMINA ŁĘCZNA
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 Łęczna, pl. Kościuszki 5
tel. 81-53-58-600
fax: 81-752-02-42
e-mail:

NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
Elektroniczna Skrzynka Podawcza