Rewitalizacja Starego Miasta w Łęcznej – I etap

08-03-2013, 10:42

Projekt „Rewitalizacja Starego Miasta w Łęcznej – I etap” otrzymał wsparcie ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013, Osi Priorytetowej III Atrakcyjność obszarów miejskich i tereny inwestycyjne, Działania 3.2. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich.

Projekt jest realizowany wspólnie z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Łęczna Sp. z o.o. w Łęcznej oraz wspólnotami mieszkaniowymi ze Starego Miasta w Łęcznej. Liderem projektu jest Gmina Łęczna.

Całkowita wartość projektu wynosi 13.189.393,03 zł, a kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 8.918.528,37 zł.

Zakres prac przewidzianych do wykonania na Starym Mieście obejmuje kompleksową przebudowę Rynku I oraz Rynku III, modernizację budynku komunalnego przy Placu Kościuszki 1, wymianę sieci wodociągowej, budowę kanalizacji deszczowej, remont zabytkowego budynku Urzędu Stanu Cywilnego oraz rozbudowę monitoringu miejskiego.

Przebudowa Rynku I

Rynek I położony jest na Starym Mieście. Zajmuje powierzchnię 1,30 ha i jest częścią wpisanego do rejestru zabytków zespołu urbanistycznego miasta Łęczna. Na Rynku I stoi zabytkowy budynek dawnego ratusza, obecnie Urząd Stanu Cywilnego. Kompleksowa przebudowa Rynku I ma na celu przystosowanie go do pełnienia funkcji reprezentacyjnego placu miejskiego.

W ramach realizacji tego zadania przewidziano wykonanie następujących działań:

• przebudowę placu, jezdni, chodników i parkingów wraz z oświetleniem i odwodnieniem,
• przebudowę sieci energetycznych,
• urządzenie zieleni oraz wykonanie i ustawienie elementów małej architektury,
• wykonanie 2 fontann w formie placu wodnego,
• ustawienie automatycznej toalety systemowej.

Uzupełnieniem przebudowy Rynku I jest remont dawnego ratusza, czyli obecnego budynku Urzędu Stanu Cywilnego. Przeprowadzono wymianę dachu i remont elewacji. Docelowo budynek USC będzie iluminowany, a na jego tyłach zostanie urządzony ogród różany. Teren rynku będzie monitorowany przez kamery monitoringu miejskiego.

Drogi i plac
Nawierzchnie placu, chodników, jezdni i miejsc postojowych będą wykonane z brukowej kostki betonowej, kostki kamiennej i płyt granitowych. Część nawierzchni placu zostanie wzmocniona w celu umożliwienia wjazdu wozów technicznych oraz ustawienia sceny. W wyniku realizacji przedsięwzięcia zostanie zmodernizowanych około 360 m dróg i około 700 m ciągów pieszych. Ulice zmodernizowane w projekcie będą miały szerokość 6 m, a chodniki od 2 do 3 m. W celu zapewnienia sprawnego odprowadzenia wody zaprojektowano ścieki przykrawężnikowe wykonane z kostki betonowej oraz odwodnienie do wybudowanej w projekcie kanalizacji deszczowej.
Wzdłuż ulic zaprojektowano 48 prostopadłych miejsc postojowych, w tym 4 miejsca dla osób niepełnosprawnych. W celu ułatwienia poruszania się osób niepełnosprawnych w rejonie dojścia do przejść dla pieszych zastosowane zostaną płyty dotykowe oraz obniżone krawężniki.

Oświetlenie oraz iluminacja budynku USC i drzew
Projekt przewiduje demontaż istniejącego osprzętu oświetleniowego kolidującego z projektowanymi rozwiązaniami, a następnie montaż oświetlenia drogowego oraz oświetlenia i iluminacji placu.
Funkcję demontowanych opraw oświetleniowych przejmą nowe latarnie. Zarówno plac, jak i ulice wokół niego zostaną oświetlone 8 ozdobnymi latarniami i 19 latarniami na słupach ulicznych. Oprawy oświetleniowe będą wykonane z materiałów gwarantujących eksploatację przez minimum 15 lat.
Podświetlenie drzew oraz frontu budynku USC zapewnią oprawy wbudowane w podłoże.

Fontanny
Na Rynku I zostaną wybudowane 2 fontanny w formie placu wodnego - łącznie 31 przeźroczystych strumieni o indywidualnie regulowanej wysokości. Każdy z nich będzie podświetlony przez kolorowy reflektor ledowy.
Pod nawierzchnią placu zaprojektowano pomieszczenie maszynowni. Zostaną w nim umieszczone wszystkie urządzenia techniczne niezbędne do prawidłowego działania instalacji wodnych. Urządzenia będą sterowane automatycznie.

Toaleta automatyczna
Istniejący szalet miejski zostanie rozebrany, a w jego miejscu powstanie nowa toaleta automatyczna przystosowana do użytkowania przez osoby niepełnosprawne. Toaleta zostanie wybudowana na żelbetowej podstawie. Ściany toalety obłożone będą płytami z polerowanego granitu.

Mała architektura
Na rynku zostaną ustawione 42 ławki parkowe odporne na warunki atmosferyczne i wandalizm oraz 15 koszy na śmieci. Ławki i kosze będą przymocowane na stałe do nawierzchni placu. Wzdłuż ulicy po wschodniej i południowej stronie rynku zamontowane zostaną słupki oddzielające plac od jezdni.

Zieleń
Rewitalizacja Rynku I wymagała przeprowadzenia wycinki drzew i krzewów. Usunięto drzewa w złym stanie zdrowotnym, zdeformowane oraz te, które kolidowały z nowym zagospodarowaniem placu oraz z jego uzbrojeniem. Najcenniejsze drzewa pozostawiono.
Pod istniejącymi drzewami zostaną posadzone byliny okrywowe dobrze znoszące zacienienie. Wzdłuż ulicy Krasnystawskiej zaplanowano nasadzenia dębu szypułkowego.

Uzupełnieniem przebudowy Rynku I jest remont dawnego ratusza, czyli obecnego budynku Urzędu Stanu Cywilnego. Przeprowadzono wymianę dachu i remont elewacji. Docelowo budynek USC będzie iluminowany, a na jego tyłach zostanie urządzony ogród różany. Teren rynku będzie monitorowany przez kamery monitoringu miejskiego.

Przebudowa Rynku III

Przebudowa obejmuje Rynek III wraz z fragmentami ulicy Łańcuchowskiej i Placu Kanałowego. Na terenie rynku w latach 60-tych wybudowano bloki, a na jego obrzeżach stoją domy jednorodzinne. Prace prowadzone na Rynku III mają na celu podniesienie atrakcyjności tego miejsca, zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców oraz poprawę dostępności komunikacyjnej tej części miasta.

Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni Rynku III obejmuje modernizację 5 budynków wielorodzinnych przy ulicy Rynek III i Plac Kanałowy, budowę kanalizacji deszczowej, przebudowę układu komunikacyjnego z parkingami i chodnikami oraz wykonanie placu zabaw i placu do gimnastyki. W otoczeniu bloków rozmieszczone zostaną elementy małej architektury i ustawione nowe słupy oświetleniowe. Tereny zielone będą uporządkowane i uzupełnione o nowe nasadzenia. Nad bezpieczeństwem będą czuwały kamery monitoringu miejskiego.

Modernizacja budynków mieszkalnych
Wykonano docieplenie ścian 5 budynków na ulicy Rynek III i Plac Kanałowy wraz z wymianą stolarki okiennej na klatkach schodowych oraz w piwnicach, wymianą drzwi wejściowych do budynków, naprawą płyt balkonowych, ociepleniem stropu, wymianą pokrycia dachu i obróbek blacharskich.

Jezdnie, chodniki i parkingi
Projekt przewiduje przebudowę układu drogowego w rejonie ulic Rynek III, Plac Kanałowy oraz Łańcuchowska. Istniejącą nawierzchnię bitumiczną i nawierzchnię z kruszywa zastąpi kostka brukowa w kolorze czarnym i szarym. Chodniki zostaną wykonane z płyt w kolorze szarym.
Łącznie poddanych modernizacji będzie 636 m ulic i 1037 m chodników. Powstanie także dojazd do budynków oraz parkingi. Na terenach nieurządzonych i zdegradowanych powstanie 58 miejsc postojowych, w tym 5 dla osób niepełnosprawnych.

Kanalizacja deszczowa
Dla odprowadzenia wód opadowych z ulic Rynek III, Łańcuchowska i Plac Kanałowy wybudowano kanalizację deszczową o długości 608,2 m. Wody opadowe z Rynku III poprzez sieć kanalizacji deszczowej są odprowadzane do Wieprza.

Oświetlenie
Projekt przewiduje demontaż istniejącego oświetlenia kolidującego z projektowanymi rozwiązaniami, a następnie montaż 25 stylizowanych lamp.

Mała architektura i zieleń
W otoczeniu odnowionych bloków rozmieszczone będą elementy małej architektury. Zaplanowano ustawienie 33 ławek oraz 7 koszy na śmieci.
Dla najmłodszych mieszkańców zaprojektowano budowę placu zabaw oraz plac z urządzeniami do ćwiczeń na świeżym powietrzu (zestaw small fitness). Plac zabaw będzie posiadał bezpieczną nawierzchnię zbudowaną z dwóch warstw granulatu gumowego oraz będzie ogrodzony płotkiem z elementów drewnianych i stalowych. Tereny zielone zostaną uporządkowane i uzupełnione o nowe nasadzenia.

Modernizacja budynku komunalnego przy Placu Kościuszki 1

Wybudowany w 1930 r. budynek przy Placu Kościuszki 1 to obiekt komunalny mieszkalno–usługowy położony w centralnej części miasta, u zbiegu Placu Kościuszki i ulicy Tysiąclecia. Od strony Placu Kościuszki stanowi zakończenie pierzei placu. Prace budowlane prowadzone w budynku miały na celu polepszenie walorów użytkowych i nadanie mu nowych funkcji usługowo-mieszkalnych.
Na krótko przed modernizacją pełnił funkcje biurowe i mieszkalne. Na parterze budynku mieściły się biura Straży Miejskiej, a na piętrze dwa mieszkania komunalne oraz nieużytkowane pomieszczenia biurowe. Na poddaszu znajdowało się jedno mieszkanie komunalne oraz suszarnia.
W liczącym ponad 560 m2 powierzchni budynku wymieniono dach i zużyte elementy konstrukcyjne, wymieniono wszystkie instalacje, przebudowano klatkę schodową, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową. Zakresu wykonanych robót dopełnił remont elewacji oraz wymiana podłóg i posadzek.
W efekcie prac budowlanych na piętrze i poddaszu powstało 7 jedno- i dwupokojowych mieszkań o łącznej powierzchni ponad 275 m2, każde wyposażone w aneks kuchenny i łazienkę. Nowe mieszkania zostały zasiedlone przez osoby wcześniej mieszkające w budynku oraz osoby z listy oczekujących na przydział mieszkania komunalnego. Na parterze zmodernizowanego budynku mieści się kancelaria notarialna oraz poradnia leczenia uzależnień. W budynku zaplanowano urządzenie punktu dostępu do bezpłatnego internetu.

Wymiana kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Plac Kościuszki, Kanałowa i 3-go Maja

Jednym z problemów Starego Miasta była nieskuteczna kanalizacja deszczowa. Brakowało zbiorczego układu kanalizacji - istniały tylko pojedyncze odcinki kanałów odwadniające niewielkie powierzchnie ulic. Kanały te były niedrożne – zamulone lub popękane, co powodowało częste zalewanie ulic i przyległych posesji. Po ulewnych deszczach tworzyły się zastoiska wody stwarzające niebezpieczeństwo dla ruchu drogowego.
Istniejący kanał odwadniający częściowo teren ulicy 3-go Maja odprowadzał wody deszczowe do Wieprza bez oczyszczenia. Ścieki deszczowe były zanieczyszczone piaskiem i glebą oraz substancjami ropopochodnymi z jezdni i placów postojowych.
Zrealizowane w projekcie przedsięwzięcie polegało na przebudowie sieci kanalizacji deszczowej przy ulicach Plac Kościuszki, Kanałowa i 3-go Maja i odprowadzenie oczyszczonych ścieków deszczowych za pomocą separatora zintegrowanego z piaskownikiem do Wieprza. Inwestycja obejmowała wymianę istniejącego kanału deszczowego na odcinku od studni na Placu Kościuszki do odprowadzenia wód deszczowych do rzeki Wieprz.

Zakres inwestycji obejmował:

• przebudowę kanałów deszczowych w ulicach: Plac Kościuszki, Kanałowa i 3-go Maja o łącznej długości 431,2 m,
• montaż separatora lamelowego zintegrowanego z piaskownikiem oddzielającego od ścieków szlam, piasek i związki ropopochodne,
• wykonanie głównego kolektora o długości 362,6 m z niecką wypadową, odprowadzającego ścieki oczyszczone od separatora do rowu otwartego,
• montaż uzbrojenia kanalizacji deszczowej (wpusty deszczowe uliczne, studzienki rewizyjne),
• wykonanie umocnionego płytami ażurowymi rowu otwartego o szerokości dna 1,20 m i długości 51,9 m, od niecki wpadowej do koryta rzeki Wieprz).

Wymiana sieci wodociągowych w rejonie Rynku I i Rynku III

W projekcie „Rewitalizacja Starego Miasta w Łęcznej – I etap” wymieniono sieć wodociągową z przyłączami na Rynku I i Rynku III oraz w przyległych ulicach. W rejonie Rynku III zmodernizowano też sieć kanalizacji sanitarnej. Zadanie realizował partner projektu Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Łęczna” Sp. z o.o.
Większość sieci wodociągowych na Starym Mieście została wykonana przed 1980r., a część nawet w latach 50 i 60 ubiegłego wieku. Użyte wówczas do budowy wodociągu materiały takie jak azbestocement, żeliwo szare i stal, oraz zastosowane ówczesne metody połączeń pomiędzy poszczególnymi odcinkami rur nie zapewniały bezawaryjnego przesyłu wody. Swojego zadania nie spełniały również przyłącza wodociągowe wykonane z rur stalowych bez zabezpieczenia antykorozyjnego.
Prace przy wymianie wodociągu były prowadzone równocześnie przez dwa zespoły. Jeden z nich prowadził prace w rejonie Rynku I oraz w ulicach Pańska i 3-go Maja, natomiast drugi zespół odpowiadał za wymianę sieci wodociągowej w Rynku III oraz w ulicy Kanałowej.
W efekcie przeprowadzonych prac wymieniono łącznie 1331 m sieci wodociągowej, 775 m przyłączy wodociągowych oraz 9 hydrantów ppoż.
Sprawdzono także drożność istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz przepłukano ją, a studnie rewizyjne poddano oględzinom i oczyszczono. Uszkodzone elementy studni wymieniono na nowe.

Elementem projektu rewitalizacji Starego Miasta w Łęcznej jest również poradnia leczenia uzależnień. Ma pomóc w powstrzymaniu społecznej degradacji miasta, wzmocnieniu integracji społecznej, zapobiegać i przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu.
Powstała jako dpowiedź na coraz bardziej odczuwalny problem uzależnienia od narkotyków i środków odurzających oraz alkoholu. Znaczna liczba wykroczeń odnotowanych w mieście popełniana jest pod wpływem narkotyków i alkoholu. Pomocą pracowników poradni są objęci nie tylko mieszkańcy Starego Miasta, ale także pozostali mieszkańcy Łęcznej i osoby z terenu powiatu łęczyńskiego.
Poradnia mieści się na parterze zmodernizowanego budynku komunalnego przy Placu Kościuszki 1 i jest prowadzona przez Łęczyński Ośrodek Profilaktyki i Terapii MONAR.
Utworzona w kwietniu 2012 r. placówka to miejsce pierwszego kontaktu dla potrzebujących pomocy w zakresie problemów uzależnień. Oferta poradni jest skierowana do osób mających problemy z narkotykami, alkoholem, nikotyną, lekami oraz uzależnionych od hazardu lub komputera. Z terapii mogą skorzystać osoby z problemami osobistymi, przeżywające kryzysy emocjonalne, doświadczające trudnych sytuacji życiowych, nieradzące sobie ze stresem lub przeżywające inne problemy natury psychologicznej.

Celem strategicznym projektu „Rewitalizacja Starego Miasta w Łęcznej – I etap” jest zrównoważony rozwój oraz poprawa konkurencyjności Gminy Łęczna poprzez podniesienie jakości życia mieszkańców.

Celem pośrednim projektu jest zwiększenie atrakcyjności gospodarczej Gminy i Miasta Łęczna oraz poprawa warunków życia mieszkańców. Cel ten będzie realizowany przede wszystkim poprzez:

• powstrzymanie fizycznej, społecznej, ekonomicznej i kulturalnej degradacji tkanki miejskiej,
• stymulowanie ożywienia społeczno–gospodarczego dzięki podniesieniu jakości przestrzeni publicznej zgodnie z zasadami ładu przestrzennego i estetyki oraz dzięki promowaniu przedsiębiorczości,
• stworzenie bodźców dla aktywności gospodarczej i tworzenia miejsca pracy,
• podniesienie atrakcyjności przestrzeni publicznych jako filarów integracji struktury miejskiej, poprawa wizerunku kluczowych przestrzeni miejskich,
• zachowanie i podkreślenie tożsamości kulturowej przestrzeni, z
• zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców oraz poprawę dostępności komunikacyjnej obszaru,
• wzmocnienie integracji mieszkańców, zapobieganie i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu,
• wspieranie rozwoju turystyki i kultury w oparciu o zasoby dziedzictwa kulturowego.

Cele pośrednie będą możliwe do osiągnięcia dzięki realizacji poniższych działań:
• porządkowanie „starej tkanki” urbanistycznej poprzez odpowiednie zagospodarowanie pustych przestrzeni w harmonii z otoczeniem,
• pielęgnacja zieleni parkowej i przyulicznej mająca na celu podnoszenie estetyki na obszarze rewitalizowanym,
• modernizacja, przebudowa istniejącej substancji mieszkaniowej oraz budynków użyteczności publicznej.

Dzięki podniesieniu jakości przestrzeni publicznej oraz promowaniu przedsiębiorczości, w perspektywie kilku lat po realizacji inwestycji należy oczekiwać ożywienia społeczno–gospodarczego. Projekt będzie przeciwdziałał marginalizacji oraz ograniczy postrzeganie obszaru Starego Miasta jako terenu zdegradowanego. Dzięki zwiększeniu bezpieczeństwa mieszkańców, integracji lokalnej społeczności i przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu w dłuższej perspektywie poprawi się jakość kapitału ludzkiego w mieście i gminie Łęczna, powiecie łęczyńskim i województwie lubelskim, a tym samym wzmocni się konkurencyjność regionu.

Dane urzędu

GMINA ŁĘCZNA
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 Łęczna, pl. Kościuszki 5
tel. 81-53-58-600
fax: 81-752-02-42
e-mail:

NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
Elektroniczna Skrzynka Podawcza