Przebudowa sieci dróg gminnych w miejscowości Stara Wieś i Stara Wieś-Kolonia

08-03-2013, 10:18

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013, Oś priorytetowa V Transport, Działanie 5.2 Lokalny układ transportowy.

 • Umowę z Województwem Lubelskim o dofinansowanie projektu zawarto w dniu 15.03.2010 r.
 • Całkowita wartość projektu wyniosła 2 623 122,89 zł, w tym wydatki kwalifikowalne 2 383 895,95 zł
 • Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 1 191 947,97 zł
 • Beneficjentem projektu jest Gmina Łęczna.

Zakres rzeczowy projektu obejmował przebudowę następujących dróg gminnych: nr 105177L o długości 517,13 m; nr 105178L o długości 653,70 m; nr 105180L o długości 2355,82 m. Łączna długość dróg 3526,65 m.

W wyniku realizowanego w latach 2007 – 2010 projektu powstały następujące produkty:

 • 3,53 km przebudowanych dróg gminnych,
 • 23 szt. wybudowanych punktów oświetleniowych,
 • 3 szt. wybudowanych przejść dla pieszych,
 • 5 szt. zmodernizowanych skrzyżowań,
 • 4,77 km wybudowanych utwardzonych poboczy,
 • 0,91 km wybudowanych chodników.

Drogi nr 105177L, 105178L i 105180L są ważnym ciągiem komunikacyjnym łączącym miejscowości Stara Wieś i Stara Wieś – Kolonia z drogą powiatową nr 2014L i drogą wojewódzką nr 820. Drogi pełnią ważną rolę komunikacyjną w życiu mieszkańców gminy oraz mają istotne znaczenie dla prowadzenia działalności gospodarczej. Obszar objęty oddziaływaniem projektu wynosi 1165 ha. Bezpośrednim zasięgiem obejmuje miejscowości: Stara Wieś i Stara Wieś – Kolonia.

Celem głównym projektu jest poprawa dostępności komunikacyjnej miejscowości Stara Wieś i Stara Wieś – Kolonia w gminie Łęczna.

Celami szczegółowymi inwestycji są:

 • poprawa dostępności obszarów wiejskich do głównych szlaków drogowych,
 • poprawa dostępności komunikacyjnej terenów wiejskich gminy Łęczna,
 • modernizacja i usprawnienie układu drogowego w gminie Łęczna,
 • umożliwienie szybszego i bezpieczniejszego przejazdu przez gminę Łęczna,
 • zapewnienie właściwej obsługi komunikacyjnej miejscowości Stara Wieś i Stara Wieś – Kolonia


Obejrzyj galerię

Dane urzędu

GMINA ŁĘCZNA
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 Łęczna, pl. Kościuszki 5
tel. 81-53-58-600
fax: 81-752-02-42
e-mail:

NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
Elektroniczna Skrzynka Podawcza