Budowa ulicy miejskiej o symbolu 07KZ w Łęcznej wraz z przebudową ulicy Lisa Błońskiego

07-03-2013, 14:37

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach wdrażania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 – 2006, Priorytet 1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów, Działanie 1.1. Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego, Poddziałanie 1.1.1 Infrastruktura drogowa.

  • Umowę z Wojewodą Lubelskim o dofinansowanie projektu podpisano w dniu 21.11.2005 r.
  • Całkowita wartość projektu wyniosła 3 625 338,11 zł
  • Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 2 719 003,58 zł
  • Beneficjentem projektu jest Gmina Łęczna.

W ramach projektu wybudowano ulicę o długości 992,84 m i szerokości 7 m z obustronnymi chodnikami o łącznej długości 2010 m i szerokości 1,5 m. Odwodnienie ulicy 07 KZ zapewnia kanalizacja deszczowa o długości 826 m z obustronnymi wpustami ulicznymi. Skuteczne usuwanie wody opadowej z ulicy zapewniają także studnie żelbetowe – 17 kompletów i wpusty uliczne z osadnikami – 33 komplety oraz 8 zbiorników odparowujących. Przy nowej ulicy ustawiono 36 kompletów oświetlenia ulicznego. Bezpieczeństwo ruchu drogowego zapewniają znaki drogowe (72 szt.) oraz oznakowanie poziome o powierzchni. Wybudowane także 4 urządzenia bezpieczeństwa ruchu oraz 9 przejść dla pieszych. Wzdłuż wybudowanej ulicy powstały 4 zatoki autobusowe. W ramach prac wykończeniowych wykonane zostały zieleńce.

Przebudowa ulicy Lisa-Błońskiego objęła wymianę i wyregulowanie krawężników w ul. Lisa-Błońskiego, odnowę istniejącej konstrukcji nawierzchni jezdni warstwą z betonu asfaltowego oraz przebudowę skrzyżowania typu prostego na skrzyżowanie skanalizowane w postaci ronda kompaktowego typu małego. Bezpieczeństwo ruchu drogowego zapewniają ustawione znaki drogowe (30 szt.), oznakowanie poziome oraz 3 urządzenia bezpieczeństwa ruchu. W ramach zadania zmodernizowano również 4 przejścia dla pieszych. Po zrealizowaniu projektu wybudowana ulica oznaczona symbolem 07 KZ została włączona do przebudowanej ulicy Lisa-Błońskiego.

Celem strategicznym projektu jest poprawa dostępności komunikacyjnej terenów miasta Łęczna, umożliwienie szybszego i bezpieczniejszego podróżowania w mieście, rozbudowa układu drogowego w powiązaniu z drogą krajową nr 82 i wojewódzką nr 829 oraz podniesienie atrakcyjności gospodarczej miasta.

Obejrzyj galerię

Dane urzędu

GMINA ŁĘCZNA
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 Łęczna, pl. Kościuszki 5
tel. 81-53-58-600
fax: 81-752-02-42
e-mail:

NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
Elektroniczna Skrzynka Podawcza