Przebudowa ulicy Braci Wójcickich od ul. Lisa Błońskiego do ul. Wojska Polskiego w Łęcznej

07-03-2013, 14:30

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach wdrażania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 – 2006, Priorytet 1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów, Działanie 1.1. Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego, Poddziałanie 1.1.1 Infrastruktura drogowa.

  • Umowę z Wojewodą Lubelskim o dofinansowanie projektu podpisano w dniu 09.10.2006 r.
  • Całkowita wartość projektu wyniosła 625 682,26 zł
  • Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 469 261,69 zł
  • Beneficjentem projektu jest Gmina Łęczna

Zakres rzeczowy projektu obejmował wzmocnienie istniejącej nawierzchni bitumicznej wraz z wymianą krawężników, wykonanie wzdłuż ulicy stanowisk postojowych wraz za zatokami autobusowymi oraz regulację przebiegu ciągu pieszych wraz z wymianą konstrukcji nawierzchni.

W ramach projektu zmodernizowano 278,04 m dróg, 560 m chodników, 21 miejsc postojowych, 1 zatokę autobusową, 2 skrzyżowania, 3 przejścia dla pieszych, 3 obiekty infrastruktury z uwagi na ochronę środowiska (wpusty uliczne). W ramach projektu wybudowano 35 miejsc postojowych, 1 zatokę autobusową oraz 1 obiekt infrastruktury z uwagi na ochronę środowiska (wpust uliczny). W ramach prac wykończeniowych wykonano także zieleńce.

Realizacja inwestycji doprowadziła do polepszenia warunków ruchu w układzie komunikacyjnym Łęcznej, a także wzrostu bezpieczeństwa na przebudowanej drodze zarówno dla pieszych jak i zmotoryzowanych użytkowników.

Realizacja projektu daje szansę oddziaływania na rozwój społeczno-gospodarczy oraz stwarza warunki do zwiększenia atrakcyjności gospodarczej Łęcznej.


Obejrzyj galerię

Dane urzędu

GMINA ŁĘCZNA
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 Łęczna, pl. Kościuszki 5
tel. 81-53-58-600
fax: 81-752-02-42
e-mail:

NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
Elektroniczna Skrzynka Podawcza