Uchwała Rady Miejskiej w Łęcznej w sprawie utworzenia 15. obwodu głosowania w Szpitalu Powiatowym w Łęcznej

26-03-2009, 14:11

UCHWAŁA NR XXVII/234/2009
RADY MIEJSKIEJ w ŁĘCZNEJ
z dnia 25 marca 2009 r.

w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Szpitalu Powiatowym w Łęcznej
dla przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego
zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r.

Na podstawie art. 42 ust. 1 pkt. 2 i ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. – Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz.U. Nr 25, poz. 219, Dz.U. Nr 218, poz..1592 z 2006 r. oraz Dz.U. Nr 112, poz.766 z 2007 r.) związku z art. 30 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jedn. Dz.U. Nr 190, poz. 1360 z 2007 r. ze zm. Dz.U. Nr 171, poz.1056) - Rada Miejska w Łęcznej na wniosek Burmistrza Łęcznej uchwala, co następuje:

§ 1. 
Dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009r. tworzy się obwód głosowania Nr 15 w Szpitalu Powiatowym w Łęcznej ul. Krasnystawska 52.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

 

 

Dane urzędu

GMINA ŁĘCZNA
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 Łęczna, pl. Kościuszki 5
tel. 81-53-58-600
fax: 81-752-02-42
e-mail:

NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
Elektroniczna Skrzynka Podawcza