Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w formie wsparcia

11-03-2016, 13:25

ZARZĄDZENIE NR 28/2016 BURMISTRZA ŁĘCZNEJ z dnia 11.03.2016 r.  w sprawie: przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w formie wsparcia w 2016 r.

Wydane na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.), art. 12 ust. 2 pkt 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 239) oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 15 grudnia 2010 r., w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25)

Treść Zarządzenia w załączniku.

Pliki do pobrania

Dane urzędu

GMINA ŁĘCZNA
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 Łęczna, pl. Kościuszki 5
tel. 81-53-58-600
fax: 81-752-02-42
e-mail:

NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
Elektroniczna Skrzynka Podawcza