Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w formie wsparcia

28-06-2011, 15:39

Na konkurs ogłoszony na podstawie zarządzenia nr 48/2011 Burmistrza Łęcznej z dnia 27 maja 2011 r. wpłynęło 6 ofert. Dokonując oceny złożonych ofert Komisja uwzględniała spełnienie warunków formalnych i merytorycznych wskazanych w ogłoszeniu o konkursie.
Dokonano wyboru następujących ofert:

Szczegółowy podział środków publicznych

1. Organizacja zajęć profilaktycznych w formie półkolonii dla dzieci pochodzących ze środowisk wiejskich Gminy Łęczna, zagrożonych problemem uzależnień. 10 000 zł CARITAS Archidiecezji Lubelskiej Okręg Nr 10 w Łęcznej

2. Organizacja zajęć profilaktycznych w formie kolonii dla dzieci pochodzących ze środowisk wiejskich Gminy Łęczna, zagrożonych problemem uzależnień. 40 200 zł Fundacja „Bądź między nami” w Lublinie

3. Zabezpieczenie czasu wolnego dzieci i młodzieży podczas wakacji w formie realizacji zajęć profilaktycznych połączonych z zajęciami sportowo-rekreacyjnymi. 15 000 zł Uczniowski Klub Sportowy „HETMAN”

4. Wydawanie promującej Gminę Łęczna publikacji o tematyce informacyjno–kulturalnej. 7 000 zł Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej

5. Zabezpieczenie czasu wolnego dzieci i młodzieży podczas wakacji w formie realizacji zajęć sportowych 14 000 zł Górniczy Klub Sportowy „Górnik” Łęczna

W wyniku nie spełnienia warunków formalnych została odrzucona 1 oferta
Polskie Towarzystwo Krajoznawcze z Zielonej Góry - Organizacja zajęć profilaktycznych w formie kolonii dla dzieci pochodzących ze środowisk wiejskich Gminy Łęczna, zagrożonych problemem uzależnień. 40 600 zł. Oferta nie została podpisana.

Wszystkie wyłonione projekty spełniły warunki realizacji zadań przedstawione w ogłoszeniu o konkursie. Oferty opracowane zostały w zrozumiały i przejrzysty sposób, opisano w nich działania, jakie zostaną podjęte, przyjęto mierzalne efekty realizacji; rezultaty, jakie przyniesie realizacja projektów są celowe i wpisują się w cel zadań. Przedstawione kalkulacje kosztów są sporządzone w prawidłowy sposób. W projektach została uwzględniona promocja gminy Łęczna, stowarzyszenia angażują w realizacje zadania własne zasoby ludzkie.

Biorąc pod uwagę wysokość środków przeznaczonych na przeprowadzenie konkursu, rodzaje kosztów możliwe do pokrycia ze środków gminnych, ocenę kalkulacji kosztów w odniesieniu do zakresu realizacji przedstawionych w ofertach oraz wkład własny organizacji, zaproponowane formy realizacji zadań zostały uznane za celowe i szczególnie użyteczne dla społeczeństwa gminy Łęczna.

Dane urzędu

GMINA ŁĘCZNA
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 Łęczna, pl. Kościuszki 5
tel. 81-53-58-600
fax: 81-752-02-42
e-mail:

NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
Elektroniczna Skrzynka Podawcza