Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w formie wsparcia

11-05-2011, 13:39

Na konkurs ogłoszony na podstawie zarządzenia nr 29/2011 Burmistrza Łęcznej z dnia 8 kwietnia 2011 r. wpłynęły 3 oferty. Dokonując oceny złożonych ofert Komisja uwzględniała spełnienie warunków formalnych i merytorycznych wskazanych w ogłoszeniu o konkursie.

Dokonano wyboru następujących ofert:

Szczegółowy podział środków publicznych

I. W zakresie ochrony i promocji zdrowia – przeciwdziałanie alkoholizmowi
Realizacja na terenie Osiedla Samsonowicza programu profilaktyczno–edukacyjnego w zakresie przeciwdziałania narkomanii i rozwiązywania problemów alkoholowych występujących wśród dzieci i młodzieży.
Stowarzyszenie Nasza Świetlica – Pomocna Dłoń z siedzibą w Bogdance – 7,75 pkt
10 000 zł      

W wyniku nie spełnienia warunków formalnych zostały odrzucone 2 oferty:
1)    Stowarzyszenie Nauczycieli i Wychowawców „Przyjazna Szkoła” – Realizacja programu edukacji ekologicznej dla dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie gminy Łęczna” – 5 350 zł
2)    Stowarzyszenie Nauczycieli i Wychowawców „Przyjazna Szkoła” – Realizacja na terenach wiejskich Gminy Łęczna programu profilaktyczno–edukacyjnego w zakresie przeciwdziałania narkomanii i rozwiązywania problemów alkoholowych występujących wśród dzieci i młodzieży – 10 000 zł


Wyłoniony projekt spełnił warunki realizacji zadania przedstawione w ogłoszeniu o konkursie. Oferta opracowana została w zrozumiały i przejrzysty sposób, opisano w niej działania, jakie zostaną podjęte, przyjęto mierzalne efekty realizacji; rezultaty, jakie przyniesie realizacja projektu są celowe i wpisują się w cel zadania. Przedstawiona kalkulacja kosztów jest sporządzona w poprawny sposób. Stowarzyszenie angażuje w realizacje zadania własne zasoby ludzkie.
Biorąc pod uwagę wysokość środków przeznaczonych na przeprowadzenie konkursu, rodzaje kosztów możliwe do pokrycia ze środków gminnych, ocenę kalkulacji kosztów w odniesieniu do zakresu realizacji przedstawionej w ofercie oraz wkład własny organizacji, zaproponowana forma realizacji zadania została uznana za celową i użyteczną dla społeczeństwa gminy Łęczna.

Dane urzędu

GMINA ŁĘCZNA
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 Łęczna, pl. Kościuszki 5
tel. 81-53-58-600
fax: 81-752-02-42
e-mail:

NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
Elektroniczna Skrzynka Podawcza