Tryb pozakonkursowy

05-10-2010, 15:04

Zgodnie z art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.), na wniosek organizacji pozarządowej oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 w/w ustawy możliwe jest zlecenie realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Warunki skorzystania z trybu pozakonkursowego:
- wysokość dofinansowania lub finansowania takiego zadania nie może przekroczyć kwoty 10 000 zł
- zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni
- łączna kwota środków finansowych przekazanych tej samej organizacji pozarządowej lub temu samemu podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3 w/w ustawy, w trybie pozakonkursowym nie może przekroczyć kwoty 20 000 zł w danym roku budżetowym

PROCEDURA:
1. Organizacja pozarządowa lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 w/w ustawy występuje do Burmistrza Łęcznej z ofertą realizacji zadania publicznego. Oferta musi spełniać wymogi wskazane w art. 14 w/w ustawy.
2. Burmistrz Łęcznej rozpatruje złożoną ofertę pod względem celowości realizacji zadania publicznego.
3. Zaakceptowana oferta upubliczniana jest w ciągu 7 dni od momentu wpływu do Urzędu Miejskiego poprzez zamieszczenie jej:
- w Biuletynie Informacji Publicznej
- na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łęcznej
- na stronie internetowej www.leczna.pl w zakładce przeznaczonej dla organizacji pozarządowych
4. Wszelkie uwagi dotyczące oferty można zgłaszać do Urzędu Miejskiego w Łęcznej,  w terminie 7 dni od dnia jej upublicznienia.
5. Umowa na realizację zadania zawierana jest po upływie wskazanych 7 dni i rozpatrzeniu ewentualnych uwag do oferty.

ZŁOŻONE OFERTY:
Oferta realizacji zadania publicznego:  skan oferty w załączniku
Data wpływu oferty: 29.09.2010 r.
Data upublicznienia: 05.10.2010 r.
Nazwa organizacji: Łęczyńskie Stowarzyszenie Twórców Kultury i Sztuki „PLAMA”
Nazwa zadania: „Popularyzacja dziedzictwa kulturowego Łęcznej – Legenda o Łęczyńskim dziku”
Termin zgłaszania uwag: 12.10.2010 r.

Pliki do pobrania

Dane urzędu

GMINA ŁĘCZNA
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 Łęczna, pl. Kościuszki 5
tel. 81-53-58-600
fax: 81-752-02-42
e-mail:

NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
Elektroniczna Skrzynka Podawcza