Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w formie wsparcia

21-05-2010, 07:21

Na konkurs ogłoszony na podstawie zarządzenia nr 19/2010 Burmistrza Łęcznej z dnia 17 marca 2010 r. wpłynęły 4 oferty. Dokonując oceny złożonych ofert Komisja uwzględniała następujące kryteria: spełnienie formalnych warunków (oferent kwalifikujący się w świetle prawa do postępowania konkursowego, terminowość, odpowiedni druk oferty, zgodność z warunkami realizacji). Ponadto oceniano:

1. Możliwość realizacji zadania publicznego przez wnioskodawcę;
2. Przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;
3. Jakość wykonania zadania i kwalifikacji osób, przy udziale których wnioskodawca będzie realizował zadanie publiczne;
4. Planowany przez wnioskodawcę udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego;
5. Planowany przez wnioskodawcę wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;
6. Realizację zleconych zadań publicznych, w przypadku wnioskodawców, którzy w latach poprzednich realizowali zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

I. W zakresie ochrony zdrowia – przeciwdziałanie alkoholizmowi 9 000 zł
Organizacja zajęć profilaktycznych w formie półkolonii dla dzieci pochodzących ze środowisk wiejskich Gminy Łęczna, zagrożonych problemem uzależnień 9 000 zł
- CARITAS Archidiecezji Lubelskiej Okręg nr 10 w Łęcznej

Warunki realizacji zadania:
 główny nacisk położony na grupę obejmującą dzieci i młodzież z terenów wiejskich, z rodzin zagrożonych wystąpieniem dysfunkcji bądź problemem alkoholowym
 rekrutacja powinna objąć ok. 100 osób z terenów wiejskich, minimalna długość jednego turnusu 10 dni, minimum 4 godziny zajęć dziennie
 opis zasad sposobu przeprowadzenia rekrutacji uczestników zadania
 realizacja zadania powinna nastąpić do 31. 08. 2010 r.
 zajęcia profilaktyczne zorganizowane w formie półkolonii – wypoczynek dochodzący
 miejsce organizacji półkolonii przystosowane do realizacji tego typu zadań, spełniające wymogi bezpieczeństwa oraz sanitarne
 prowadzone w trakcie wypoczynku zajęcia powinny w szczególności ograniczać skutki dysfunkcji występującej w rodzinie, uczyć sprawnego funkcjonowania w społeczeństwie, przeciwdziałać negatywnym skutkom wzrastania dzieci w środowiskach zagrożonych wystąpieniem problemów społecznych
 zapewnienie realizacji innych działań socjoterapeutycznych skierowanych na rozwój zainteresowań i formy spędzania wolnego czasu będące alternatywą dla alkoholu i narkotyków
 zapewnienie ciepłego posiłku dla dzieci uczestniczących w programie profilaktycznym
 prowadzenie dokumentacji pracy z dziećmi
 Zleceniodawca, w dniu zawarcia umowy zastrzega sobie prawo żądania od Zleceniobiorcy: kopii zaświadczenia o zgłoszeniu miejsca wypoczynku w Kuratorium Oświaty właściwym ze względu na lokalizację oraz listy uczestników wypoczynku (w przypadku organizowania półkolonii podzielonych na turnusy odrębne listy dla każdego turnusu)

II. W zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji 7 000 zł
Wydawanie promujących Gminę Łęczna publikacji o tematyce informacyjno – kulturalnej - 7 000 zł
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej z siedzibą w Łęcznej

Warunki realizacji powyższego zadania:
– opracowane wydawnictwa powinny między innymi podnosić poziom wiedzy historycznej o Łęcznej i jej okolicach a także o tradycjach regionu
– publikacje powinny promować ważne bieżące wydarzenia na terenie gminy, w tym działalność kulturalną
– udostępnianie informacji o historii miasta i gminy Łęczna poświadczonych konsultacją historyczną
– przybliżanie czytelnikom sylwetek osób ważnych dla rozwoju gminy
– minimalna objętość publikacji 60 stron
– nakład minimum 500 egzemplarzy
– w ofercie należy wskazać szczegółową specyfikację techniczną (planowany nakład, ilość stron, format, rodzaj papieru, opis szaty graficznej ze szczególnym uwzględnieniem danych dotyczących okładki)
– zamieszczone artykuły muszą charakteryzować się wysoką jakością merytoryczną
– termin realizacji zadania do 30.11.2010 r.
– w ofercie należy przedstawić plan nieodpłatnego kolportażu egzemplarzy w miejscach użyteczności publicznej na terenie gminy Łęczna – Centrum Kultury, Muzeum, szkołach, itp. wraz z podaniem danych ilościowych

III. W zakresie upowszechniania kultury fizycznej 6 000 zł
Organizacja na terenie Gminy Łęczna zawodów sportowych w motocrossie dla dzieci i młodzieży
6 000 zł
- Klub Motorowy „CROSS” z siedzibą w Lublinie.

Warunki realizacji powyższego zadania:
 organizacja dwudniowych zawodów na wyodrębnionym terenie, w sposób i w miejscu zapewniającym zgodność z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska
 umożliwienie udziału min. 100 zawodników w każdym dniu zawodów
 zabezpieczenie sprzętów i innych materiałów niezbędnych do przeprowadzenia zawodów
 zapewnienie warunków bezpieczeństwa
 wydzielenie miejsc dla publiczności
 zapewnienie wykwalifikowanej kadry sędziowskiej
 promocja zadania
 termin realizacji zadania w oparciu o środki finansowe przyznane dotacją do 30.06.2010 r.
 dokumentacja liczby osób biorących udział w zawodach

IV. W zakresie edukacji ekologicznej 14 602 zł
Realizacja programu edukacji ekologicznej dla dzieci na terenie gminy Łęczna - 14 602 zł
Stowarzyszenie Nauczycieli i Wychowawców „Przyjazna Szkoła” w Zofiówce

Warunki realizacji powyższego zadania:
 zadanie realizowane na terenie wiejskim gminy Łęczna
 prowadzenie warsztatów zajęciowych w terenie
 nacisk zajęć położony na następujące cele:
1. upowszechnianie wiedzy o różnorodności przyrodniczej, kształtowanie właściwego podejścia do środowiska naturalnego,
2. zasady uprawy i pielęgnacji z uwzględnieniem kalendarza bidynamicznego i rolnictwa ekologicznego,
3. propagowanie zdrowego stylu życia i odżywiania w symbiozie z przyrodą oraz czynnego wypoczynku,
wykorzystanie surowców naturalnych i odpadów w zajęciach praktycznych,
kształtowanie umiejętności powszechnego sprzeciwu wobec bezmyślnych działań prowadzących do degradacji
4. środowiska naturalnego,
5. zorganizowanie pikniku ekologicznego.
 termin realizacji zadania w oparciu o środki finansowe przyznane dotacją - do 30.11.2010 r
 w ofercie należy wskazać zakładane efekty rzeczowe i ekologiczne proponowanego zadania
 prowadzenie odpowiedniej dokumentacji: listy uczestników zajęć i sposób ich rekrutacji, dokumentacja pracy z grupą, uwzględnienie w założeniach programowych spodziewanych efektów rzeczowych i ekologicznych pracy z dziećmi

Wszystkie wyłonione projekty spełniły warunki realizacji zadań przedstawione w ogłoszeniu
o konkursie. Oferty opracowane zostały w zrozumiały i przejrzysty sposób, opisano w nich działania jakie zostaną podjęte, przyjęto mierzalne efekty realizacji, rezultaty jakie przyniesie realizacja projektów są celowe i wpisują się w cel zadań. Przedstawione kalkulacje kosztów są sporządzone
w prawidłowy sposób. Dotychczasowo realizowane przez organizacje zadania przebiegały bez zakłóceń, w projektach została uwzględniona promocja gminy Łęczna, stowarzyszenia angażują w realizacje zadania własne zasoby ludzkie.
Biorąc pod uwagę wysokość środków przeznaczonych na przeprowadzenie konkursu, rodzaje kosztów możliwe do pokrycia ze środków gminnych, ocenę kalkulacji kosztów w odniesieniu do zakresu realizacji przedstawionych w ofertach oraz wkład własny organizacji, zaproponowane formy realizacji zadań zostały uznane za celowe i szczególnie użyteczne dla społeczeństwa gminy Łęczna.

Dane urzędu

GMINA ŁĘCZNA
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 Łęczna, pl. Kościuszki 5
tel. 81-53-58-600
fax: 81-752-02-42
e-mail:

NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
Elektroniczna Skrzynka Podawcza