Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w formie wsparcia

08-09-2009, 14:47

BURMISTRZ ŁĘCZNEJ
ZARZĄDZENIEM NR 102/2009 z dnia 8 września 2009
w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert
na realizację zadań publicznych w formie wsparcia.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r., nr 142 poz. 1591 z późn zm.), art. 5 ust. 4 pkt 2, art. 11 ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r., o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2003 r.,nr 96, poz. 873 z późn. zm. ) oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 27 grudnia 2005 r., w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2005 r. nr 264, poz. 2207)

ogłasza
OTWARTY KONKURS OFERT
na realizację zadań publicznych w formie wsparcia

Pliki do pobrania

Dane urzędu

GMINA ŁĘCZNA
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 Łęczna, pl. Kościuszki 5
tel. 81-53-58-600
fax: 81-752-02-42
e-mail:

NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
Elektroniczna Skrzynka Podawcza