Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w formie wsparcia

30-03-2007, 09:28

Burmistrz Łęcznej

na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r., nr 142 poz. 1591 z późn zm.), art. 5 ust. 4 pkt 2, art. 11 ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r., o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2003 r., nr 96, poz. 873 z późn. zm. ) oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 27 grudnia 2005 r., w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2005 r., nr 264, poz. 2207)

ogłasza

OTWARTY KONKURS OFERT
na realizację zadań publicznych w formie wsparcia
 
 
 • Rodzaje zadań oraz wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację

  Na realizację zadań publicznych w roku 2007 Gmina Łęczna przeznaczyła kwotę 85 800-, zł (w tym 1 000 zł z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łęcznej).
  Wszystkie zadania zlecane w otwartym konkursie ofert winny być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami prawa.

  Szczegółowy podział środków publicznych

  I. W zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego 1 000 zł
  Środki na realizację zadania pochodzą z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łęcznej.

  1. Realizacja programu edukacji ekologicznej dla dzieci i młodzieży na terenie gminy Łęczna

  Warunki realizacji powyższego zadania: 
  -  zadanie realizowane w szkołach na terenie gminy Łęczna
  - prowadzenie warsztatów zajęciowych
  - nacisk zajęć położny na problem segregacji odpadów
  - termin realizacji zadania w oparciu o środki finansowe przyznane dotacją - do 30.11.2007 r
  - w ofercie należy wskazać zakładane efekty rzeczowe i ekologiczne proponowanego zadania
  - prowadzenie odpowiedniej dokumentacji:
- listy uczestników zajęć i sposób ich rekrutacji
- dokumentacja pracy z grupą
- uwzględnienie w założeniach programowych spodziewanych efektów rzeczowych i ekologicznych pracy z dziećmi

II. W zakresie ochrony i promocji zdrowia 8 000 zł

1. Koordynacja ruchu trzeźwościowego na terenie gminy Łęczna.

Warunki realizacji powyższego zadania:

- termin realizacji zadania w oparciu o środki finansowe przyznane dotacją do 30.11.2007r.
- w ofercie należy przedstawić wstępny grafik wykorzystania lokalu, obejmujący spotkania, grafik w pełnej formie przyszły zleceniobiorca ma obowiązek przedstawić do celów podpisania umowy
- umożliwienie przeprowadzenia spotkań grup samopomocowych,
- zapewnienie kontaktu z danym stowarzyszeniem zajmującym się profilaktyką lub z grupą pomocową
- prowadzenie działalności edukacyjnej i informacyjnej z zakresu profilaktyki
- zapewnienie konsultacji psychologicznej
- zapewnienie realizacji innych działań socjoterapeutycznych skierowanych na spędzanie wolnego czasu, będące alternatywą dla alkoholu
- prowadzenie odpowiedniej dokumentacji:
- opracowanie zestawienia danych do kontaktu z poszczególnymi grupami samopomocowym
- liczba grup samopomocowych, które korzystają z zabezpieczonego lokalu, ich wielkość i częstotliwość spotkań
- w razie potrzeby dokumentacja współpracy z placówkami lecznictwa odwykowego, ośrodkami pomocy społecznej i innymi jednostkami
III. W zakresie upowszechniania kultury fizycznej 76 800,- zł

PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH

1. Organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Łęczna w sekcji piłki nożnej.
2. Organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Łęczna w sekcji zapasów.
3. Organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Łęczna w sekcji karate.
4. Organizacja zajęć sportowo rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Łęczna w sekcji taekwon -do.
5. Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Łęczna w sekcji sportów wodnych.
6. Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Łęczna w sekcji tenisa ziemnego.

Warunki realizacji powyższych zadań:

- zabezpieczenie sprzętu i innych materiałów niezbędnych do prowadzenia zajęć
- zapewnienie warunków bezpieczeństwa
- zapewnienie udziału dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Łęczna
- podział zajęć na grupy wiekowe
- prowadzenie treningów zwiększających umiejętności techniczno-taktyczne uczestników zajęć
- realizacja programu rekreacyjno-sportowego
- monitoring wzrostu poziomu umiejętności techniczno-taktycznych uczestników zajęć
- zapewnienie wykwalifikowanej kadry prowadzącej zajęcia
-
 termin realizacji zadania w oparciu o środki finansowe przyznane dotacją do 30.11.2007 r.
- prowadzenie odpowiedniej dokumentacji:
- listy uczestników zajęć
- wyszczególnienie liczby osób dodatkowo przyjętych na zajęcia w trakcie realizacji zadania
- dokumentacja dotycząca kwalifikacji osób bezpośrednio realizujących zadanie
ZAWODY SPORTOWE

7. Organizacja otwartego biegu dla dzieci i młodzieży szkolnej na terenie gminy Łęczna.

Warunki realizacji powyższego zadania:

-
zabezpieczenie sprzętu i innych materiałów niezbędnych do realizacji zadania
- zapewnienie warunków bezpieczeństwa
- wyznaczenie i zabezpieczenie trasy biegu
- podział uczestników na grupy wiekowe
- nadzorowanie biegu
- termin realizacji zadania w oparciu o środki finansowe przyznane dotacją - druga połowa 2007 r - do 30.10.2007 r.
- dokumentacja liczby osób biorących udział w biegu

8. Organizacja otwartego turnieju sportowo-rekreacyjnego dla dzieci i młodzieży z udziałem uczniów klas integracyjnych z terenu gminy Łęczna.

Warunki realizacji powyższego zadania:
 
- przeprowadzenie cyklu konkurencji sportowo – rekreacyjnych
- zabezpieczenie sprzętu i innych materiałów niezbędnych do realizacji zadania
- zapewnienie warunków bezpieczeństwa
- program imprezy skierowany na przełamanie barier w społeczeństwie i promocję postaw integracyjnych
- zapewnienie udziału publiczności
- termin realizacji w oparciu o środki finansowe przyznane dotacją do 30.11.2007 r.
- dokumentacja liczby uczestników turnieju

9. Organizacja otwartych zawodów sportowych na terenie gminy Łęczna dla dzieci i młodzieży w sekcji tenisa ziemnego.
10. Organizacja otwartych zawodów sportowych na terenie gminy Łęczna dla dzieci i młodzieży w sekcji piłki nożnej.
11. Organizacja otwartych zawodów na terenie gminy Łęczna dla dzieci i młodzieży w sekcji karate.
12. Organizacja otwartych zawodów sportowych na terenie gminy Łęczna dla dzieci i młodzieży w sekcji boksu.

Warunki realizacji powyższych zadań:
- zabezpieczenie sprzętów i innych materiałów niezbędnych do przeprowadzenia zawodów
- zapewnienie warunków bezpieczeństwa
- przeprowadzenie zawodów w podziale na grupy wiekowe
- zapewnienie miejsc dla publiczności
- wykwalifikowana kadra sędziowska
- termin realizacji zadania w oparciu o środki finansowe przyznane dotacją do 30.11.2007 r.
- dokumentacja liczby osób biorących udział w zawodach

13. Organizacja turnieju wędkarskiego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Łęczna z zakresu wędkarstwa ekologicznego.

Warunki realizacji powyższego zadniań:
- zabezpieczenie sprzętów i innych materiałów niezbędnych do przeprowadzenia zawodów
- zapewnienie warunków bezpieczeństwa
- przeprowadzenie zawodów w podziale na grupy wiekowe
- zapewnienie miejsc dla publiczności
- wykwalifikowana kadra sędziowska
- termin realizacji zadania w oparciu o środki finansowe przyznane dotacją do 31.08.2007 r.
- dokumentacja liczby osób biorących udział w zawodach 
 • Realizatorzy
  Osoby prawne lub jednostki nie posiadające osobowości prawnej utworzone na podstawie ustaw, nie będące jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku; osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego; spółdzielnie socjalne; stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego i jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane.
  Dotacja może zostać przyznana tym podmiotom, w których wynagrodzenie osób fizycznych z tytułu zatrudnienia przy wykonywaniu statutowej działalności, niezależnie od sposobu nawiązania stosunku pracy lub rodzaju i treści umowy cywilnoprawnej z osobą fizyczną, nie przekracza 1,5 krotności przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, ogłoszonego przez Prezesa GUS za rok poprzedni.
 • Miejsce, w którym można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu

  Urząd Miejski w Łęcznej
  Referat Spraw Obywatelskich pok. nr 9
  Plac Kościuszki 5
  21-010 Łęczna
  Tel. 752 05 64
 • Miejsce, sposób i termin składania oferty

  Oferty konkursowe należy składać:
  1. W Urzędzie Miejskim w Łęcznej, Plac Kościuszki 5, (pokój nr 11)
  2. W zamkniętej kopercie z oznaczeniem numeru zadania (np. I.1), opatrzonej adnotacją „Otwarty konkurs ofert” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30. 04. 2007 r., o terminie złożenia decyduje data stempla pocztowego.
  3. Nie jest możliwe złożenie jednej oferty na realizację kilku zadań.
  4. W przypadku gdy organizacja składa kilka ofert, każda z nich powinna być złożona w odrębnej kopercie oznaczonej numerem odpowiedniego zadania, z odrębnym kompletem załączników.
 • Kryteria formalne oceny oferty

  1. Oferta została złożona przez kwalifikującego się oferenta.
  2. Oferta została złożona terminowo i w odpowiednim miejscu.
  3. Oferta jest złożona na właściwym druku oferty, jest kompletna i posiada wszystkie wymagane załączniki.
  4. Oferta jest zgodna z warunkami realizacji zadania określonymi w ogłoszeniu.
  5. W przypadku realizowania w roku 2006 zadań publicznych wspieranych ze środków gminy Łęczna – uzyskanie rozliczenia tych zadań

  Spełnienie wszystkich kryteriów formalnych jest warunkiem do poddania oferty ocenie merytorycznej. W wypadku nie spełnienia wszystkich warunków oceny formalnej oferta nie zostanie rozpatrzona.
 • Kryteria oceny merytorycznej i maksymalna wartość punktów możliwych do uzyskania

  Ofertom przyznaje się punkty w skali od 0 do 10 pkt. Maksymalna ilość punktów możliwych do uzyskania – 10 pkt. Oferty oceniane są pod względem:
  1. Jakości przygotowanego projektu:
  - zrozumiałości i przejrzystości
  - kompletności opisu działań 
  -  mierzalności efektów 
  -  rezultatów i spodziewanych efektów realizacji zadania 
  -  oceny przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania – maksymalnej efektywności wykorzystania środków 
  -  w przypadku zadań wspieranych w latach ubiegłych dotacjami – rozwój projektu
  2. Dotychczasowej współpracy z gminą Łęczna, doświadczenia podmiotu w realizacji podobnych zadań, oceny dotychczasowego wykonywania zadań zleconych – zwłaszcza terminowości, rzetelności realizacji, prawidłowości rozliczenia zadania.
  3. Przewidzianych formy promocji zadania i gminy Łęczna
  4. Pozyskania dodatkowych funduszy i własnego zaangażowanie w realizację zadania
  5. Możliwości realizacji zadania przez organizację
  6. Przewidywanej liczba beneficjentów ostatecznych
  7. Perspektywy kontynuacji programu i źródła jego późniejszego finansowania
 • Tryb wyboru oferty – zasady przyznawania dotacji

  Konkurs rozstrzyga Burmistrz Łęcznej po upływie terminu składania ofert wskazanego w niniejszym ogłoszeniu. W wyniku postępowania konkursowego może zostać wyłoniona więcej niż jedna oferta realizacji zadania. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łęcznej oraz na stronie internetowej www. leczna.pl
  Zasady przyznawania dotacji określają przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 96, poz. 973 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)
 • Zastrzeżenia organizatora

  1. Oferty złożone nieterminowo lub niekompletne nie wezmą udziału w postępowaniu konkursowym
  2. Organizator konkursu zastrzega sobie możliwość wystąpienia o dodatkowe informacje do uczestników konkursu.
  3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny oraz przesunięcia terminu składania ofert.
  4. W przypadku gdy wnioskowana w ofertach kwota dofinansowania przekroczy wysokość środków przeznaczonych na wsparcie poszczególnych zadań, zastrzega się możliwość proporcjonalnego zmniejszenia wysokości wnioskowanego dofinansowania – stosownie do wysokości środków gminy. W takim wypadku wnioskodawca nie będzie związany złożoną ofertą.
  5. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji w określonej wysokości
  6. Burmistrz Łęcznej może odmówić przyznania dotacji i podpisania umowy z podmiotem wyłonionym w konkursie w razie ujawnienia nie znanych wcześniej okoliczności podważających wiarygodność finansową lub merytoryczną wnioskodawcy.
  7. Podmioty wyłonione w trakcie konkursu są zobowiązane przedstawić do celów podpisania umowy zaktualizowany harmonogram i kosztorys realizacji zadania a także poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów przedstawiających kwalifikacje osób bezpośrednio realizujących zadanie.
  8. Dotacje nie mogą być udzielone na:
  - realizację zadań finansowanych z budżetu gminy Łęcznej z innego tytułu, 
  -  zakup nieruchomości, 
  -  finansowanie kosztów działalności gospodarczej podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, 
  -  działalność polityczną, 
  -  finansowanie kosztów nie związanych bezpośrednio z realizowanym zadaniem oraz kosztów stałych działalności podmiotu 
  -  podmiotom, które nie uzyskały rozliczenia zadania zleconego do realizacji ze środków gminy Łęczna w roku 2006.
 • Zawartość złożonej oferty oraz wymagane załączniki

  1. Złożona oferta powinna zawierać: 
  -  szczegółowy zakres rzeczowy 
  -  termin i miejsce realizacji zadania publicznego 
  -  kalkulację przewidywanych kosztów 
  -  krótką informację o wcześniejszej działalności podmiotu w zakresie proponowanego zadania 
  -  informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych 
  -  deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania

  2. Do oferty należy dołączyć: 
  -  aktualny odpis lub wyciąg z właściwego rejestru 
  -  aktualny statut (potwierdzony za zgodność z oryginałem) 
  -  omówienie proponowanych form promocji gminy Łęczna w związku z realizowanym zadaniem 
  -  pełnomocnictwa do działania w imieniu organizacji (w przypadku gdy umowę podpisują inne osoby niż umocowane do reprezentacji zgodnie z rejestrem) 
  -  pisemne oświadczenie osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu danego podmiotu o nie ubieganiu się o środki finansowe z innych źródeł gminnych na to samo zadanie 
  -  pisemne oświadczenie osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu danego podmiotu o nie prowadzeniu przeciwko podmiotowi ubiegającemu się o udzielenie dotacji egzekucji na podstawie przepisów prawa cywilnego i administracyjnego 
  -  pisemne oświadczenie o tym, że wynagrodzenie osób fizycznych z tytułu zatrudnienia przy wykonywaniu statutowej działalności w podmiocie składającym ofertę, niezależnie od sposobu nawiązania stosunku pracy lub rodzaju i treści umowy cywilnoprawnej z osobą fizyczną, nie przekracza 1,5 krotności przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, ogłoszonego przez Prezesa GUS za rok poprzedni.
  – sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok (bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa)
  UWAGA: w przypadku składania dokumentów nieoryginalnych powinny być one poświadczone za zgodność z oryginałem.
 • Terminy i warunki realizacji zadania

  W ogłoszeniu o konkursie podano maksymalne terminy realizacji zadania, oferenci mają możliwość wskazania w ofercie terminów dostosowanych do potrzeb proponowanych zadań.


  Zadania publiczne przekazane do realizacji w formie wsparcia w poprzednim roku
  Zadania publiczne przekazane do realizacji w formie wsparcia w roku 2006:
  1. Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego 1 000 zł
  2. Ochrony i promocji zdrowia 99 550,- zł
  3. Upowszechniania kultury fizycznej 85 300,- zł
 • Druk oferty

  Oferty na realizacje zadań należy składać na wzorze wskazanym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r., w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2005 r., nr 264, poz. 2207). Wzór oferty dostępny jest w Urzędzie Miejskim (pok. Nr 9) oraz na stronie internetowej www.leczna.pl

Pliki do pobrania

Dane urzędu

GMINA ŁĘCZNA
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 Łęczna, pl. Kościuszki 5
tel. 81-53-58-600
fax: 81-752-02-42
e-mail:

NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
Elektroniczna Skrzynka Podawcza