Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych

28-12-2009, 08:28

Podstawowe pojęcia dotyczące III sektora

  • Organizacja pozarządowa

W potocznym rozumieniu organizacje pozarządowe to podmioty niezależne od administracji publicznej. Ustawa o działalności pożytku i o wolontariacie zawiera definicję organizacji pozarządowej. Zgodnie ze wspomnianą regulacją organizacjami pozarządowymi są, niebędące jednostkami sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, osoby prawne utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje i stowarzyszenia z wyłączeniem m.in. partii politycznych, związków zawodowych i organizacji pracodawców, samorządów zawodowych, fundacji, których jednym fundatorem jest Skarb Państwa. Organizacje pozarządowe zwykle działają jako stowarzyszenia lub fundacje. Zakres i formy ich działania są bardzo różne. Najczęściej zajmują się kulturą, ekologią, prawami człowieka, nauką i techniką.
Inne terminy, uważane za równoznaczne z terminem organizacja pozarządowa to:
•    organizacja non-profit, ponieważ nie działa dla zysku;
•    organizacja wolontariacka (ochotnicza), ponieważ w większości opiera swą działalność na pracy ochotników;
•    organizacja społeczna (obywatelska), ponieważ obszarem aktywności tych organizacji jest najczęściej szeroko rozumiana pomoc społeczna, ochrona zdrowia i edukacja, czyli działaniu dla dobra publicznego.
•    trzeci sektor, ponieważ nie są tożsame z administracją publiczną (I sektor), ani biznesem (II sektor).
W użyciu jest także skrót NGO, od non-governmental organization (organizacja pozarządowa po angielsku).

  • Trzeci sektor

Trzeci sektor to zbiorcza nazwa organizacji pozarządowych. To określenie pochodzi z języka angielskiego i nawiązuje do podziału aktywności społeczno-gospodarczej nowoczesnych państw demokratycznych na trzy sektory. Według tej typologii pierwszy sektor to administracja publiczna, określana też niekiedy jako sektor państwowy. Drugi sektor to sfera biznesu, czyli wszelkie instytucje i organizacje, których działalność jest nastawiona na zysk, nazywany też sektorem prywatnym. Trzeci sektor to ogół prywatnych organizacji, i działających społecznie i nie dla zysku, czyli organizacje pozarządowe (organizacje non-profit).

  • Dialog obywatelski

Dialog obywatelski to forma kontaktu między władzą państwową a organizacjami trzeciego sektora, polegająca  na wzajemnym przekazywaniu sobie opinii, informacji czy ustaleń dotyczących celów, instrumentów i strategii wdrażania polityki publicznej. Nie należy go mylić z dialogiem społecznym, rozumianym jako komunikacja między władzami publicznymi, związkami zawodowymi i organizacjami pracodawców dotycząca zbiorowych stosunków pracy (zbiorowego prawa pracy). Uczestnikami dialogu obywatelskiego - obok władz publicznych - są bowiem nie tylko tradycyjnie rozumiani partnerzy społeczni, ale także organizacje pozarządowe, działające na różnych płaszczyznach: społecznej, ekonomicznej, światopoglądowej, zawodowej lub terytorialnej. Z tego względu przedmiotem dialogu obywatelskiego nie są wyłącznie problemy związane z miejscem pracy (zakładu, branży, sektora gospodarki), ale wszelkie zagadnienia związane z miejscem grup obywateli w państwie i społeczeństwie.
Dokument programowy Rządu przyjęty przez Radę Ministrów 22 października br. pt. "Zasady Dialogu Społecznego" stwierdza, że organizacje pozarządowe współuczestniczą w wypracowywaniu i realizacji programów inicjowanych przez władze publiczne oraz uzupełniają działania administracji publicznej tam, gdzie nie jest ona w stanie samodzielnie wypełnić ważnych społecznie zadań.
Informacje zostały zaczerpnięte z oficjalnej strony Departamentu Pożytku Publicznego – serwisu informacyjnego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej www.pozytek.gov.pl/
Polecamy również:
Serwis poświęcony organizacjom pożytku publicznego  www.pozytek.ngo.pl/
Barometr – Współpraca Organów Administracji Lokalnej z Organizacjami Pozarządowymi http://bazy.ngo.pl/search/wyniki.asp?wyniki=1&szukanie=barometr

Organizacje, które znalazły się w „Mapie Aktywności”

1.    CARITAS Archidiecezji Lubelskiej Okręg Nr 10
2.    Górniczy Klub Sportowy „Górnik” Łęczna
3.    Katolickie Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów im. Jana Pawła II
4.    Lubelski Klub Karate Kyokushin
5.    Lubelski Klub Sportów Walki „Dan”
6.    Ludowy Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy „Pojezierze”
7.    Łęczyńskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych
8.    Łęczyńskie Stowarzyszenie Twórców Kultury i Sztuki „PLAMA”
9.    Łęczyńskie Stowarzyszenie Wyrównywania Szans
10.    Miejsko – Górniczy Klub Sportowy „Gwarek”
11.    Młodzieżowo – Uczniowski Klub Sportowy „Ciechanki Łęczyńskie”
12.    Parafia P. W. Św. Barbary
13.    Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
14.    Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
15.    Polski Związek Wędkarski 
16.    Powiatowy Szkolny Związek Sportowy
17.    Regionalne Centrum Trzeźwości „Maksymilian”
18.    Stowarzyszenie Kobiet „Amazonki”
19.    Stowarzyszenie Kobiet Powiatu Łęczyńskiego
20.    Stowarzyszenie Kupców Łęczyńskich
21.    Stowarzyszenie MONAR
22.    Stowarzyszenie na Rzecz Aktywizacji Osób Bezrobotnych „SZLAK”
23.    Stowarzyszenie Nasza Świetlica „Pomocna Dłoń”
24.    Stowarzyszenie Nauczycieli i Wychowawców „Przyjazna Szkoła”
25.    Stowarzyszenie „Podaj dłoń”
26.    Stowarzyszenie Rozwoju Handlu „Pojezierze”
27.    Stowarzyszenie Wspierania Działalności Zespołu Szkół nr 1 w Łęcznej
28.    Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „ATLAS”
29.    Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej
30.    Uczniowski Klub Sportowy „HETMAN”
31.    Związek Harcerstwa Polskiego – Hufiec w Łęcznej
32.    Ochotnicze Straże Pożarne
33.    Organizacje nieformalne

Cały dokument znajduje się w załączniku.

Pliki do pobrania

Dane urzędu

GMINA ŁĘCZNA
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 Łęczna, pl. Kościuszki 5
tel. 81-53-58-600
fax: 81-752-02-42
e-mail:

NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
Elektroniczna Skrzynka Podawcza