Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych

29-01-2007, 08:38


MAPA AKTYWNOŚCI
ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

GMINA ŁĘCZNA
stan na 30 XI 2006 r.

Baza opracowana w ramach programu „Przejrzysta Gmina” na podstawie informacji własnych oraz ankiet otrzymanych od organizacji pozarządowych. Ankieta w wersji elektronicznej znajduje się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Łęcznej: www.leczna.pl, a w wersji drukowanej w Biurze Obsługi Interesanta (pok. 11) oraz na st. d/s współpracy z organizacjami pozarządowymi (pok. 9). Katalog jest otwarty dla wszystkich organizacji i będzie aktualizowany pod koniec każdego półrocza.


Podstawowe pojęcia dotyczące III sektora

 • Organizacja pozarządowa
  W potocznym rozumieniu organizacje pozarządowe to podmioty niezależne od administracji publicznej. Ustawa o działalności pożytku i o wolontariacie zawiera definicję organizacji pozarządowej. Zgodnie ze wspomnianą regulacją organizacjami pozarządowymi są, niebędące jednostkami sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, osoby prawne utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje i stowarzyszenia z wyłączeniem m.in. partii politycznych, związków zawodowych i organizacji pracodawców, samorządów zawodowych, fundacji, których jednym fundatorem jest Skarb Państwa. Organizacje pozarządowe zwykle działają jako stowarzyszenia lub fundacje. Zakres i formy ich działania są bardzo różne. Najczęściej zajmują się kulturą, ekologią, prawami człowieka, nauką i techniką.
  Inne terminy, uważane za równoznaczne z terminem organizacja pozarządowa to:
  • organizacja non-profit, ponieważ nie działa dla zysku;
  • organizacja wolontarystyczna (ochotnicza), ponieważ w większości opiera swą działalność na pracy ochotników;
  • organizacja społeczna (obywatelska), ponieważ obszarem aktywności tych organizacji jest najczęściej szeroko rozumiana pomoc społeczna, ochrona zdrowia i edukacja, czyli działaniu dla dobra publicznego.
  • trzeci sektor, ponieważ nie są tożsame z administracją publiczną (I sektor), ani biznesem (II sektor).
  W użyciu jest także skrót NGO, od non-governmental organization (organizacja pozarządowa po angielsku).
 • Trzeci sektor
  To zbiorcza nazwa organizacji pozarządowych. To określenie pochodzi z języka angielskiego i nawiązuje do podziału aktywności społeczno-gospodarczej nowoczesnych państw demokratycznych na trzy sektory. Według tej typologii pierwszy sektor to administracja publiczna, określana też niekiedy jako sektor państwowy. Drugi sektor to sfera biznesu, czyli wszelkie instytucje i organizacje, których działalność jest nastawiona na zysk, nazywany też sektorem prywatnym. Trzeci sektor to ogół prywatnych organizacji, i działających społecznie i nie dla zysku, czyli organizacje pozarządowe (organizacje non-profit).
 • Dialog obywatelski
  To forma kontaktu między władzą państwową a organizacjami trzeciego sektora, polegająca na wzajemnym przekazywaniu sobie opinii, informacji czy ustaleń dotyczących celów, instrumentów i strategii wdrażania polityki publicznej. Nie należy go mylić z dialogiem społecznym, rozumianym jako komunikacja między władzami publicznymi, związkami zawodowymi i organizacjami pracodawców dotycząca zbiorowych stosunków pracy (zbiorowego prawa pracy). Uczestnikami dialogu obywatelskiego - obok władz publicznych - są bowiem nie tylko tradycyjnie rozumiani partnerzy społeczni, ale także organizacje pozarządowe, działające na różnych płaszczyznach: społecznej, ekonomicznej, światopoglądowej, zawodowej lub terytorialnej. Z tego względu przedmiotem dialogu obywatelskiego nie są wyłącznie problemy związane z miejscem pracy (zakładu, branży, sektora gospodarki), ale wszelkie zagadnienia związane z miejscem grup obywateli w państwie i społeczeństwie.
  Dokument programowy Rządu przyjęty przez Radę Ministrów 22 października br. pt. "Zasady Dialogu Społecznego" stwierdza, że organizacje pozarządowe współuczestniczą w wypracowywaniu i realizacji programów inicjowanych przez władze publiczne oraz uzupełniają działania administracji publicznej tam, gdzie nie jest ona w stanie samodzielnie wypełnić ważnych społecznie zadań.
  Informacje zostały zaczerpnięte z oficjalnej strony Departamentu Pożytku Publicznego - serwisu informacyjnego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej www.pozytek.gov.pl. Polecamy również stronę www.pozytek.ngo.pl.

Organizacje, które znalazły się w „Mapie Aktywności”


1. CARITAS Archidiecezji Lubelskiej Okręg Nr 10
2. Górniczy Klub Sportowy „Górnik” Łęczna
3. Katolickie Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów im. Jana Pawła II
4. Lubelski Klub Karate Kyokushin
5. Lubelski Klub Sportów Walki „Dan”
6. Lubelskie Stowarzyszenie Przeciwalkoholowe
7. Ludowy Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy „Pojezierze”
8. Łęczyńskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych
9. Łęczyńskie Stowarzyszenie Twórców Kultury i Sztuki „PLAMA”
10. Łęczyńskie Stowarzyszenie Wyrównywania Szans
11. Miejsko - Górniczy Klub Sportowy „Gwarek”
12. Młodzieżowo - Uczniowski Klub Sportowy „Ciechanki Łęczyńskie”
13. Parafia P. W. Św. Barbary
14. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
15. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
16. Polski Związek Wędkarski
17. Powiatowy Szkolny Związek Sportowy
18. Regionalne Centrum Trzeźwości „Maksymilian”
19. Stowarzyszenie Kobiet „Amazonki”
20. Stowarzyszenie Kobiet Powiatu Łęczyńskiego
21. Stowarzyszenie Kupców Łęczyńskich
22. Stowarzyszenie MONAR
23. Stowarzyszenie na Rzecz Aktywizacji Osób Bezrobotnych „SZLAK”
24. Stowarzyszenie Nauczycieli i Wychowawców „Przyjazna Szkoła”
25. Stowarzyszenie Rozwoju Handlu „Pojezierze”
26. Stowarzyszenie Wspierania Działalności Zespołu Szkół nr 1 w Łęcznej
27. Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „ATLAS”
28. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej
29. Związek Harcerstwa Polskiego - Hufiec w Łęcznej
30. Ochotnicze Straże Pożarne
31. Organizacje nieformalne

Wykaz organizacji funkcjonujących na terenie gminy Łęczna

 • CARITAS Archidiecezji Lubelskiej Okręg Nr 10 w Łęcznej

  Jednostka kościelna powołana Dekretem Arcybiskupa Metropolity Lubelskiego z dnia 17 lutego 1993 
  ul. Świętoduska 2, 21-010 Łęczna 
  tel.  (081) 752 35 89, (081) 752 27 52
  e-mail:  
  Nr konta: 39 8693 0006 0000 0954 2003 0003

  Ks. Janusz Rzeźnik - Dyrektor

  Zakres i formy działalności:
  CARITAS Archidiecezji Lubelskiej Okręg Nr 10 w Łęcznej został powołany w konkretnym celu jakim jest działalność charytatywna i humanitarna w zakresie potrzeb duchowych i materialnych człowieka, wypływająca z ewangelicznego przykazania miłości i mająca na uwadze godność każdej osoby ludzkiej bez względu na jej wyznanie, światopogląd, narodowość, rasę i przekonania.
  Do realizacji tych celów utworzono w 1996 r Stację Opieki, gdzie jest zatrudniony wykwalifikowany personel wykonujący profesjonalne formy opiekuńczo-pielęgnacyjne w domu podopiecznego.
  CARITAS Okręg Nr 10 podejmując działania na rzecz dzieci pochodzących z rodzin wielodzietnych, dotkniętych patologią społeczną a także sprawiających trudności wychowawcze, utworzyła placówkę wsparcia dziennego Świetlicę Opiekuńczo - Wychowawczą, która rozpoczęła swoją działalność od 15 września 2003 r. Jest to placówka bez dużych doświadczeń, niemniej jednak możemy stwierdzić, że stawiane przez nas cele idą we właściwym kierunku. Realizujemy programy o charakterze profilaktycznym i terapeutycznym akcentującym problemy alkoholizmu, narkomanii. Zajęcia w placówce odbywają się przez cały rok we wszystkie dni robocze. W czasie przerw od zajęć szkolnych organizujemy w Świetlicy różne atrakcyjne formy wypoczynku, z mniejszymi nakładami finansowymi aniżeli koszt wyjazdów zorganizowanych. Zarówno dzieci jak i rodzice w dużym stopniu angażują się w pracę Świetlicy.
  Dane na 31 .05 .2006 r.

  W roku 2006 organizacja uzyskała dotację ze środków gminnych na zadania:
  1. Realizacja na terenie Starego Miasta programu profilaktyczno - edukacyjnego w zakresie przeciwdziałania i rozwiązywania problemów alkoholowych występujących wśród dzieci i młodzieży
  2. Organizacja wypoczynku letniego w formie półkolonii na terenach wiejskich dla dzieci i młodzieży pochodzących ze środowisk zagrożonych problemem uzależnień.
 • Górniczy Klub Sportowy „Górnik” Łęczna

  Stowarzyszenie 
  al. Jana Pawła II 13, 21-010 Łęczna 
  tel. (081) 752 17 40
  www.gksgornik.leczna.pl
  e-mail:  
  Nr konta: 93 1060 0076 0000 4020 8000 4268
  KRS: 0000080439
  REGON: 001058680

  Skład Zarządu:
  Marek Szczęsny - Prezes Zarządu, Stanisław Stachowicz - Honorowy Prezes, Krzysztof Bujko - Wiceprezes, Członkowie Zarządu: Marek Maj, Marek Martyn, Teodor Kosiarski, Zbigniew Piątek, ks. Janusz Rzeźnik.

  Zakres i formy działalności:
  W Klubie działają cztery sekcje:
  • sekcja piłki nożnej mężczyzn
  • sekcja piłki nożnej kobiet
  • sekcja zapasów- styl wolny
  • sekcja tenisa ziemnego
  cyklicznym szkoleniem w tych sekcjach objętych było w roku 2006 łącznie około 350 osób.

  I. Sekcja piłki nożnej
  Najliczniejszą sekcją jest sekcja piłki nożnej obejmująca szkoleniem około 230 zawodników. Szkolenie młodzieży w sekcji piłki nożnej prowadzone jest w 8 grupach szkoleniowych. Na dzień 26. 10. 2005 r. szkolenie prowadzone jest w następujących rocznikach przez trenerów:
  • II zespół seniorów Sławomir Pogonowski
  • Juniorzy starsi 1988/89 Piotr Mazurkiewicz
  • Juniorzy Młodsi 1990/91 Jacek Fiedeń
  • Trampkarze starsi 1992 Tomasz Herman
  • Trampkarze młodsi 1993 Waldemar Sularz
  • Młodzici starsi GI 1994 Tadeusz Łapa
  • Młodzicy starsi GII 1994 Mirosław Tarkowski
  • Młodzicy młodsi GI 1995 Paweł Kamiński
  • Młodzicy młodsi GII 1995 Mirosław Tarkowski

  Trenerem koordynatorem odpowiedzialnym w Klubie za całokształt spraw związanych ze szkoleniem młodzieży w sekcji piłki nożnej jest Tadeusz Łapa.

  W roku 2006 po zakończeniu rundy jesiennej sezonu w rozgrywkach prowadzonych przez LZPN w poszczególnych grupach rozgrywkowych nasza młodzież zajęła następujące miejsca:
  • młodzicy młodsi I i II miejsce,
  • młodzicy starsi I i II miejsce,
  • trampkarze młodsi I miejsce,
  • trampkarze starsi II miejsce,
  • juniorzy młodsi III miejsce,
  • juniorzy starsi IV miejsce.

  Drugi zespół seniorów występujący w Iv lidze prowadzony przez trenera Sławomira Pogonowskiego na zakończenie rundy jesiennej sezonu 2006/2007 zajmuje I miejsce w tabeli rozgrywek, po zdobyciu maksymalnej liczby punktów w 13 meczach.
  W I-ligowej drużynie naszego Klubu, po dziesięciu kolejkach sezonu 2005/2006 oraz odpadnięciu z rozgrywek o Puchar Polski z drużyną „Jagielonii” Białystok, nastąpiła zmiana trenerów. Obowiązki I trenera powierzono trenerowi Dariuszowi Kubickiemu, asystentem trenera został Artur Płatek, a Artur Sejud nadal prowadził zajęcia z bramkarzami.
  I zespół GKS „Górnik” Łęczna rundę jesienną zakończył na 12 miejscu a przyczyną słabszych wyników były kontuzje czołowych zawodników, słaba skuteczność napastników oraz zdaniem trenera słabo przepracowany zimowy okres przygotowawczy.
  Wyniki osiągnięte przez I drużynę w rundzie jesiennej nie spełniły oczekiwań Zarządu i licznych kibiców, dlatego też na stanowisku I trenera Dariusza Kubickiego zastąpił Krzysztof Chrobak. Drugim trenerem pozostał nadal Artur Płatek, a stanowisko trenera bramkarzy powierzono Andrzejowi Krzyształowiczow, który zastąpił Artura Sejuda.
  Po 12 kolejkach rundy jesiennej sezonu 2006/2007, drużyna zajmuje 14 miejsce w tabeli ligowej. Zarząd, trenerzy, zawodnicy oraz kibice mają nadzieję, że zespół zacznie osiągać lepsze wyniki sportowe i nadal będzie walczył w szeregach drużyn I-ligowych w następnych sezonach rozgrywkowych.

  II. Sekcja piłki nożnej kobiet
  Drużyna prowadzona przez trenera Janusza Mieczkowskiego sezon 2005/2006 zakończyła na ostatnim miejscu w rozgrywkach o mistrzostwo I ligi i i po rocznym pobycie opuściła jej szeregi.
  W rundzie jesiennej sezonu 2006/2007, w rozgrywkach o mistrzostwo II ligi drużyna wygrała wszystkie mecze i zdecydowanie prowadzi w tabeli ligowej z dużymi szansami na ponowny awans do wyższej klasy rogrywkowej.

  III. Sekcja zapasów
  Szkoleniem sportowym zapasów objętych jest ok. 130 chłopców. Zajęcia treningowe prowadzone są w 6 grupach szkoleniowych, z czego 4 grupy znajdują się na terenie miasta Łęczna, zaś 2 pozostałe umiejscowione są w Milejowie i Jaszczowie.
  Zajęcia treningowe prowadzone są przez 4 szkoleniowców:
  Piotra Grabala, Grzegorza Kuleszę, Wojciecha Kapronia, Pawła Wolińskiego. Zawodnicy biorą udział w zawodach rangi wojewódzkiej, ogólnokrajowej i międzynarodowej. Od początku 2006 roku do 15 października włącznie zawodnicy sekcji zapasów na zawodach ogólnopolskich i międzynarodowych zdobyli 25 medali.
  Najważniejszym osiągnięciem sportowym 2006 r. było zdobycie przez Krystiana Brzozowskiego brązowego medalu na Mistrzostwach Europy Seniorów i jego udział w Mistrzostwach Świata. Na Mistrzostwach Europy Juniorów Radosław Marcinkiewicz i Arkadiusz Robak zajęli V miejsca w swoich kategoriach wiekowych.

  III. Sekcja tenisa ziemnego;
  Sekcja ta obejmuje szkoleniem 53 dzieci i młodzieży.
  Kolejny raz z rzędu sekcja zwyciężyła w punktacji klubowej województwa lubelskiego. W 2006 roku (do dnia 26 października 2006) sekcja zorganizowała na naszych obiektach 13 turniejów rangi ogólnopolskiej I i II klasy oraz 17 turniejów wojewódzkich. We wszystkich wymienionych turniejach uczestniczyło ponad 500 zawodników i zawodniczek. Największymi sukcesami sportowymi było zdobycie 4 medali (w tym 1 złoty, 2 srebrne i 1 brązowy) mistrzostw Polski oraz Wicemistrzostwo Świata przez Macieja Braciszewicza. Czołowymi zawodnikami sekcji w 2006 roku byli:
  • Maciej Braciszewicz - reprezentant Polski do lat 14, Wicemistrzostwo Świata w Maroku
  • Bartłomiej Marzec - 6 na liście klasyfikacyjnej juniorów
  • Klaudia Gawlik - 16 miejsce na liście rankingowej w USA zawodniczek do lat 16
  • Aleksandra Cholewa - brązowy medal MP
  • Magdalena Kałasz - srebrny medal MP
  • Marek Oratowski - 11 miejsce na liście PZT seniorzy

  Pod koniec 2005 roku została nawiązana współpraca z Akademią Tenisową w Anglii. W ramach tej współpracy zaplanowana na 2006 rok wymianę grup sportowych oraz udział trenerów w seminariach szkoleniowych. W rankingu Polskiego Związku Tenisowego za 2006 rok (na III kwartały) - nasz klub został sklasyfikowany na 17 miejscu na 149 klubów działających w ranach struktury PZT .
  Te wyniki klasyfikacyjne potwierdzają dobrze prowadzoną pracę szkoleniową z młodzieżą, którą prowadzi trener Robert Litwin mając do pomocy pracującego społecznie Pana Stanisława Stańczyka. Organizacyjnie działacze sekcji zdali bardzo dobrze egzamin, potwierdziła to organizacja turniejów rangi ogólnopolskiej zorganizowanych na naszym obiekcie oceniona bardzo pozytywnie przez kierownictwa PZT.

  W roku 2006 organizacja uzyskała dotację ze środków gminnych na: zadania:
  1. Organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w sekcji piłki nożnej.
  2. Organizacja cyklu otwartych zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży w sekcji piłki nożnej.
  3. Organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w sekcji zapasów.
 • Katolickie Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów im. Jana Pawła II
  Oddział w Łęcznej

  Stowarzyszenie 
  ul. Świętoduska 2, 21-010 Łęczna 
  tel.  (081) 462 82 22 - Prezes Kazimierz Niedźwiedź
  REGON: 000017600

  Skład Zarządu:
  Kazimierz Niedźwiedź - Prezes, Dyjonizy Szwed - I Wiceprezes, Józef Winiarski - II Wiceprezes,

  Zakres i formy działalności:
  W Łęcznej działamy od 2004 r. i mamy 80 członków. Pozyskujemy żywność z Banku Żywności, organizujemy spotkania okolicznościowe, wycieczki, bierzemy udział w uroczystościach państwowych.
 • Lubelski Klub Karate Kyokushin

  Stowarzyszenie
  ul. Głowackiego 35, 20-060 Lublin 
  tel.  (081) 533 24 46
  www.kyokushin.lublin.pl
  e-mail  
  Nr konta: 24 1540 1144 2001 6416 8999 0001
  Nr w ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej nieprowadzących działalności gospodarczej - 37
  REGON: 001240730

  Skład Zarządu:
  Jacek Czerniec - Prezes, Leszek Gierszon - Wiceprezes, Marek Jezierski - Wiceprezes, Marek Kozieł - Sekretarz, Izabela Sularz - Skarbnik, Jan Piotrowski - Członek, Andrzej Walczak - Członek

  Zakres i formy działalności:
  Organizacja zajęć i szkolenie dzieci i młodzieży w karate kyokushin. Organizacja letnich i zimowych obozów szkoleniowo - wypoczynkowych dla dzieci i młodzieży.
  Wyróżnienie Kuratorium Oświaty w Lublinie. Coroczne wyróżnienia od Prezydenta Miasta Lublina za działalność na rzecz kultury fizycznej

  W roku 2006 organizacja otrzymała dotację ze środków gminnych na zadanie:
  1. Organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w sekcji karate.
  2. Organizacja otwartych zawodów dla dzieci i młodzieży w sekcji karate.
 • Lubelski Klub Sportów Walki „Dan”

  Stowarzyszenie 
  ul. Orzeszkowej 8, 21-040 Świdnik

  Zajęcia w Łęcznej organizowane są w Szkole Podstawowej nr 4, ul. Jaśminowa 6
  tel. 0-507 166 184, 0-504 058 934
  Faks: (081) 468 01 76
  Nr konta: 85 1560 1195 0053 1032 2005 0001
  www.tae-kwon-do.pl
  www.lkswdan.pl
  e-mail

  Skład Zarządu:
  Andrzej Daniel - Prezes Zarządu, Dariusz Mituła - Wiceprezes Zarządu, Roman Grzesiak - Sekretarz Zarządu, Piotr Bernat - Członek Zarządu

  Zakres i formy działalności:
  Klub prowadzi zajęcia taekwondo w Łęcznej od 1995 roku. Od 1996 r. odbywają się one w Szkole Podstawowej nr 4. Prowadzi je trener II klasy Piotr Bernat (5 dan) oraz asystent instruktora Dariusz Mituła (1 dan). Zawodnicy LKSW „Dan” zdobywają czołowe miejsca na zawodach rangi regionalnej, ogólnopolskiej i międzynarodowej. Od 2005 roku sekcja uczestniczy również w zawodach kick-boxingu.
  Najlepszą zawodniczką sekcji jest Iwona Duklewska - II wicemistrzyni świata juniorek w kick-boxingu, złota i brązowa medalistka mistrzostw Europy juniorów w kick -boxingu, zawodniczka kadry narodowej, 8-krotna mistrzyni Polski w taekwondo, 6-krotna mistrzyni Polski w kick-boxingu, 3-krotna złota medalistka Pucharu Polski w kick-boxingu. Rafał Duklewski, Jacek Pasierb, Wojciech Pasierb, Lucjan Bosak, Patryk Mituła, Dominik Jednous, Adrian Mazurkiewicz są medalistami mistrzostw Polski, Pucharu Polski i turniejów międzynarodowych w taekwon-do (dwie odmiany - nieolimpijska PUT I olimpijska WTF), kick-boxingu, all-style karate.
  Klub organizuje także zawody sportowe, szkolenia i seminaria, zaprasza zagranicznych instruktorów do prowadzenia zajęć a zawodnicy występują z pokazami na festynach i innych imprezach organizowanych w Łęcznej. Klub posiada licencję Polskiego Związku Taekwondo WTF, Polskiej Unii Taekwondo i Polskiego Związku Kick-Boxingu.
  W roku 2006 łęczyńska sekcja LKSW”Dan” gościła m. in.:
  - drużynę studencką taekwondo z uniwersytetu Woosuk w Jeonju (Republika Korei) kierowaną przez profesora Choi Sang Jin (7 dan taekwondo) - odbyły się wspólne treningi
  - drużynę pokazową taekwondo ze szkoły Akademie Pyo z Berlina (Niemcy) kierowaną przez koreańskiego mistrza Pyo Rak Sun (7 dan) - odbył się wspólny trening I pokaz w wykonaniu gości
  - dwukrotnego wicemistrza świata w kickboxingu, wielokrotnego mistrza Polski w taekwondo I w kick-boxingu Artura Cholewę (1 dan) z klubu Alkon Szczecin - odbyło się intensywne szkolenie z zakresu walki sportowej

  W roku 2006 organizacja otrzymała dotację ze środków gminnych na zadanie:
  1. Organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w sekcji taekwon-do.
 • Lubelskie Stowarzyszenie Przeciwalkoholowe

  Stowarzyszenie 
  ul. Lubomelska 1-3 /1119, 20-072 Lublin
  Adres do korespondencji: ul. Spokojna 4, 20-072 Lublin 
  tel.  (081) 532 60 38, kier. biura
  e-mail:
  Nr konta : 62 1020 3150 0000 3602 0029 0452
  KRS 0000051211
  REGON 430288152
 • Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza przy Zespole Szkół nr 1 

  ul. Szkolna 3, 21-010 Łęczna

  Skład Zarządu:
  Andrzej Mitura - Przewodniczący Zarządu, Aleksandra Świderska - Sekretarz, Anna Walczuk -
  Skarbnik, Aneta Misiak - Członek Zarządu, Emilia Banaszak - Członek Zarządu

  Zakres i formy działalności:
  Stowarzyszenie w roku 2003 wysłało na kolonie 15 wychowanków, a w roku 2004 na kolonie wysłano 27 wychowanków w tym 6 na kolonie z profilaktyką antyalkoholową w Muszynie. Świetlica działająca przy Centrum Profilaktyki w Świdniku zdobyła pierwsze miejsce w przeglądzie teatrzyków działających w środowiskach patologicznych, a w nagrodę uzyskała dodatkowe środki na wycieczkę do Kazimierza. Świetlica przy SP-3 otrzymała w tym przeglądzie wyróżnienie. Świetlica w Lubartowie współdziałała z uczelnią, dzięki czemu uzyskała pomoc w organizacji 3 dniowego biwaku nad jeziorem Firlej, nie ponosząc kosztów organizacji. Stowarzyszenie dokłada wszelkich starań by zapewnić naszym podopiecznym jak najlepsze warunki do odpoczynku, pomoc w wyrównywaniu wiedzy, dożywianie czy pomoc fachowców zakresu psychologii, pedagogiki czy medycyny.
  Od roku 2005 z mapy działania Stowarzyszenia znikają świetlice w Lubartowie i Świdniku, a to z powodu nie otrzymania dotacji z Powiatów na prowadzenie tych świetlic. W to miejsce od stycznia 2005 przybywa świetlica w Bogdance, a od września w Ostrówku. Obie to Gmina Puchaczów w powiecie Łęczna.
  Lubelskie Stowarzyszenie Przeciwalkoholowe prowadzi działalność w zakresie profilaktyki przeciwalkoholowej, wśród młodzieży szkolnej. Działalność prowadzona jest po przez świetlice profilaktyczno-wychowawcze od 1992 roku.
  Zakres prac to profilaktyka przeciwalkoholowa wśród młodzieży szkolnej, opieka nad dziećmi z rodzin patologicznych, niewydolnych wychowawczo, pomoc w uzupełnianiu deficytów szkolnych, oraz organizacja wypoczynku zimowego i letniego.
  Wychowankowie świetlic czynnie uczestniczą w imprezach środowiskowych, apelach, Alercie ekologicznym. Na szczególną uwagę zasługuje nasza świetlica w Łęcznej, która aktywnie włącza się w życie społeczno-kulturalne, współpracuje z wieloma podmiotami i instytucjami: ZHP, PCK, Stowarzyszenie Wspierania Działalności ZSZ nr 1 w Łęcznej, Caritas, PCPR, Koordynatorem Gminnego programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
  W zakresie realizacji zadań świetlicy w Łęcznej, wychowawczynie współpracują także na stałe z pedagogiem i psychologiem szkolnym, wychowawcami klas i rodzicami dzieci. Dzięki tej współpracy efekty działań wychowawczych i profilaktycznych są z roku na rok bardziej widoczne i trwałe, co daje się zauważyć po przez lepsze wyniki w nauce, osiągane przez wychowanków, wyższej frekwencji na zajęciach oraz mniejszej ilości zgłaszanych przez nauczycieli i rodziców sytuacji trudnych wychowawczo.
  Wychowankowie, co roku biorą udział w konkursach. W roku 2004 świetlica zajęła
  I, II, III miejsce w konkursie poezji własnej.
  Co roku organizowane są wyjazdy na zimowiska oraz kolonie letnie. Organizowane są dodatkowo zimowiska dochodzące. Programy tych zimowisk zajmują czołowe lokaty w Ogólnopolskim konkursie MENiS - „Ferie na sportowo, kulturalnie, bezpiecznie i zdrowo”.
  Wizytacje Wydziału Spraw Społecznych LUW oraz PCPR oceniają bardzo wysoko pracę naszej świetlicy w Łęcznej.
  Podobny zakres prac i notowania mają świetlice prowadzone przez LSP w innych ośrodkach. Startują w innych konkursach i także zdobywają czołowe nagrody i wyróżnienia.
  Dane na 31 .05 .2006 r

  W roku 2006 organizacja otrzymała dotację ze środków gminnych na następujące zadanie:
  1. Realizacja na terenie osiedla Samsonowicza programu profilaktyczno - edukacyjnego w zakresie przeciwdziałania i rozwiązywania problemów alkoholowych występujących wśród dzieci i młodzieży
 • Ludowy Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy „Pojezierze”

  Stowarzyszenie 
  ul. Szkolna 3, 21-010 Łęczna,
  www.pojezierze.leczna.pl
  e-mail:  
  nr konta: 54 8693 0006 0001 6030 2003 0001
  nr w ewidencji UKS Starostwa Powiatowego w Łęcznej: 2
  REGON: 430796635

  Skład Zarządu:
  Andrzej Niedobylski - Prezes, Tomasz Kamiński - Wiceprezes, Marek Ogórek - Skarbnik, Michał Iwańczuk - Sekretarz, Dariusz Zieliński - Członek Zarządu

  Zakres i formy działalności:
  Organizacja istnieje od 1996 roku. W 1999 zawodnicy sekcji pływackiej osiągają trzeci wynik w województwie. W 1999 roku klub rozszerza działalność o sekcje: zapasy, tenis stołowy, badminton, piłka nożna. Zawodniczki sekcji zapaśniczej plasują się w czołówce kraju, zdobywają mistrzostwo Francji a później mistrzostwo Ukrainy. W 2003 roku zawodnicy sekcji badmintona zdobywają czwarte miejsce w kraju rok później plasują się na szóstym. Od 2001 roku jesteśmy organizatorem ogólnopolskich turniejów w badmintona i sumo. Corocznie jesteśmy współorganizatorami pikników ekologicznych oraz imprez z okazji Dni Łęcznej. Corocznie organizujemy turnieje pływackie, tenisa stołowego, plażowej piłki siatkowej z okazji Dnia Dziecka i Barbórki. Wyszkoliliśmy wielu młodszych ratowników wodnych, sterników motorowodnych, żeglarzy jachtowych. Na bazie naszego klubu została utworzona klasa sportów wodnych przy Gimnazjum nr 2 w Łęcznej. Współpracują z nami szkoły z terenu powiaty (Ostrówek, Ludwin, Puchaczów). W sezonie letnim organizujemy dla mieszkańców Łęcznej aktywny wypoczynek nad rzeką Wieprz („Mościska”), spływy kajakowe po rzece Wieprz. Osiągnięcia w roku 2006:

  Justyna Mrugała - Sumo:
  I miejsce Puchar Polski - kat. 65 kg - Krotoszyn
  II miejsce Puchar Polski - kat. Open - Krotoszyn
  I miejsce Puchar Polski - drużynowo - Krotoszyn
  II miejsce Międzynarodowy Turniej - Osnabruck - Niemcy
  II miejsce Międzynarodowy Turniej w Krotoszynie
  V miejsce Mistrzostwa Europy seniorek - kat. 65 kg Riesa -Niemcy
  V mistrzostwa Europy seniorek - drużynowo Riesa - Niemcy
  III miejsce Mistrzostwa Polski seniorek - Warszawa
  III miejsce Młodzieżowe Mistrzostwa Polski - kat 65 kg - Łęczna
  III miejsce Młodzieżowe Mistrzostwa Polski - kat open- Łęczna
  I miejsce Młodzieżowe Mistrzostwa Polski - drużynowo - Łęczna

  Anna Dudek - Sumo:
  I miejsce Puchar Polski - drużynowo - Krotoszyn
  V miejsce Międzynarodowy Turniej - Krotoszyn
  V miejsce Mistrzostwa Europy seniorek - drużynowo Riesa - Niemcy
  I miejsce Młodzieżowe Mistrzostwa Polski - drużynowo - Łęczna
  I miejsce Młodzieżowe Mistrzostwa Polski - kat. 80 kg - Łęczna

  Aleksander Sztanuchin - Sumo
  III miejsce Puchar Polski juniorów - Krotoszyn
  I miejsce Puchar Polski juniorów - drużynowo - Krotoszyn

  W roku 2006 organizacja otrzymała dotację ze środków gminnych na zadania:
  1. Organizacja zajęć sportowo- rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w sekcji tenisa stołowego.
  2. Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w sekcji sportów wodnych.
  3. Organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w sekcji zapasów.
 • Łęczyńskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych

  Stowarzyszenie 
  ul. Akacjowa 11, 21-010 Łęczna 
  tel. 462 72 74
  Nr konta: 74 8693 0006 0002 0369 2003 0001
  KRS: 0000009500
  REGON: 430966899
  e-mail

  Skład Zarządu:
  Anna Płoszaj - Prezes, Tomasz Gładosz - Wiceprezes, Ewa Kaźmierczak - Sekretarz, Celina Śliwka - Skarbnik

  Zakres i formy działalności:
  Realizacja projektów w ramach środków zewnętrznych, samorządowych z dziedziny ochrony i promocji zdrowia, współpracy trójsektorowej na rzecz rozwiązywania problemów społecznych, edukacja, profilaktyka, lobowanie na rzecz tworzenia reprezentacji grup marginalizowanych społecznie na forum samorządów lokalnych w województwie lubelskim.
  Łęczyńskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych powstało w czerwcu 1997 r pod nazwą Łęczyńskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego powołane do współudziału w opiece nad ludźmi z zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodzinami. Współpracuje z innymi organizacjami non-profit w kraju i za granicą. Środki na działalność Stowarzyszenia pochodzą w 80% spoza samorządu, 20% to dotacje na realizację zadań własnych samorządu zleconych organizacjom pozarządowym. Stowarzyszenie jest członkiem Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych, a Przewodnicząca Zarządu stowarzyszenia wchodzi w skład Zarządu FLOP oraz Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Środowiskowych Domów samopomocy i Sympatyków Domów z siedzibą w woj. Mazowieckim.
  ŁSIS zajmuje się przede wszystkim tworzeniem społeczności samopomocowej osób z zaburzeniami psychicznymi i osób zdrowych w celu wszechstronnej pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi, przystosowanej do szczególnych potrzeb tych osób.
  Ponadto udziela pomocy rodzinom tych osób, stara się jednoczyć ludzi dobrej woli gotowych udzielić społecznie powyższej opieki i pomocy. Stowarzyszenie prowadzi terapię i rehabilitację w różnych formach oraz zajmuje się aktywizacją i budowaniem sieci oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Stale też podnosi poziom wiedzy swych członków, niezbędnej dla prowadzonej działalności poprzez m. in. organizowanie akcji informacyjnych w zakresie swojej działalności.
  W zakresie działalności ŁSIS jest ponadto m. in.: współdziałanie w zakresie opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi z organami i placówkami, których cel jest zbieżny z celami Stowarzyszenia, z Kościołem Katolickim oraz związkami wyznaniowymi, z organizacjami i instytucjami krajowymi i zagranicznymi o podobnym lub zbliżonym zakresie działania, organizowanie kursów, konferencji, szkoleń, seminariów dla swych członków, sympatyków, społeczności lokalnej, organizowanie działalności rehabilitacyjnej, kulturalnej i oświatowej oraz pomocy w organizowaniu i poszukiwaniu dla chorych miejsc pracy, inspiracja i współpraca dla prowadzenia różnorodnych form i stopni zorganizowanej pomocy, np.: pomoc w środowisku domowym, Środowiskowy Dom Samopomocy dla pobytu dziennego, ośrodek rehabilitacji (warsztaty), hostel dla stałego pobytu, mieszkania chronione, ośrodek interwencji kryzysowej.
  W ramach Stowarzyszenia działa: Klub Pacjenta, Galeria, Klub Dyskusyjny, Klub Rodzin, Klub Wolontariatu, Integracyjny Zespół Teatralny z OPT Gardzienice - Teatr Prawd Dziwnych.
  Wybrane zrealizowane projekty: dotacja z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w Warszawie na utworzenie innowacyjnego teatru integracyjnego „Teatr Prawd Dziwnych”, w ramach programu „Działaj lokalnie”; dotacja z Fundacji im. S. Batorego na realizację programu „Szklarnia”. W ramach programu stworzono mapę potrzeb dla osób niepełnosprawnych z powodu choroby psychicznej, przygotowano strategię działania organizacji na lata 2001-2002. ŁSIS przystąpiło do Krajowej Agencji Programu Leonardo da Vinci, dotyczącego wymiany pracowników środowiskowych domów samopomocy z województwa lubelskiego partnerem holenderskim z prowincji Gelderland. W trwającej rok wymianie wzięli udział pracownicy obydwu stron. Opracowali oni program dotyczący innowacyjnych rozwiązań w zakresie opieki nad osobami zaburzeniami psychicznymi. ŁSIS otrzymało również dotację z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na przeprowadzenie imprezy integracyjnej dla 16 ŚDS-ów z terenu województwa lubelskiego pt. „Pożegnanie lata”. Celem tej imprezy było wpłynięcie na zmianę stereotypu postrzegania osób z chorobą psychiczną w środowisku lokalnym. Ponadto ŁSIS realizowało dotację z Fundacji im. S. Batorego na program dotyczący zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży z terenu miasta „...by każdy Twój dzień nowym był wyzwaniem...”. Dzięki niemu na bazie istniejących organizacji i instytucji powstał Klub Środowiskowy jako forma zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży. ŁSIS realizowało też program przeciwko przemocy skierowany do młodzieży „To boli...”. Ponadto do wielu podejmowanych inicjatyw należy również:
  • zorganizowanie I Przeglądu Twórczości Środowiskowych Domów Samopomocy, obecnie impreza ma charakter przejściowy, dotychczas odbyło się 9 przeglądów,
  • zorganizowanie Biennale Sztuk Teatralnych; w 2004 r odbyło się II Biennale połączone z warsztatami dla terapeutów,
  • utworzenie i rozwój Integracyjnego Zespołu Teatralnego „Teatr Prawd Dziwnych”, projekt nagrodzony nagrodą finansową, obecnie idea projektu jest modelowym rozwiązaniem dla tworzenia teatrów integracyjnych. W Polsce działa 5 teatrów tego typu,
  • przy stowarzyszeniu działa Klub Wolontariatu skupiający młodzież z naszego miasta, głównie wolontariuszy akcyjnych. Wolontariusze z Klubu Wolontariatu przy stowarzyszeniu zostali laureatami konkursu: „Wolontariat - nowe spojrzenie na pracę społeczną” w 2001 r. Na uroczyście obchodzonej Gali z Okazji Światowego Roku Wolontariatu występowali jako gość specjalny w Teatrze Muzycznym w Lublinie,
  • W 2002 r Skarbnik stowarzyszenia została nagrodzona w kategorii wolontariat indywidualny z okazji Dnia Wolontariusza,
  • w 2003 r Wolontariuszka z klubu została wyróżniona jako Wolontariusz Lubelszczyzny,
  • Stowarzyszenie reprezentowane jest na corocznym Forum Inicjatyw Pozarządowych w Warszawie.
  • stowarzyszenie pozyskało odo współpracy Ośrodek Praktyk Teatralnych „Gardzienice”, którego artyści od trzech lat zaszczycają swoją obecnością ważne wydarzenia lokalne,
  • stowarzyszenie było współorganizatorem konferencji międzynarodowej w Kazimierzu Dolnym, która stanowiła podsumowanie realizowanego na terenie województwa lubelskiego projektu wymiany pracowników ośrodków wsparcia z partnerem holenderskim,
  • Przewodnicząca Zarządu promuje działalność stowarzyszenia na łamach prasy branżowej („Tematy”, „Praca socjalna”, „Niepełnosprawność”, „LOS”)
  • stowarzyszenie jest jest inicjatorem powstania Klubu Środowiskowego do którego przyłączyło się 15 organizacji. W ramach współpracy pomiędzy organizacjami zrealizowano projekt „Samorząd Lokalny i Organizacje Pozarządowe”, opracowano roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi,
  • stowarzyszenie we współpracy z organizacjami pozarządowymi zrealizowało program „Działaj Lokalnie”, w ramach którego opracowano strategię zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży na terenie miasta, strategia została wręczona na podsumowaniu programu ówczesnemu staroście i Przewodniczącemu Rady Miasta (rok 2002),
  • stowarzyszenie w ramach współpracy z Klubem Środowiskowym było organizatorem Forum Organizacji Pozarządowych w 2003 r, do Łęcznej przyjechało około 200 osób z całej Polski w ramach Forum Aktywności Lokalnej organizowanego przez Stowarzyszenie BORIS i CAL z Warszawy,
  • w 2005 roku Zarząd stowarzyszenia przyznał tytuł honorowego członka 10 osobom. Uroczystość wręczenia dyplomów odbyła się na międzynarodowej konferencji w Łęcznej w 12. 04. 05. Osiągnięciem jest nawiązanie współpracy z partnerem z Kanady
  • 2005 - Certyfikat Jakości CAL (Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej)

  W roku 2006 organizacja otrzymała dotację ze środków gminnych na realizację następujących zadań:
  1. Prowadzenie na terenie gminy Łęczna programu - profilaktyczno-edukacyjnego dla osób uzależnionych, współuzależnionych i zagrożonych uzależnieniem - program skierowany do kobiet doświadczających przemocy, ze szczególnym zwróceniem uwagi na problem alkoholowych.
  2. Prowadzenie na terenie gminy Łęczna programu - profilaktyczno-edukacyjnego dla osób uzależnionych, współuzależnionych i zagrożonych uzależnieniem - program profilaktyczno - edukacyjno - rozwijający “Grupa i ja”
  3. Organizacja na terenie gminy Łęcznacyklu otwartych imprez integracyjnych dla osób dorosłych - konkurs literacki “Niepełnosprawność w moich oczach”
 • Łęczyńskie Stowarzyszenie Twórców Kultury i Sztuki „PLAMA”

  Stowarzyszenie
  ul. Górnicza 12, 20-072 Lublin 
  tel. (081) 752 15 42
  www.plama.org.pl
  e-mail:  
  Nr konta : 37 8693 0006 0000 1704 2003 0011
  KRS 0000199557
  REGON 432713903

  Skład Zarządu:
  Maria Zuzańska - Prezes Zarządu, Monika Baczyńska - Zastępca Prezesa Zarządu, Bożena Handwerker - Zastępca Prezesa Zarządu, Wojciech Litwinek - Skarbnik, Maria Kieres-Kramek - Sekretarz

  Zakres i formy działalności:
  Stowarzyszenie organizuje wieczory poezji, w roku 1999 wydano almanach „Źrenica Tęsknoty”. Stowarzyszenie wydaje zeszyty poetyckie rodzimych poetów, organizuje wernisaże, wydało liczne katalogi GIPiF „PLAMA”. Laureat nagrody Burmistrza Łęcznej - Łęczyński Odyniec Kultury 2002. W dorobku stowarzyszenia mieszczą się również dwa międzynarodowe plenery „Ziemia Łęczyńska Inspiracją dla Artystów”, promocja twórczości literackiej Łęczyńskiego środowiska.

  W roku 2006 organizacja otrzymała dotację ze środków gminnych na następujące zadania:
  1. Organizację na terenie gminy Łęczna cyklu otwartych imprez integracyjnych dla osób dorosłych - cykl spotkań z poezją Łęczyńskich poetów uwieńczony wydaniem zbiorowego tomiku poezji.
  2. Organizację na terenie gminy Łęczna cyklu otwartych imprez integracyjnych dla osób dorosłych - cykl wystaw II Międzynarodowy Plener Malarski Łęczna 2006.
 • Łęczyńskie Stowarzyszenie Wyrównywania Szans

  Stowarzyszenie 
  ul. Jaśminowa 6, 21-010 Łęczna 
  tel. (081) 462 70 03
  e-mail  
  KRS: 0000091818
  REGON: 432329228

  Skład Zarządu:
  Ewa Nieściur - Przewodnicząca, Małgorzata Makara - Wiceprzewodnicząca, Renata Gozdołek - Sekretarz, Janina Gruszczyńska - Skarbnik, Danuta Pietrzycka - Członek

  Zakres i formy działalności:
  Głównym celem stowarzyszenie jest wyrównywanie szans dzieci o specjalnych potrzebach, osiągnięcie możliwie najpełniejszej integracji społecznej dzieci niepełnosprawnych ze zdrowymi rówieśnikami, udzielanie pomocy rodzinom dzieci o specjalnych potrzebach, prowadzenie różnych form terapii i rehabilitacji. Udziela pomocy rodzinom dzieci o specjalnych potrzebach i chce zjednoczyć ludzi dobrej woli gotowych pracować społecznie integrując dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych z dziećmi zdrowymi. Stowarzyszenie prowadzi terapię i rehabilitację w różnych formach. Zajmuje się ponadto budowaniem sieci oparcia społecznego dla rodzin dzieci o specjalnych potrzebach i stałym podnoszeniem poziomu wiedzy specjalistycznej swych członków niezbędnej dla prowadzonej działalności.

  W roku 2006 organizacja otrzymała dotację ze środków gminnych na zadanie:
  1. Organizacja otwartego turnieju sportowo-rekreacyjnego dla dzieci i młodzieży z udziałem uczniów klas integracyjnych z terenu gminy Łęczna.
 • Miejsko-Górniczy Klub Sportowy „Gwarek”

  Stowarzyszenie 
  ul. Gwarków 5 a, 21-010 Łęczna 
  tel.  (081) 462 15 00
  e-mail:
  Nr konta: 59 8693 0006 0000 0358 2003 0001
  REGON: 430649696

  Skład Zarządu:
  Bogusław Szmuc - Prezes, Stanisław Misterek - Wiceprezes, Andrzej Grzesiuk - Członek Zarządu, Marek Harasim - Członek Zarządu, Adam Świeca - Członek Zarządu

  Zakres i formy działalności:
  Organizacja powstała w 1995 r.. Klub realizuje podstawowe cele i zadania w zakresie kultury fizycznej, polegające w szczególności na organizowaniu i propagowaniu działalności sportowej wychowawczej. Zajmuje się przede wszystkim szkoleniem dzieci i młodzieży z każdej grupy wiekowej w sekcji bokserskiej, organizuje imprezy kulturalne jak np. Łęczyńska Szansa na Sukces oraz Talenty Łęczyńskiej Sceny.
  Dane z 2005 r.

  W roku 2006 organizacja otrzymała dotację ze środków gminnych na zadanie:
  1. Organizacja otwartego cyklu zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży w sekcji boksu.
 • Młodzieżowo-Uczniowski Klub Sportowy „Ciechanki Łęczyńskie”

  Stowarzyszenie 
  Ciechanki Łęczyńskie 13, 21-010 Łęczna
  tel. 0-608 678 455

  Skład zarządu:
  Mariusz Łagodziński - Prezes, Halina Bosak - Wiceprezes, Ewelina Domańska - Wiceprezes, Krzysztof Marzec - Członek Zarządu, Stanisław Bosak - Członek Zarządu

  Zakres i formy działalności:
  Klub został założony 10 czerwca 2004 roku. W tym krótkim czasie zawodnicy sekcji piłki nożnej uczestniczyli w czterech turniejach piłki nożnej, przywożąc z jednego z nich puchar. Członkami klubu jest młodzież szkolna, mieszkańcy Ciechanek, Łęcznej, Rossosza. W lipcu 2004 r. klub zorganizował festyn sportowo-rekreacyjny. Inne osiągnięcia to zajęcie II i III miejsca w Powiatowym Turnieju Juniorów w piłce halowej drużyn LZS oraz III miejsce drużyny żeńskiej w Powiatowej Lidze Piłki Siatkowej Gimnazjów i Szkół Średnich.
  Grudzień 2005 - konkurs wiedzy o GKS „Górnik” Łęczna dla szkół podstawowych. Luty 2006 - turniej tenisa stołowego dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjów. W maju oraz wrześniu organizacja festynów sportowych.
  Klub jest otwarty na współpracę przy organizacji imprez kulturalnych, sportowych na terenie gminy poprzez czynne włączenie się w nie i udział w zawodach sportowych, rozgrywkach ligowych. Jesteśmy gotowi również samodzielnie zorganizować na terenie Szkoły Podstawowej w Ciechankach Łęczyńskich zawody sportowe lub festyn.
 • Parafia P. W. Św. Barbary

  Organizacja kościelna 
  Al. Jana Pawła II 97 , 21-010 Łęczna 
  tel. (081) 462 04 05, (081) 462 16 82 (s. Aleksandra Truta)
  www.emaus.parafia.info.pl (strona zawiera informacje o Akademii Młodzieżowej - projekcie realizowanym przez Świetlicę Opiekuńczo Wychowawczą przy Parafii Św. Barbary)
  Nr konta: 91 8693 0006 0000 0970 2003 0002
  Nr Dekretu erekcji Parafii: 1298 / GŁ / 89
  REGON: P-040032747-89110000-59-1-972-43229

  Ks. Andrzej Lupa - Proboszcz Parafii
  S. Aleksandra Truta - Dyrektor Świetlicy

  Zakres i formy działalności:
  AKADEMIA MŁODZIEŻOWA - Ośrodek nr 3 „OGNISKO”
  Misją Ośrodka jest:
  Wychowanie i kształcenie dzieci i młodzieży zgodnie z ideałami: BÓG, HONOR, OJCZYZNA.
  Wspieranie rodziny w prawidłowym realizowaniu jej podstawowych funkcji, zwłaszcza opiekuńczych i wychowawczych.
  Nasze działania kierujemy do:
  dzieci i młodzieży zamieszkujących teren naszej Parafii oraz wszystkich, którzy znajdą możliwość, by do nas dotrzeć.
  Główną formą działalności OGNISKA jest:
  realizacja katolickiego programu wspierającego rodzinę w wychowaniu dzieci i młodzieży autorstwa Fundacji „Szczęśliwe Dzieciństwo” z siedzibą w Lublinie, a prowadzone zajęcia zmierzają min. do:
  • tworzenia warunków rozwoju poczucia własnej wartości i odkrywania osobistej godności dzieci w duchu chrześcijańskim,
  • kształtowania właściwych postaw społecznych,
  • budzenia w dzieciach potrzeb wyższych i tworzenia warunków do realizacji oraz rozwoju własnych zainteresowań i uzdolnień,
  • eliminowania zaburzeń zachowania,
  • pomocy w rozwiązywaniu trudności rodzinnych, osobistych, szkolnych.
  Do Akademii Młodzieżowej należeć może każdy, kto chce rozwijać się i kształtować swój charakter na drodze do ideałów Bóg, Honor, Ojczyzna. Wstępując, każdy podpisuje kontrakt osobisty, w którym zobowiązuje się do przestrzegania Wzorowej Postawy Studenta Akademii Młodzieżowej i postępowania na Drodze Rozwoju (zdobywania kolejnych stopni).
  Instruktorzy utrzymują kontakt z rodzicami Studentów; organizowane są różnego typu spotkania, jest też możliwość indywidualnych rozmów.
  Nasz Ośrodek współpracuje z pozostałymi Ośrodkami Akademii Młodzieżowej (w Lublinie, Kraśniku, Dorohuczy) oraz z różnymi instytucjami i osobami, które swym czasem, wiedzą i doświadczeniem chcą wspierać nasze działania.
  Kadrę OGNISKA stanowią:
  s. Aleksandra Truta fmm- dyrektor Świetlicy, mgr pedagogiki resocjalizacyjnej
  Anna Iwaniak - wychowawca, mgr pedagogiki
  studenci odbywający praktyki oraz wspierający nas wolontariusze starsi i młodsi.

  Ośrodek nr 3 „Ognisko” Akademii Młodzieżowej dziś - to przede wszystkim około 40 „Studentów”- uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum, działających w 5 spółkach prowadzonych przez Instruktorów.
  Na co dzień nasz Ośrodek otwarty jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 15.00 do 19.00, choć często spotykamy się też w soboty. Podczas ferii i wakacji spędzamy wspólnie czas w ciekawych zakątkach Polski.

  Od 15.00 do 16.30 dzieci odrabiają lekcje z pomocą Instruktorów i wolontariuszy.
  O 16.30 jest wspólny posiłek a od 17.00 do 19.00 w Ośrodku rozpoczynają się zajęcia poszczególnych spółek. Każda ze spółek ma zajęcia dwa razy w tygodniu i realizuje swój wybrany na semestr Program nr 3 - program spółki - w porozumieniu z Programem nr 1 - ogólnym programem realizowanym w całej Akademii i Programem nr 2 - indywidualnym programem pracy każdego studenta.

  Działania, które na stałe wpisały się w nasz kalendarz:
  • „Mikołaj o Tobie nie zapomni” - akcja, w której Studenci wszelkimi sposobami zbierają słodycze i zabawki (zbiórki w szkołach, sklepach, organizacja kiermaszu), by następnie, w formie paczek świątecznych przekazać je - podczas „samodzielnie” zorganizowanej zabawy karnawałowej - swoim rówieśnikom z okolicznych wiosek;
  • „Bank Wielkopostny” - akcja ewangelizacyjna, którą prowadzimy w Parafii (w szkołach, wspólnotach sąsiedzkich, rodzinach);
  • Straż przy Grobie Pańskim w Wielki Piątek i Wielką Sobotę;
  • Organizacja zabaw i konkurencji sportowych dla dzieci i młodzieży podczas Festynu Rodzinnego 3 Maja.
  • Wspólne wyjazdy latem i zimą.
  Liczba studentów Akademii, którzy w OGNISKU byli przynajmniej przez rok przekroczyła 300 osób.
  Dane na 31 .05 .2006 r

  W roku 2006 Parafia otrzymała dotację ze środków gminnych na zadanie:
  1. Realizacja na terenie osiedla Niepodległości programu profilaktyczno - edukacyjnego w zakresie przeciwdziałania i rozwiązywania problemów alkoholowych występujących wśród dzieci i młodzieży
 • Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym - Koło w Łęcznej

  Stowarzyszenie 
  ul. Świętoduska 2, 21-010 Łęczna 
  tel.  (081) 752 40 16
  e-mail:  
   
  www.psouu.org.pl/
  Nr konta : 36 8693 0006 0000 3812 2003 0001
  KRS: 0000162757
  REGON: 012059870-00761

  Skład Zarządu:
  Maria Lisek - Zięba - Przewodnicząca, Helena Zubala - Wiceprzewodnicząca, Jan Wasilewicz -Sekretarz, Sławomir Rutkowski - Skarbnik, Teresa Juhnowicz - Członek

  Zakres i formy działalności:
  Koło prowadzi dwie placówki - Dzienne Centrum Aktywności z siedzibą w Łęcznej placówka dla dzieci do 16 roku życia - zajęcia = rehabilitacyjne, logopedyczne, psychologiczne, pedagogiczne .
  Warsztat Terapii Zajęciowej z siedzibą w Janowicy gm. Cyców - placówka dla osób powyżej 16 roku życia - rehabilitacja społeczna , w warsztacie 33 uczestników z terenu powiatu uczy się samodzielnej egzystencji poprzez aktywizację w 7 pracowniach (kulinarna, ogrodnicza, krawiecko - zabawkarska, plastyczno - rękodzielnicza, muzyczna, poligraficzno-introligatorska , stolarska ) Zespół „Figiel działający w ramach pracowni muzycznej otrzymał :
  II miejsce w przeglądzie teatralnym Gaudium Kraków
  Nagrodę Starosty Tczewa w Międzynarodowym Przeglądzie Teatrów Wspaniałych
  II miejsce Albertiana - Kraków
  I miejsce w Przeglądzie Małych Form teatralnych - Poniatowa
  Uczestniczył w Przeglądzie Teatralnym Nieprzetartego Szlaku w Lwowie 2 zespoły z Polski zostały zakwalifikowane) nagradzany był w konkursach plastycznych a solista zespołu „Figiel” - otrzymał liczne nagrody w konkursach piosenki - recitale na przeglądach międzynarodowych
  Koło organizuje imprezy o zasięgu ogólnopolskim : Festiwal Piosenki, Teatru i Plastyki(w br. XIV edycja ). Konkurs poezji - Poznaj mój świat ( w br. IX edycja ) , spotkania integracyjne , Dzień Godności ( osób niepełnosprawnych ) Koło prowadzi Punkt Informacyjny dla Osób Niepełnosprawnych - Wojewódzkiej Sieci Informacyjno Doradczej , organizuje wypoczynek letni - turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych, prowadzi konsultacje dla osób z terenu powiatu w zakresie pomocy osobom niepełnosprawnym.

  W roku 2006 organizacja otrzymała dotację ze środków gminnych na zadanie:
  1. Organizacja na terenie gminy Łęczna otwartego, integracyjnego przeglądu twórczości artystycznej.
 • Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy

  Stowarzyszenie
  Pl. Kościuszki 2, 21-010 Łęczna, Poniedziałki 900 - 1200 
  tel. (081) 462 94 20 wew. 51
  Nr konta: 97 8693 0006 0000 4008 2003 0002 Bank Spółdzielczy w Łęcznej
  KRS: 0000109984 poz. 256
  REGON: 000776019-04380

  Skład Zarządu:
  Anna Świerczyńska - Przewodnicząca, Stanisław Brodzik - Wiceprzewodniczący, Zygmunt Dembicki - Wiceprzewodniczący, Stanisława Kozieł - Skarbnik, Bożena Hołod - Sekretarz

  Zakres i formy działalności:
  Głównym celem organizacji jest uczestniczenie w życiu społecznym, współdziałanie z innymi organizacjami, organami władzy oraz pozyskiwanie funduszy na rzecz poprawy warunków bytowych oraz organizowania życia kulturalnego i artystycznego emerytów, rencistów i inwalidów. Związek przeciwdziała izolacji i aktywizuje społecznie mieszkańców gminy i powiatu. Organizacja stara się służyć radą i pomocą ludziom starszym i niepełnosprawnym, poznawać kulturę regionu i okolic poprzez organizowanie wycieczek i pikników. Organizowane są turnusy wypoczynkowe i rehabilitacyjne. Organizacja ciągle się rozbudowuje.

  W roku 2006 organizacja otrzymała dotację ze środków gminnych na organizację na terenie gminy Łęczna cyklu otwartych imprez integracyjnych dla osób dorosłych.
 • Polski Związek Wędkarski Zarząd Okręgu w Lublinie

  Stowarzyszenie 
  ul. Nałkowskich 105, 20 - 470 Lublin 
  tel. (0-81) 745 66 60
  www.republika.pl/zopzwlublin
  e-mail:   

  Skład Zarządu:
  Sadowski Zbigniew - Prezes, Biadań Adam - Wiceprezes ds. zagospodarowania wód, Cękalski Janusz - Wiceprezes ds. ochrony wód, Kosiewski Edward - Wiceprezes ds. sportu, Juchniewicz Stanisław - Wiceprezes ds. młodzieży, Stępień Zbigniew - Skarbnik, Harasim Marek - Sekretarz

  Zakres i formy działalności:
  Polski Związek Wędkarski zrzesza 600 tys. członków, reprezentujących wszystkie środowiska i grupy społeczne. Jest kontynuatorem historii i tradycji zorganizowanego wędkarstwa polskiego, które w 2004 r. obchodziło jubileusz 125-lecia, a w 2005 r. jubileusz 55-lecia PZW. Struktury organizacyjne PZW tworzą koła (2700) i okręgi (47) jako jednostki terenowe. Związek opiera działalność na pracy społecznej członków. Celem Związku jest organizowanie wędkarstwa, rekreacji, sportu wędkarskiego, użytkowanie wód, działania na rzecz ochrony przyrody i kształtowania etyki wędkarskiej. Związkiem kieruje Zarząd Główny w Warszawie, organizując pracę całego stowarzyszenia. PZW prowadzi działalność w zakresie zagospodarowania i ochrony wód, realizuje politykę ekologiczna państwa, zgodną z przyjętymi przez Polskę międzynarodowymi konwencjami i dyrektywami Unii Europejskiej. Polski Związek Wędkarski jest członkiem dwóch międzynarodowych organizacji: Konfederacji Wędkarstwa Sportowego CIPS (1958) i Europejskiej Organizacji Wędkarskiej EAA(1999).

  W roku 2006 organizacja otrzymała dotację ze środków gminnych na zadanie:
  1. Organizacja otwartych imprez sportowych dla dzieci i młodzieży z zakresu wędkarstwa ekologicznego.
 • Powiatowy Szkolny Związek Sportowy

  Stowarzyszenie sportowe 
  al. Jana Pawła II 95 A, 21-010 Łęczna
  tel. 0-509 158 290 Mirosław Tarkowski
  Nr konta: 15 1060 0076 0000 4020 8000 4314
  REGON: 432242013

  Skład Zarządu:
  Mirosław Tarkowski - Prezes, Dariusz Bednaruk - Wiceprezes, Jerzy Prażmo - Wiceprezes, Agnieszka Lipko - Skarbnik, Marzanna Wróbel-Kraska - Sekretarz

  Zakres i formy działalności:
  propagowanie i rozwój kultury fizycznej wśród młodzieży szkolnej , organizowanie imprez sportowych na terenie Miasta Łęczna i Powiatu Łęczyńskiego - uczestniczy rocznie ok. 1 500 osób.
 • Regionalne Centrum Trzeźwości „Maksymilian”

  Stowarzyszenie 
  ul. Jaśminowa 4, 21-010 Łęczna 
  tel. (081) 723 64 41,
  Nr konta: 82 8693 0006 0000 4082 2003 0001
  KRS: 0000031417
  REGON: 432287837
  e-mail   

  Skład Zarządu:
  Joanna Kamińska - Prezes, Robert Macioszek - Wiceprezes, Bogdan Sawa - Sekretarz i Skarbnik

  Zakres i formy działalności:
  Pomoc osobom uzależnionym i ich rodzinom w doprowadzeniu do stałej abstynencji poprzez organizację różnych form pracy skierowanej do swoich członków, środowiska Łęcznej i okolicznych miejscowości naszej gminy i powiatu, organizację grup wsparcia punktu konsultacyjnego, szkoleń warsztatów, pomoc grupom samopomocowym A-A i Al-Anon, współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Promocja alternatywnych form spędzania wolnego czasu, dbanie o interesy członków stowarzyszenia, pomoc w wychodzeniu z bezdomności, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, udzielanie wszechstronnej pomocy w kształtowaniu własnego rozwoju i odzyskiwaniu właściwej postawy w najbliższym otoczeniu.

  W roku 2006 organizacja otrzymała dotację ze środków gminnych na realizację zadania :
  1. Prowadzenie na terenie gminy Łęczna programu profilkatyczno - edukacyjnego dla osób uzależnionych, współuzależnionych i zagrożonych uzależnieniem
 • Stowarzyszenie Kobiet „Amazonki” 
  ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna 
  tel. (081) 462 82 38, 607 239 456
  KRS: 0000266136
  REGON: 060183867
  e-mail   

  Skład Zarządu:
  Bożena Majewska - Prezes, Iwona Małek - Wiceprezes, Józefa Mińczuk - Skarbnik, Elżbieta Bodejko - Sekretarz, Maria Kwietniewska - Członek

  Zakres i formy działalności:
  Stowarzyszenie powstało na bazie Klubu Kobiet po Mastektomii „Amazonki”, swoim zasięgiem obejmuje miasto Łęczna oraz okolice gminy. Należy ono do Federacji Polskich Klubów Kobiet po Mastektomii z siedzibą w Poznaniu. Jest to organizacja samopomocowa zrzeszająca kobiety leczone w klinikach onkologicznych po przebytej chorobie raka piersi, a także osoby zainteresowane procesem rehabilitacji leczniczej i psychologicznej umożliwiającej kobietom powrót do zdrowia.
  Celem działania stowarzyszenia jest niesienie psychicznego wsparcia kobietom chorym na raka piersi, pomoc w znalezieniu motywacji w powrocie do zdrowia oraz stworzenie warunków decydujących o uzyskaniu optymalnej sprawności psychofizycznej. Kobiety znajdują w stowarzyszeniu emocjonalne i praktyczne wsparcie, a także mają możliwość wymiany doświadczeń z innymi kobietami, które przeszły tę chorobę oraz możliwość niesienia pomocy, gdy same są już dostatecznie zdrowe.
  Popularyzacja naszej działalności polega na przełamaniu stereotypów, że rak jest nieuleczalny. Działalność „Amazonek” może uświadomić, że rak nie jest wyrokiem, a wcześnie wykryty jest uleczalny. Wśród najważniejszych zadań jakie postawiło przed sobą stowarzyszenie są: prowadzenie sekcji ochotniczek (wolontariuszek) wśród kobiet, które przeszły leczenie i są w pełni zrehabilitowane - po odpowiednim przeszkoleniu odwiedzają chore kobiety w szpitalach lub domach, niosąc im wsparcie, informacje i wszelką pomoc; podtrzymanie sprawności fizycznej kobiet po mastektomii poprzez ćwiczenia ruchowe i gimnastykę; troska o dobre samopoczucie psychiczne przez prowadzenie psychoterapii indywidualnej lub zespołowej; organizowanie dla członkiń stowarzyszenia imprez kulturalnych i turystycznych, turnusów rehabilitacyjnych; zaznajomienie społeczeństwa przez środki masowego przekazu z zapobieganiem, wczesnym wykrywaniem i leczeniem raka piersi, uświadamianie konieczności samokontroli i okresowych badań specjalistycznych w celu wczesnego wykrycia tej choroby; opracowywanie materiałów informacyjnych dla kobiet, propagowanie działalności stowarzyszenia.
  Stowarzyszenie planuje uczestnictwo w Ogólnopolskiej Spartakiadzie Amazonek oraz zajęcie V miejsca w Paradzie Przedsiębiorców pod hasłem „Kontrasty”.
 • Stowarzyszenie Kobiet Powiatu Łęczyńskiego

  Stowarzyszenie 
  al. Jana Pawła II 95 A, 21-010 Łęczna 
  tel. (081) 752 32 46
  e-mail:  
  KRS: 000033936
  REGON: 431210070

  Skład Zarządu:
  Teresa Madejska - Przewodnicząca, Elżbieta Wrońska - Wiceprzewodnicząca, Monika Cylińska - Sekretarz, Teodozja Syta - Skarbnik, Joanna Gąsior - Członek zarządu

  Zakres i formy działalności:
  Stowarzyszenie Kobiet Powiatu Łęczyńskiego (poprzednia nazwa: Stowarzyszenie Organizacji Kobiecej Powiatu Łęczyńskiego ) skupia kobiety z terenu całego powiatu.
  Wszelkie działania, które staramy się podejmować służyć mają zwiększaniu aktywności kobiet w życiu społecznym i zawodowym. Wszelkie inicjatywy, jakie podejmuje Stowarzyszenie dążą do integracji kobiet wiejskich i miejskich w działaniach na rzecz społeczności lokalnej oraz środowiska kobiecego. Stale podejmujemy starania mające na celu wzmocnienie pozycji społeczno-zawodowej kobiet oraz wskazujemy możliwości rozwoju zawodowego i intelektualnego kobiet; inspirujemy kobiety do aktywności społecznej, politycznej i gospodarczej.
  Stowarzyszenie zrealizowało projekty: „Święto Stołów” - w ramach programu Kultura Bliska z Fundacji Wspomagania Wsi (integracja kobiet pod hasłem wspólnego przygotowywania potraw regionalnych, zebranie przepisów na te potrawy w lokalną książkę kucharską); „Babska Niedziela” w ramach programu RITA - Przemiany w regionie z Fundacji Edukacja dla Demokracji (coroczne święto dla kobiet; projekt współpracy polsko-ukraińskiej o tej samej nazwie stanowił prezentację doświadczeń, które wypracowały organizatorki imprezy, współpraca Polsko-Ukraińska objęła grupę ok. 300. osób); „Wiem, co powinienem wiedzieć; Wiem, jak się dowiedzieć; Wiem, gdzie się dowiem” w ramach Programu Małych Grantów Ambasady Stanów Zjednoczonych (pobudzenie aktywności społecznej w samodzielnym poszukiwaniu wiedzy obywatelskiej; w jego ramach utworzony został Punkt Informacji Obywatelskiej - stałe centrum świadczenia informacji ze wszystkich dziedzin życia społecznego, czyli jasna i rzeczowa informacja administracyjno-prawna; „Lekcja o społeczeństwie - na żywo” - współpraca ze szkołami w zakresie propagowania wiedzy obywatelskiej wśród młodego pokolenia; poradnictwo wyjazdowe - spotkania tematyczne w gminach poświęcone problematyce charakterystycznej danej gminie); „Kobiety kobietom w przedsiębiorczości: gospodarstwa agroturystyczne” w ramach programu RITA III (program promujący koncepcję przedsiębiorczości i samozatrudnienia wśród kobiet, ma pomóc 3 kobietom na Ukrainie rozpocząć działalność agroturystyczną, by ich gospodarstwa mogły stanowić model do zakładania kolejnych agrogospodarstw).
  Dane z 2005 r.

  W roku 2006 organizacja otrzymała dotację ze środków gminnych na zadanie:
  1. Organizacja warsztatów promujących twórczość ludową i kulturę regionu
 • Stowarzyszenie Kupców Łęczyńskich

  Stowarzyszenie 
  ul. Braci Wójcickich 3, 21-010 Łęczna 
  tel. (081) 752 09 64
  KRS: 000022683

  Skład Zarządu:
  Piotr Turczyniak - Prezes, Marianna Kowalczyk - Wiceprezes, Daniel Duda - członek zarządu

  Zakres i formy działalności:
  Ochrona praw i interesów zawodowych, ekonomicznych, społecznych oraz zapewnienie pomocy zrzeszonym członkom w dostępie do nowych rozwiązań organizacyjnych, menedżerskich, jak również reprezentacja członków wobec organów władzy, administracji państwowej i samorządowej i innych podmiotów gospodarczych.
  Dane z 2005 r.
 • Stowarzyszenie MONAR

  Stowarzyszenie 
  ul. Hoża 57, 00-681 Warszawa
  Punkt Konsultacyjny MONAR w Łęcznej 
  ul. Świętoduska 2, 21-010 Łęczna 
  tel. 0-506-393-443 Weronika Rudzińska
  e-mail:  
   
  KRS: 0000139796
  REGON: 000972654-01519

  Skład Zarządu:
  Jolanta Łazuga-Koczurowska - Przewodnicząca Zarządu Głównego Stowarzyszenia MONAR, Monika Filipowicz - Członek Zarządu Głównego
  Weronika Rudzińska - Kierownik Punktu Konsultacyjnego MONAR w Łęcznej

  Zakres i formy działalności:
  Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego Monar w Łęcznej świadczącego usługi w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii.
 • Stowarzyszenie na Rzecz Aktywizacji Osób Bezrobotnych „SZLAK”

  Stowarzyszenie 
  Al. Jana Pawła II 97, 21-010 Łęczna 
  tel. 0-607 182 390 Bogusław Góral
  e-mail:   

  Skład Zarządu:
  Marzanna Matejek - Prezes, Natalia Gmurkowska - Wiceprezes, Marianna Omelaniuk - Sekretarz, Marzena Roczon - Skarbnik, Bogusław Góral - Członek Zarządu

  Zakres i formy działalności:
  Stowarzyszenie powstało w maju 2003 r. Wspólnie z Powiatowym Urzędem Pracy w Łęcznej w listopadzie w 2003 r stworzyło „Klub Wsparcia Koleżeńskiego” (znajduje się na plebanii parafii św. Barbary). Godziny dyżurów kolegi - doradcy: 1000 - 1500 od poniedziałku do piątku. Stowarzyszenie podejmuje działania na rzecz aktywizacji zawodowej; wspieranie duchowe i psychiczne dla osób bezrobotnych; podejmowanie działań na rzecz łagodzenia skutków bezrobocia; współpraca z instytucjami i osobami w zakresie rozwiązywania problemów osób bezrobotnych i poszukujących pracy; integracja społeczności lokalnej poprzez inicjowanie działań mających na celu poprawę sytuacji społecznej, ekonomicznej i zdrowotnej; pozyskiwanie środków finansowych na wsparcie osób bezrobotnych; działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów organizacji. Stowarzyszenie oferuje bezpłatnie indywidualne spotkania z osobami poszukującymi pracy, naukę redagowania dokumentów aplikacyjnych, dostęp do prasowych ofert pracy, specjalistyczne porady (psychologiczne, prawne, socjalne, ekonomiczne).
  Na IX - X Ekopikinkach w Łęcznej stowarzyszenie organizowało konkurs „Rodzinne ekogrilowanie”, we wrześniu 2003 oraz 2004 - współorganizator imprezy „Sportowe zakończenie lata z GKS „Górnik”. Współpracuje ze Stowarzyszeniem Kobiet Powiatu Łęczyńskiego (organizacja „Babskiej Niedzieli”, Dni Powiatu Łęczyńskiego i Dni Łęcznej), z Klubem Środowiskowym i z innymi organizacjami typu non profit.
 • Stowarzyszenie Nauczycieli i Wychowawców „Przyjazna Szkoła”

  Stowarzyszenie 
  Zofiówka 9, 21-010 Łęczna 
  (081) 752 16 03
  e-mail:  
  Nr konta: 75 1020 3206 0000 8702 0039 8222 PKO BP S. A., ul. Szkolna 6, 21-010 Łęczna
  KRS: 0000014418
  REGON: 432275745

  Skład Zarządu:
  Jaacenty Kłoda - Prezes, Ewa Machulska - Zastępca Prezesa, Izabela Hapoń - Sekretarz, Iwona Wawrzusiszyn - Skarbnik, Mieczysław Gołofit - Członek

  Zakres i formy działalności:
  Wspieranie inicjatyw wychowawczych sprzyjających tworzeniu przyjaznego dla dziecka środowiska szkolnego i pozaszkolnego. Promowanie idei zdrowego stylu życia i zdrowia psychicznego. Edukacja w zakresie uzależnień od środków chemicznych i innych, profilaktyki AIDS, zjawiska przemocy w rodzinie, szkole i środowisku, rozwoju seksulanego, ochrony środowiska i ekologii.
  Pomoc w tworzeniu, finansowaniu i prowadzeniu świetlic środowiskowych, opieka nad dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych, Wspomaganie placówek oświatowych i opiekuńczo - wychowawczych w działalności statutowej.

  W roku 2006 organizacja otrzymała dotację ze środków gminnych na następujące zadania:
  1. Realizacja programu profilaktycznego w szkołach na terenie gminy Łęczna.
  2. Realizacja na terenie osiedla Bobrowniki programu profilaktyczno - edukacyjnego w zakresie przeciwdziałania i rozwiązywania problemów alkoholowych występujących wśród dzieci i młodzieży.
  3. Realizacja na terenach wiejskich programu profilaktyczno- edukacyjnego w zakresie przeciwdziałania i rozwiązywania problemów alkoholowych występujących wśród dzieci i młodzieży. 
 • Stowarzyszenie Rozwoju Handlu „Pojezierze”

  Stowarzyszenie 
  ul. Targowa 14, 21-010 Łęczna
  tel. 0 502 310 501
  KRS: 0000018634
  REGON: 432500975

  Skład Zarządu:
  Marek Bicz - Prezes, Marek Misztal - Wiceprezes, Paweł Król - Skarbnik

  Zakres i formy działalności:
  ochrona i reprezentacja interesów zawodowych, ekonomicznych i społecznych członków, a w szczególności: reprezentowanie interesów zrzeszonych członków w zakresie prowadzonej przez nich działalności handlowej wobec organów samorządu terytorialnego i innych podmiotów gospodarczych; podejmowanie inicjatyw i wyrażanie opinii dotyczących projektów rozwiązań z zakresu organizacji handlu na terenie działania stowarzyszenia; podejmowanie działań zmierzających do usprawnienia i rozwoju różnych form działalności handlowej; prowadzenie działalności promocyjnej i reklamowej na rzecz członków; organizowanie pomocy członkom stowarzyszenia w rozwiązywaniu problemów ekonomicznych i prawnych związanych z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą; współpraca i wymiana doświadczeń z innymi organizacjami o podobnym zakresie działalności.
  Dane z 2005 r.
 • Stowarzyszenie Wspierania Działalności Zespołu Szkół nr 1 w Łęcznej

  Stowarzyszenie 
  ul. Szkolna 3, 21-010 Łęczna
  tel. 0-602 71 71 68
  e-mail:  
  KRS: 0000018846
  REGON: 430887728

  Skład Zarządu:
  Andrzej Grzesiuk - Prezes Zarządu, Beata Kowalska - Wiceprezes, Krystyna Szymańska - Wiceprezes, Wioletta Artymiuk - Sekretarz, Teresa Romaniuk - Skarbnik, Małgorzata Panasiuk - Członek Zarządu, Grzegorz Lendzion - Członek Zarządu

  Zakres i formy działalności:
  Rozwój i modernizacja bazy dydaktycznej i sportowej Zespołu Szkół Nr 1; wspieranie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej; wspieranie działań szkoły w zakresie wszechstronnego rozwoju umysłowego i fizycznego uczniów; współudział w organizacji imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych, rekreacyjnych i sportowo-obronnych; wspieranie szkoły w realizacji zadań w zakresie wychowania artystycznego, komunikacyjnego, zdrowotnego i edukacji informatycznej i multimedialnej oraz edukacji ekologicznej i prozdrowotnej.
  Dane z 2005 r.
 • Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „Atlas”

  Stowarzyszenie 
  ul. Akacjowa 11, 21-010 Łęczna
  tel. 0-505 077 323
  e-mail:  
  REGON: 432670223

  Skład Zarządu:
  Dominik Rynkiewicz- Prezes, Bogdan Chabros - Wiceprezes, Angelika Czapka - Wiceprezes, Wioletta Andrzej Drączkowski - Skarbnik, Krzysztof Rynkiewicz - Członek

  Zakres i formy działalności:
  Prowadzenie zajęć sportowych na siłowni - krzewienie tężyzny fizycznej i zdrowego trybu życia. Organizowanie zawodów i pokazów sportowych, zachęcanie Łęczyńskiej społeczności do uprawiania sportów siłowych.
 • Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej

  Stowarzyszenie 
  al. Jana Pawła II 95 A, 21-010 Łęczna 
  tel. (081) 752 15 47 Eugeniusz Misiewicz, (081) 752 42 45 Katarzyna Wołos
  KRS 0000039679

  Skład Zarządu:
  Piotr Winiarski - Prezes, Eugeniusz Misiewicz - Wiceprezes, Katarzyna Wołos - Skarbnik, Aneta Chrzanowska - Sekretarz

  Zakres i formy działalności:
  Upowszechnianie wiedzy o Ziemi Łęczyńskiej; pielęgnowanie tradycji; organizowanie życia kulturalnego. Towarzystwo jest wydawcą rocznika „Merkuriusz Łęczyński” oraz „Źródeł z Dziejów Łęcznej”. Wystawiło też pomnik założycielowi miasta - Janowi Tęczyńskiemu. Zamierza działać na rzecz utworzenia Izby Regionalnej.
  Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej powstało w 1975 r i jest najstarszą organizacją działającą na terenie powiatu. Fakt jego powstania do życia związany był ściśle z budową lubelskiego Zagłębia Węglowego. Proces przeobrażeń, jaki się wówczas rozpoczął dotyczył wielu dziedzin życia. Najistotniejsze jednak zmiany zaszły w strukturze demograficznej miasta. Ogromny napływ nowych mieszkańców odmiennych kulturowo doprowadził do tego, że społeczeństwo łęczyńskie zaczęło przejawiać stosunkowo niski stopień spójności. Zrodziło to potrzebę działań zmierzających do zintegrowania miejscowej społeczności a także ocalenia dawnych wartości kulturowych. Te przesłanki zadecydowały o kierunku działalności Towarzystwa. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej działa na terenie Miasta Łęczna i Powiatu Łęczyńskiego. Siedzibą Towarzystwa jest Miasto Łęczna.
  Celem Towarzystwa jest:
  • upowszechnianie wiedzy o ziemi Łęczyńskiej
  • pielęgnowanie tradycji
  • organizowanie życia kulturowego
  Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez:
  • popularyzację wiedzy
  • współudział w inicjowaniu i koordynacji badań historycznych popularno-naukowych
  • organizowanie wystaw, pokazów, dyskusji, sympozjów, seminariów, odczytów
  • współdziałanie z władzami samorządowymi oraz organizacjami zainteresowanymi działalnością Towarzystwa
  Pierwszym prezesem Towarzystwa i jego założycielem była pani Stefania Pawlak, która zainicjowała spotkania, w czasie których propagowano wiedzę o przeszłości miasta. Z myślą o podniesieniu estetyki w mieście rozpisano konkursy na najpiękniejszy ogródek i najbardziej zadbaną posesję. Eksponowano dorobek miejscowych artystów amatorów (wystawy malarstwa, koronkarstwa, lalek ludowych). Podjęto wówczas pierwsze próby współpracy z młodzieżą szkolną organizując konkursy wiedzy o mieście i regionie. Od 1985 rozpoczęto wykłady w miejscowych szkołach popularyzujące wiedzę o historii Łęcznej i okolicznych miejscowościach, które kiedyś wchodziły w skład dóbr Łęcznej. Wykłady odbywały się raz w miesiącu, od 1984 r rokrocznie organizowany jest Turniej Wiedzy o Łęcznej. Jego uczestnikami jest młodzież z miejscowych szkół. Finał turnieju odbywa się podczas Dni Łęcznej. Ta forma upowszechnianie wiedzy o mieście Łęczna weszła na stałe do kalendarza imprez organizowanych przez Towarzystwo. Finał turnieju odbywa się w czasie Dni Łęcznej i jest to stały wkład w przygotowanie święta miasta. Oprócz tego gromadzono przedmioty kultury materialnej i tworzono pierwsze zbiory fotograficzne.
  W 1985 r wydano pierwszy numer pisma o nazwie „Merkuriusz Łęczyński”. W 1989 r opublikowano materiały z sesji naukowej. Książka nosi tytuł: „Łęczna - Studia z dziejów miasta” wyrazem działalności edytorskiej jest także nowy cykl bibliografii „Źródła z dziejów miasta”. W 1993 ukazały się dwa zeszyty „Przywilej lokacyjny miasta Łęcznej z 1467 r” i „Zamek Łęczyński opisany 16 maja 1659 r”. w 1991 r ukazały się grafiki wg rysunków Kamieńskiego (1874): „Jarmark w Łęcznej” i „W drodze na jarmark”, które wykonali Andrzej Laukowicz i Urszula Kowalska.
  Zorganizowano konkurs na najciekawszą starą fotografię zakończony wystawą w 1986 r. W 1985 r wspólnie z Osiedlowym Domem Kultury, Wojewódzkim Towarzystwem Przyjaciół Sztuk Pięknych urządzono plener malarsko-fotograficzny. Zakończeniem pleneru były wystawy „Śladami przeszłości Łęcznej”, „Zabytki Łęcznej”, Łęczyńskie krzoki” i „Architektura Łęcznej”. W 1986 r eksponowano dorobek lubelskiego malarza Kazimierza Drzewińsiego oraz rękodzieła miejscowych twórców ludowych. Rok później zorganizowano dwie wystawy pokonkursowe gazetek szkolnych „Zabytki Łęcznej” (w Szkole Podstawowe j Nr 1 i w Osiedlowym Domu Kultury). W tym samym roku zorganizowano wystawę poświęconą Janowi Gotlibowi Lochowi, dziedzicowi Łęcznej. Znaleziska archeologiczne z terenu Łęcznej i okolic prezentowano na wystawie w 1988 r.
  Przedmiotem troski Towarzystwa były łęczyńskie zabytki. W 1985 r Towarzystwo podjęło akcję mającą na celu odzyskanie i uratowanie płyt nagrobkowych z cmentarza żydowskiego. W celu ratowania zabytków ruchomych, świadczących o kulturze materialnej tego regionu zaczęto gromadzić różne zbiory, głównie etnograficzne. Zgromadzone zbiory zostały przekazane do Muzeum Regionalnego.
  Jednym z ważnych kierunków działań w minionym okresie było gromadzenie dokumentacji fotograficznej przedstawiającej Łęczną wczoraj i dziś. W tym celu koniecznym stało się wyszukanie i pozyskanie z obcych zbiorów fotografii dawnej Łęcznej oraz dokumentowanie bieżących przemian.
  W zbiorach Towarzystwa znajdują się:
  • fotografie zabytków wykonane z negatywów Biura Dokumentacji zabytków w Lublinie,
  • przeszło 100 fotografii przedstawiających Łęczną w latach 1934-38 autorstwa Wiktora Ziółkowskiego, ze zbiorów Muzeum Lubelskiego w Lublinie,
  • fotografie sprzed 1935, daru pani Wacławy Klimaszewskiej z Torunia, Stefanii Pawlak z Mielca, Zygfryda Józwiaka z Łęcznej, Heleny Drzał z Lublina i Kazimiery Zwolakiewicz z Lublina,
  • 215 fotogramów, dar Lubelskiego Towarzystwa Fotograficznego, efekt krajowego pleneru fotograficznego „Łęczna 85” oraz dokumentacja fotograficzna Eugeniusza Misiewicza.
  Towarzystwo jest także w posiadaniu:
  • 15 obrazów olejnych, będących pokłosiem pleneru malarskiego zorganizowanego w 1985 r,
  • akwareli Wiktora Żółkowskiego z 1927 r przedstawiającej synagogę Łęczyńską zakupioną w 1985,
  • 8 grafik wykonanych przez Józefa Tarłowskiego z 1994, uwieczniających zabytki Łęcznej i okolic.
  Towarzystwo współpracuje z miejscowymi placówkami kultury, szkołami, Instytutem Historii Katedrą Archeologii UMCS, Wojewódzką Radą Towarzystw Regionalnych w Lublinie.
  Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej 3 września 2005 r. otworzyło Izbę Regionalną. Funkcjonowanie Izby przyczynia się do promocji Łęcznej i popularyzowania wiedzy o jej okolicach. W tym miejscu przechowywane są zgromadzone przez wiele lat cenne eksponaty, organizowane wystawy, pokazy, dyskusje, sympozja i odczyty dotyczące naszego miasta. Ponadto Izba Regionalna jest idealnym miejscem do organizowania dla uczniów naszych szkół lekcji przyczyniających się do podniesienia wiedzy historycznej oraz budowania u młodych ludzi więzi i odpowiedzialności za wspólnotę lokalną
  Dane na 31 .05 .2006 r

  W roku 2006 organizacja uzyskała dotację ze środków gminy na zadanie:
  1. Wydawanie promujących gminę publikacji o tematyce informacyjno-kulturalnej
 • Związek Harcerstwa Polskiego - Hufiec Łęczna

  Stowarzyszenie 
  ul. Szkolna 3, 21- 010 Łęczna 
  tel. (081) 752-00-26
  KRS: 0000094699
  REGON: 007025173

  Skład Zarządu:
  hm. Andrzej Grzesiuk - Komendant Hufca, hm Wanda Kot- Zastępca Komendanta Hufca, hm Bożena Wójcik - Zastępca Komendanta Hufca, hm Anna Jakubowska - Członek Komendy Hufca, phm Ewa Czechowska - członek Komendy Hufca, pwd Wacław Modrzyński - Członek Komendy Hufca

  Zakres i formy działalności:
  Stowarzyszenie prowadzi pracę programowo - metodyczną metodą harcerską, z zuchami, harcerzami, harcerzami starszymi i instruktorami ZHP. Działalność skoncentrowana jest na pracy w zakresie turystyki, krajoznawstwa, ekologii, przyrodoznawstwa , wychowania komunikacyjnego i obronnego.
  Dane z 2005 r.

  W roku 2006 organizacja otrzymała dotację ze środków gminnych na zadanie:
  1. Realizacja programu edukacji ekologicznej dla dzieci i młodzieży.

Ochotnicze Straże Pożarne

 • Ochotnicza Straż Pożarna w Ciechankach Krzesimowskich

  Stowarzyszenie 
  Ciechanki Krzesimowskie 11, 21-010 Łęczna
  tel. 0-501 127 923 Sekretarz OSP
  KRS: 0000135776
  REGON: 432505369

  Skład Zarządu:
  Piotr Wiśniewski- Prezes, Krzysztof Chałupa - Wiceprezes - Naczelnik, Dariusz Kosiarski - Zastępca Naczelnika Sylwester Bochniarz - Skarbnik, Mariusz Łagodziński - Sekretarz, Kamil Niećko - Gospodarz

  Zakres i formy działalności:
  • prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami,
  • udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń,
  • informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz o sposobach ochrony przed nimi,
  • udział w obronie cywilnej,
  • upowszechnianie, w szczególności wśród członków, kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenia działalności sportowej, kulturalnej i oświatowej
  • wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz niniejszego statutu,
  • działania na rzecz środowiska
  • wspomaganie rozwoju społeczności lokalnych

  Cele i zadania OSP realizuje przez:
  • organizowanie swoich członków do działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej i ochrony ludności,
  • przedstawianie organom władzy samorządowej i administracji rządowej wniosków w sprawach ochrony przeciwpożarowej oraz ratownictwa,
  • organizowanie, spośród swoich członków zwyczajnych zespołu ratowniczego,
  • prowadzenie podstawowego szkolenia ratowniczego członków zwyczajnych OSP i współdziałanie z Państwową Strażą Pożarną w organizowaniu szkolenia funkcyjnych OSP,
  • organizowanie młodzieżowej drużyny pożarniczej
  • organizowanie kobiecej drużyny pożarniczej
  • organizowanie zespołów świetlicowych, bibliotek, orkiestr, teatrów amatorskich, chórów, sekcji sportowych i innych form pracy społeczno-wychowawczej oraz kulturalnej i oświatowej,
  • organizowanie zawodów sportowych i imprez propagujących kulturę fizyczną,
  • prowadzenie innych form działalności mających na celu wykonanie zadań wynikających z ustawy o ochronie przeciwpożarowej i statutu organizacji
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Łuszczowie-Kolonii

  Stowarzyszenie 
  Łuszczów-Kolonia 14 A, 21-010 Łęczna 
  tel. (081) 750 12 61 Eugeniusz Wojciechowski
  KRS 5386 / 2 / 638
  REGON 432265698

  Skład Zarządu:
  Paweł Lisowski - Prezes, Eugeniusz Wojciechowski - Naczelnik, Ryszard Szycholec - Zastępca Naczelnika, Arkadiusz Szycholec - Sekretarz, Jan Kasprzak Skarbnik, Zdzisław Gacan - Gospodarz
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Łęcznej

  Stowarzyszenie 
  ul. Piłsudskiego 4, 21 - 010 Łęczna

  Skład Zarządu:
  Stanisław Medyński - Prezes, Bogdan Sieniec - Wiceprezes - Naczelnik, Mariusz Cegłowski - Sekretarz, Roman Misiewicz - Skarbnik, Tadeusz Karwacki - Gospodarz
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Karolinie

  Stowarzyszenie 
  Karolin, 21 - 010 Łęczna

  Skład Zarządu:
  Kazimierz Broński - Prezes, Mirosław Matys - Wiceprezes, Janusz Podlodowski - Naczelnik, Sławomir Szewczuk - Zastępca Naczelnika, Marian Gliniewicz - Sekretarz, Adam Gliniewicz - Skarbnik, Jacek Broński - Gospodarz
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Nowogrodzie

  Stowarzyszenie 
  Nowogród, 21 - 010 Łęczna

  Skład Zarządu:
  Wojciech Karwacki - Prezes, Waldemar Puchacz - naczelnik, Grzegorz Stamirowski - Zastępa Naczelnika,
  Dariusz Buzek - Sekretarz, Henryk Rabos - Skarbnik, Waldemar Karas - Gospodarz
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Starej Wsi

  Stowarzyszenie 
  Stara Wieś, 21 - 010 Łęczna

  Skład Zarządu:
  Marek Ostrowski - Prezes, Antoni Kotuła - Wiceprezes, Adam Radko - Naczelnik, Jacek Drewniak - Zastępca Naczelnika, Ireneusz Kotuła - Sekretarz, Henryk Czarnucha - Skarbnik
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Witaniowie

  Stowarzyszenie 
  Witaniów 
  tel. (081) 752 26 27
  Nr konta:
  KRS: 0000169658
  REGON: 432664323

  Skład Zarządu:
  Jan Król - Prezes, Tadeusz Osiński - Naczelnik, Tadeusz Woźniak - Zastępca Naczelnika, Leszek Kołodziej - Sekretarz, Tomasz Dąblowski - Skarbnik, Jan Woźniak - Gospodarz, Wacław Pruchniak - Kronikarz
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Zakrzowie

  Stowarzyszenie 
  Zakrzów, 21 - 010 Łęczna

  Skład Zarządu:
  Antoni Kowlaczyk - Prezes, Marian Pajdowski - Wiceprezes, Stanisław Matyś - Naczelnik, Marian Turowski - Zastępca Naczelnika, Zbigniew Mazurek - Sekretarz, Mieczysław Zarzycki - Skarbnik, Józef Bodzak - Gospodarz

Organizacje nieformalne

 • Drużyna Wojów Nadwieprzańskich „Czarny Odyniec” 
  Górnicza 3/21, 21-010 Łęczna
  Spotkania i treningi odbywają się na sali gimnastycznej Gimnazjum Nr 2 w Łęcznej, ul. Bogdanowicza 9 w godzinach 18:30 - 20:30
  tel. 0-
  697 386 866
  www.czarnyodyniec.pl
  e-mail:   

  Arkadiusz Wójcik - Wódz Drużyny, Mariusz Wójcik, Paweł Czmuda

  Zakres i formy działalności:
  Drużyna powstała w marcu 2005 r, i początkowo nosiła nazwę Drużyny Wojów Bolesława Chrobrego. Doceniając jednak atuty przyrody nadwieprzańskiej i samego miasta położonego w dolinie Wieprz i Świnki przyjęliśmy nową nazwę. Grupa nasza nawiązuje do historii wczesnośredniowiecznej Polski za panowania Mieszka I i Bolesława Chrobrego. Mimo tak krótkiego czasu istnienia nawiązaliśmy współpracę z Ośrodkiem Archeologicznym Choina-Horodyszcze, grodem wczesnośredniowiecznym w Wólce Bieleckiej koło Milejowa. Wspólnie ze studentami Koła Naukowego Archeologii UMCS prowadzimy żywe lekcje historii, które obejmują życie grodowe Słowian, ich wierzenia i obrzędy religijne, tańce średniowieczne i walki wojów. Oprócz tego występowaliśmy:
  - na Festynie Rodzinnym Pożegnanie Lata z Wamexem
  - podczas Dni Łęcznej,
  - w Kościele Parafialnym w Serocku - honorowa warta przy relikwiach św. Wojciecha,
  - na XI Pikniku Ekologicznym w Łęcznej,
  - na Jarmarku Jagiellońskim w Bełżycach,
  - na VII Festynie Nadbużańskim „Podlaskie Wspomnienia”,
  - podczas otwarcia Pasażu Handlowego - na deptaku
  - na III Zamojskim Święcie Chleba,
  - w Gimnazjum Nr 2 w Łęcznej.
  Wyjeżdżaliśmy również do zaprzyjaźnionych drużyn by zdobywać doświadczenie oraz nowe znajomości. Były to następujące imprezy: II Atak Morawian na Państwo Wiślan - Dębica, I Atak Rusi Kijowskiej na Ziemie Lędzian - Radomyśl.
  Drużyna nasza wygrała projekt z Narodowej Agencji Programu Młodzież - Akcja 3 pt. „Zostań wojem lub Białką w grodzisku nad rzeką Białką. Był to projekt współfinansowany ze środków Wspólnoty Europejskiej. Angażowaliśmy w nim dzieci ze świetlic opiekuńczo-wychowawczych z Łęcznej, Kijan i Bogdanki. Zabraliśmy je w podróż w czasie do naszych słowiańskich przodków, gdzie przeżyły wspaniała przygodę i dowiedziały się o wielu interesujących aspektach życia w średniowieczu. Daliśmy pokazy lekcji historii w szkołach, do których uczęszczają te dzieci.
  Projektu nie moglibyśmy realizować, gdyby nie pomoc Świetlicy Opiekuńczo-Wychowawczej przy Caritas Archidiecezji Lubelskiej Okręg Nr 10 w Łęcznej i przychylności ks. Janusza Rzeźnika.
  Proponowane pokazy żywej historii obejmują:

  I. Pokazy strojów, uzbrojenia i walk pieszych:
  - walka na miecze,
  - walka na miecze i tarcze,
  - walka na topory i tarcze,
  - marszruta: łucznicy, opornicy i włócznicy, ciężkozbrojni drużynnicy,
  - walka w szyku

  II. Pokaz kulturowy
  - robienie krajek
  - tańce (również z publicznością)

  III. Zabawy dla publiczności do wyboru
  - bieg wojów,
  - rzut włócznią do tarczy,
  - strzelanie z łuku,
  - przeciąganie liny drużynami,
  - przeciąganie liny okrągłej przez 4 osoby
  - przepychanki wojów,
  - zabawa w wojów: ubranie 2 ochotników w pancerze, hełmy, tarcze i drewniane kije owinięte gąbką; walka do 3 trafień
  - wyścig rodzinny

  W 2006 r. Drużyna w oparciu środki przyznane w ramach Programu Młodzież realizuje projekt „ Zostań wojem lub białką w grodzisku nad rzeką Białką”

Pliki do pobrania

Dane urzędu

GMINA ŁĘCZNA
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 Łęczna, pl. Kościuszki 5
tel. 81-53-58-600
fax: 81-752-02-42
e-mail:

NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
Elektroniczna Skrzynka Podawcza