Zawiadomienie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w granicach administracyjnych Miasta Łęczna

01-06-2012, 10:52

Zawiadomienie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w granicach administracyjnych Miasta Łęczna.

Na podstawie §3 ust.4 uchwały Nr XLII/357/2010 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 8 września 2010 w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego (Dz. U. Woj. Lub. Z 2010 r. Nr 116, poz. 2072) Urząd Miejski w Łęcznej przedstawia do konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w granicach administracyjnych Miasta Łęczna.
W konsultacjach mogą brać udział organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.)

Forma przeprowadzenia konsultacji na stronie internetowej: zgłaszanie uwag i opinii na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Adres do korespondencji:
Referat Planowania Przestrzennego i Gospodarowania Mieniem Gminnym Pl. Kościuszki 5 21-010 Łęczna.
Adres poczty elektronicznej: pgm@um.leczna.pl
Termin przeprowadzenia konsultacji: od 01.06.2012r. do 15.06.2012r. do godz. 15.00
(decyduje data wpływu do Urzędu)

Konsultacje przeprowadzane są przez Referat Planowania Przestrzennego i Gospodarowania Mieniem Gminnym.

Warunkiem udziału w konsultacjach jest podanie następujących informacji:
1. Nazwa i adres siedziby organizacji,
2. Numer wpisu do właściwego rejestru.
3. Danych osoby uprawnionej do zgłoszenia oraz reprezentowania organizacji podczas przeprowadzanych konsultacji
4. Fragmentu statutu zawierającego informacje o przedmiocie działalności związanej z konsultowanym aktem prawnym.

Opinie i uwagi organizacji niezawierające w/w danych lub złożonych po terminie zakończenia konsultacji nie są brane pod uwagę w toku procedury legislacyjnej dotyczącej konsultowanego projektu.
Nieprzedstawienie opinii w terminie określonym w zawiadomieniu o konsultacjach oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażania. Konsultacje uważa się za ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich organizacji.

Rezultaty konsultacji oraz ich wpływ na treść projektu aktu prawa miejscowego przedstawione zostaną w uzasadnieniu projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w granicach administracyjnych Miasta Łęczna.

Pliki do pobrania

Dane urzędu

GMINA ŁĘCZNA
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 Łęczna, pl. Kościuszki 5
tel. 81-53-58-600
fax: 81-752-02-42
e-mail:

NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
Elektroniczna Skrzynka Podawcza