Zawiadomienie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia prowadzonych przez Gminę przedszkoli

18-04-2012, 13:47

Zawiadomienie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia prowadzonych przez Gminę przedszkoli

Na podstawie  art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1  ustawy  z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) i  art. 14 ust. 5 w związku z art. 6 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 7 września 1991r.  o systemie oświaty ( Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) - Rada Miejska  uchwala, co następuje

Forma przeprowadzenia konsultacji na stronie internetowej: zgłaszanie uwag i opinii na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej

Adres do korespondencji:
Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Łęcznej
ul. Aleja Jana Pawła II 24
21-010 Łęczna
e-mail: zoszip.leczna@wp.pl
Termin przeprowadzenia konsultacji: od 17.04.2012 r. do 01.05.2012 r., do godz. 15:00 - decyduje data wpływu do Urzędu.

Konsultacje przeprowadzane są przez Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Łęcznej.
Warunkiem udziału w konsultacjach jest podanie następujących informacji:

1. nazwy i adresu siedziby organizacji,
2. numer wpisu do właściwego rejestru,
3. danych osoby uprawnionej do zgłoszenia oraz reprezentowania organizacji podczas przeprowadzanych konsultacji
4. fragmentu statutu zawierającego informacje o przedmiocie działalności związanej z konsultowanym aktem prawnym.

Opinie i uwagi organizacji niezawierające w/w danych lub złożone po terminie zakończenia konsultacji, nie są brane pod uwagę w toku procedury legislacyjnej dotyczącej konsultowanego projektu.
Nieprzedstawienie opinii w terminie określonym w zawiadomieniu o konsultacjach oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażania.
Konsultacje uważa się za ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich organizacji. Rezultaty konsultacji oraz ich wpływ na treść projektu aktu prawa miejscowego przedstawione zostaną w uzasadnieniu projektu uchwały w w sprawie ustalenia opłat za świadczenia prowadzonych przez Gminę przedszkoli

Pliki do pobrania

Dane urzędu

GMINA ŁĘCZNA
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 Łęczna, pl. Kościuszki 5
tel. 81-53-58-600
fax: 81-752-02-42
e-mail:

NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
Elektroniczna Skrzynka Podawcza