Zawiadomienie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie ustalenia stawek dziennych opłaty targowej, zasad ustalania i podobu oraz terminów płatności tej opłaty

11-04-2012, 12:32

Zawiadomienie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie ustalenia stawek dziennych opłaty targowej, zasad ustalania i podobu oraz terminów płatności tej opłaty.

Na podstawie art. 18 ust. 2pkt. 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 200 lr. Nr 142 ,poz. 1591 z późn.zm.), art. 19 pkt. 1 lit "a" i pkt. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z2010r. Nr 95, poz. 613 z późn.zm.) wzw. z pkt 4 litera „a" obwieszczenia Ministra Finansów zdn. 19 października 2011. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012r. (Mon. Pol. Nr 95 poz. 961) - Rada Miejska uchwala, co następuje:

Forma przeprowadzenia konsultacji na stronie internetowej: zgłaszanie uwag i opinii na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej

Adres do korespondencji:
Referat gospodarki komunalnej i ochrony środowiska
Pl. Kościuszki 5
21-010 Łęczna
Adres poczty elektronicznej:
Termin przeprowadzenia konsultacji: od 11.04.2012 r. do 25.04.2012 r., do godz. 15:00 - decyduje data wpływu do Urzędu.

Konsultacje przeprowadzane są przez referat gospodarki komunalnej i ochrony środowiska.
Warunkiem udziału w konsultacjach jest podanie następujących informacji:

1. nazwy i adresu siedziby organizacji,
2. numer wpisu do właściwego rejestru,
3. danych osoby uprawnionej do zgłoszenia oraz reprezentowania organizacji podczas przeprowadzanych konsultacji
4. fragmentu statutu zawierającego informacje o przedmiocie działalności związanej z konsultowanym aktem prawnym.

Opinie i uwagi organizacji niezawierające w/w danych lub złożone po terminie zakończenia konsultacji, nie są brane pod uwagę w toku procedury legislacyjnej dotyczącej konsultowanego projektu.
Nieprzedstawienie opinii w terminie określonym w zawiadomieniu o konsultacjach oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażania.
Konsultacje uważa się za ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich organizacji. Rezultaty konsultacji oraz ich wpływ na treść projektu aktu prawa miejscowego przedstawione zostaną w uzasadnieniu projektu uchwały w sprawie ustalenia stawek dziennych opłaty targowej, zasad ustalania i podobu oraz terminów płatności tej opłaty.

Pliki do pobrania

Dane urzędu

GMINA ŁĘCZNA
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 Łęczna, pl. Kościuszki 5
tel. 81-53-58-600
fax: 81-752-02-42
e-mail:

NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
Elektroniczna Skrzynka Podawcza