Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały w sprawie nadania nazwy: Rondo im. Zdzisława Brońskiego ,,Uskoka” dla ronda położonego w granicach administracyjnych miasta Łęczna.

16-04-2019, 09:35

Zgodnie z wymogami § 1 uchwały Nr XLII/357/2010 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 8 września 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalności statutowej organizacji pozarządowej oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego ( Dz. U. Woj. Lub. z 2010 r. nr 116, poz. 2072 ) w/w projekt uchwały został przez Referat Planowania Przestrzennego i Gospodarowania Mieniem Gminnym Urzędu Miejskiego poddany konsultacjom z organizacjami pozarządowymi na stronie internetowej www.leczna.pl w terminie od 28.03.2019 r. do 12.04.2019 r.

W trakcie konsultacji nie wpłynęły żadne uwagi do przedstawionego projektu uchwały.

Dane urzędu

GMINA ŁĘCZNA
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 Łęczna, pl. Kościuszki 5
tel. 81-53-58-600
fax: 81-752-02-42
e-mail:

NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
Elektroniczna Skrzynka Podawcza