Zawiadomienie o konsultacji projektu uchwały w sprawie nadania nazwy dla ronda położonego w granicach administracyjnych Miasta Łęczna

28-03-2019, 11:55

Na podstawie § 3 ust. 4 uchwały Nr XLII/357/2010 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 8 września 2010 roku w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowej oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego (Dz. U. Woj. Lub. z 2010r. nr 116, poz. 2072) Urząd Miejski w Łęcznej przedstawia do konsultacji z organizacjami pozarządowymi   oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projekt uchwał w sprawie nadania nazwy: Rondo im. Zdzisława Brońskiego ,,Uskoka” dla ronda położonego w granicach administracyjnych miasta Łęczna.
W konsultacjach mogą brać udział organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie(Dz. U. z 2018r. poz. 450 z późn. zm.)

Forma przeprowadzenia konsultacji na stronie internetowej: zgłaszanie uwag i opinii na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Adres do korespondencji:
Referat Planowania Przestrzennego i Gospodarowania Mieniem Gminnym
Pl. Kościuszki 5
21-010 Łęczna
Adres poczty elektronicznej: pgm@um.leczna.pl
Termin przeprowadzenia konsultacji: od 28.03.2019 r. do 12.04.2019 r. do godz. 15:00
(decyduje data wpływu do urzędu)

Konsultacje przeprowadzane są przez Referat Planowania Przestrzennego i Gospodarowania Mieniem Gminnym.

Warunkiem udziału w konsultacjach jest podanie następujących informacji:
1.    Nazwa i adres siedziby organizacji,
2.    Numer wpisu do właściwego rejestru.
3.    Danych osoby uprawnionej do zgłoszenia oraz reprezentowania organizacji podczas przeprowadzanych konsultacji
4.    Fragmentu statutu zawierającego informacje o przedmiocie działalności związanej z konsultowanym aktem prawnym.
Opinie i uwagi organizacji niezawierające w/w danych lub złożonych po terminie zakończenia konsultacji nie są brane pod uwagę w toku procedury legislacyjnej dotyczącej konsultowanego projektu.
Nieprzedstawienie opinii w terminie określonym w zawiadomieniu o konsultacjach oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażania.
Konsultacje uważa się za ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich organizacji.
Rezultaty konsultacji oraz ich wpływ na treść projektu aktu prawa miejscowego przedstawione zostaną w uzasadnieniu projektu uchwały w sprawie nadania nazw dla ronda położonego w granicach administracyjnych Miasta Łęczna.

Pliki do pobrania

Dane urzędu

GMINA ŁĘCZNA
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 Łęczna, pl. Kościuszki 5
tel. 81-53-58-600
fax: 81-752-02-42
e-mail:

NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
Elektroniczna Skrzynka Podawcza