Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały w sprawie projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łęczna.

01-03-2018, 11:07

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały w sprawie projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łęczna.

Zgodnie z wymogami § 3 ust. 4 uchwały Nr XLII/357/2010 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 8 września 2010 w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2010 r. Nr 116, poz. 2072)  w/w projekt uchwały został przez Urząd Miejski w Łęcznej  poddany konsultacjom z organizacjami pozarządowymi na stronie internetowej www.leczna.pl w terminie od 07.02.2018 r. do 28.02.2018 r.

W trakcie konsultacji Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łęcznej wniósł następujące uwagi
do przedstawionego projektu uchwały:

- w zakresie opieki nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmiania – należy wskazać pracownika/stanowisko osoby odpowiedzialnej za koordynowanie tego zadania w Urzędzie Miejskim oraz telefon kontaktowy;

- w zakresie zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych
z udziałem zwierząt – zasadnym byłoby wskazanie w programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łęczna w 2018 rok, telefonu lekarza weterynarii udzielającego pomocy zwierzętom, które ucierpiały w zdarzeniach drogowych w tym celu, aby mieszkańcy Gminy Łęczna mogli niezwłocznie powiadamiać o poszkodowanych zwierzętach oraz dostępnego, poza godzinami pracy urzędu, numeru telefonu pracownika Urzędu Miejskiego odpowiedzialnego za koordynację działań w tym zakresie, gdyż zdarzenia z udziałem zwierząt niejednokrotnie mają miejsce w godzinach wieczornych czy nocnych.

Zgodnie z wymogami § 7 uchwały Nr XLII/357/2010 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 8 września 2010 w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2010 r. Nr 116, poz. 2072) rezultaty konsultacji oraz ich wpływ na treść projektu aktu prawa miejscowego przedstawiane są w uzasadnieniu tego projektu przedkładanego Radzie Miejskiej w Łęcznej.

Dane urzędu

GMINA ŁĘCZNA
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 Łęczna, pl. Kościuszki 5
tel. 81-53-58-600
fax: 81-752-02-42
e-mail:

NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
Elektroniczna Skrzynka Podawcza