Zawiadomienie o konsultacjach projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łęczna

07-02-2018, 13:51

Na podstawie § 3 ust. 4 uchwały Nr XLII/357/2010 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia
8 września 2010 w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2010 r.
Nr 116, poz. 2072) Urząd Miejski w Łęcznej przedstawia do konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projekt programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Łęczna

W konsultacjach mogą brać udział organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione
w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.).

Forma przeprowadzenia konsultacji na stronie internetowej: zgłaszanie uwag i opinii
na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej

Adres do korespondencji:
Urząd Miejski w Łęcznej
Plac Kościuszki 5
21-010 Łęczna
Adres poczty elektronicznej: promocja@um.leczna.pl
Termin przeprowadzenia konsultacji: od 07.02.2018 r. do 28.02.2018 r. - decyduje data wpływu do Urzędu.

Konsultacje przeprowadzane są przez Urząd Miejski w Łęcznej
Warunkiem udziału w konsultacjach jest podanie następujących informacji:
1. nazwy i adresu siedziby organizacji,
2. numer wpisu do właściwego rejestru,
3. danych osoby uprawnionej do zgłoszenia oraz reprezentowania organizacji podczas przeprowadzanych konsultacji
4. fragmentu statutu zawierającego informacje o przedmiocie działalności związanej
z konsultowanym aktem prawnym.
Opinie i uwagi organizacji niezawierające w/w danych lub złożone po terminie zakończenia konsultacji, nie są brane pod uwagę w toku procedury legislacyjnej dotyczącej konsultowanego projektu.

Nieprzedstawienie opinii w terminie określonym w zawiadomieniu o konsultacjach oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażania.
Konsultacje uważa się za ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich organizacji.

Pliki do pobrania

Dane urzędu

GMINA ŁĘCZNA
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 Łęczna, pl. Kościuszki 5
tel. 81-53-58-600
fax: 81-752-02-42
e-mail:

NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
Elektroniczna Skrzynka Podawcza