Konsultacje projektu Programu współpracy Gminy Łęczna z organizacjami pozarządowymi w 2018 roku, Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018 i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018

30-10-2017, 10:40

Na podstawie § 3 ust. 4 uchwały Nr XLII/357/2010 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 8 września 2010 roku w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowej oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego (Dz. U. Woj. Lub. z 2010r. Nr 116, poz. 2072) Urząd Miejski w Łęcznej przedstawia do konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego następujące projekty uchwał:

- projekt Programu współpracy Gminy Łęczna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2018 roku (akt prawa miejscowego)
- projekt Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018 (konsultowany fakultatywnie)
- projekt Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018 (konsultowany fakultatywnie)

W konsultacjach mogą brać udział organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.)
Forma przeprowadzenia konsultacji na stronie internetowej: zgłaszanie uwag i opinii na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Adres do korespondencji:
Urząd Miejski w Łęcznej
Pl. Kościuszki 5
21-010 Łęczna

Adres poczty elektronicznej:

Termin przeprowadzenia konsultacji: od 30.10.2017 r. do 13.11.2017 r.

Konsultacje przeprowadzane są przez Referat Spraw Obywatelskich. Warunkiem udziału w konsultacjach jest podanie następujących informacji:
- nazwy i adresu siedziby organizacji,
- numer wpisu do właściwego rejestru,
- danych osoby uprawnionej do zgłoszenia oraz reprezentowania organizacji podczas przeprowadzanych konsultacji.

Opinie i uwagi organizacji niezawierające w/w danych lub złożone po terminie zakończenia konsultacji, nie są brane pod uwagę w toku procedury legislacyjnej dotyczącej konsultowanego projektu.

Nieprzedstawienie opinii w terminie określonym w zawiadomieniu o konsultacjach oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażania w tym trybie.
Konsultacje uważa się za ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich organizacji.

Projekty w załącznikach.

Pliki do pobrania

Dane urzędu

GMINA ŁĘCZNA
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 Łęczna, pl. Kościuszki 5
tel. 81-53-58-600
fax: 81-752-02-42
e-mail:

NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
Elektroniczna Skrzynka Podawcza