Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody – pomnik przyrody

22-08-2017, 13:03

Na podstawie § 3 ust. 4 uchwały Nr XLII/357/2010 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 8 września 2010 roku w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego (Dz. U. Woj. Lub. z 2010r. Nr 116, poz. 2072) Urząd Miejski w Łęcznej przedstawił do konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projekt uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody – pomnik przyrody.

Projekt  został poddany konsultacjom z organizacjami pozarządowymi na stronie internetowej www.leczna.pl z możliwością składania wniosków od dn. 28.07.2017 r. do 15.08.2017 r.
W trakcie konsultacji nie wpłynęły żadne uwagi do przedstawionego projektu uchwały.

Dane urzędu

GMINA ŁĘCZNA
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 Łęczna, pl. Kościuszki 5
tel. 81-53-58-600
fax: 81-752-02-42
e-mail:

NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
Elektroniczna Skrzynka Podawcza