Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Łęcznej w sprawie ustanowienia nagród pieniężnych i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe.

21-03-2011, 13:53

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Łęcznej w sprawie ustanowienia nagród pieniężnych i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe.

Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. – o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) projekt niniejszej uchwały został poddany konsultacjom z organizacjami pozarządowymi na stronie internetowej www.leczna.pl  w terminie od 01.03.2011 r. do 14.03.2011 r.

W trakcie konsultacji nie wpłynęły żadne uwagi do niniejszego projektu.

Dane urzędu

GMINA ŁĘCZNA
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 Łęczna, pl. Kościuszki 5
tel. 81-53-58-600
fax: 81-752-02-42
e-mail:

NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
Elektroniczna Skrzynka Podawcza