Konsultacje w sprawie projektu ustanowienia nagród pieniężnych i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe

01-03-2011, 12:52

ZAWIADOMIENIE O KONSULTACJACH

Urząd Miejski w Łęcznej przedstawia do konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projekt Uchwały w sprawie ustanowienia nagród pieniężnych i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe

W konsultacjach mogą brać udział organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536), których działalność statutowa obejmuje dziedzinę, której dotyczy niniejszy projekt uchwały.

Forma przeprowadzenia konsultacji na stronie internetowej:

zgłaszanie uwag i opinii na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej

Adres do korespondencji:

Urząd Miejski w Łęcznej

Pl. Kościuszki 5

21-010 Łęczna

Adres poczty elektronicznej:
info@um.leczna.pl

Termin przeprowadzenia konsultacji:

od 01.03.2011 r. do 14.03.2011 r.

Konsultacje przeprowadzane są przez Referat Spraw Obywatelskich

Warunkiem udziału w konsultacjach jest podanie następujących informacji:

-        nazwy i adresu siedziby organizacji,

-        numer wpisu do właściwego rejestru,

-        danych osoby uprawnionej do zgłoszenia oraz reprezentowania organizacji podczas przeprowadzanych konsultacji,

-        fragmentu statutu zawierającego informacje o przedmiocie działalności związanej z konsultowanym aktem prawnym.

Opinie i uwagi organizacji niezawierające w/w danych lub złożone po terminie zakończenia konsultacji, nie są brane pod uwagę w toku procedury legislacyjnej dotyczącej konsultowanego projektu.

Nieprzedstawienie opinii w terminie określonym w zawiadomieniu o konsultacjach

oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażania.

Konsultacje uważa się za ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich organizacji. Rezultaty konsultacji oraz ich wpływ na treść projektu aktu prawa miejscowego przedstawione zostaną w uzasadnieniu projektu Uchwały w sprawie ustanowienia nagród pieniężnych i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe.

 

Pliki do pobrania

Dane urzędu

GMINA ŁĘCZNA
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 Łęczna, pl. Kościuszki 5
tel. 81-53-58-600
fax: 81-752-02-42
e-mail:

NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
Elektroniczna Skrzynka Podawcza