Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Łęczna na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych.

24-03-2017, 09:26

Zgodnie z wymogami § 1 uchwały Nr  XLII/357/2010 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 8 września 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalności statutowej organizacji pozarządowej oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego (Dz. U. Woj. Lub. z 2010 r. nr 116, poz. 2072) w/w projekt uchwały został przez Referat Planowania Przestrzennego i Gospodarowania Mieniem Gminnym Urzędu Miejskiego poddany konsultacjom z organizacjami pozarządowymi na stronie internetowej www.leczna.pl w terminie od 09.03.2017 r. do 23.03.2017 r.

W trakcie konsultacji nie wpłynęły żadne uwagi do przedstawionego projektu uchwały.

Dane urzędu

GMINA ŁĘCZNA
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 Łęczna, pl. Kościuszki 5
tel. 81-53-58-600
fax: 81-752-02-42
e-mail:

NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
Elektroniczna Skrzynka Podawcza