Konsultacje projektu Programu współpracy Gminy Łęczna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2011 roku

19-10-2010, 15:22

Urząd Miejski w Łęcznej przedstawia do konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projekt Programu współpracy Gminy Łęczna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2011 r.

W konsultacjach mogą brać udział organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)

Forma przeprowadzenia konsultacji na stronie internetowej:  zgłaszanie uwag i opinii na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej

Adres do korespondencji:

Urząd Miejski w Łęcznej
Pl. Kościuszki 5
21-010 Łęczna

Adres poczty elektronicznej: info@um.leczna.pl

Termin przeprowadzenia konsultacji: od 19.10.2010 r. do 28.10.2010 r., do godz. 15:00 - decyduje data wpływu do Urzędu

Konsultacje przeprowadzane są przez Referat Spraw Obywatelskich. Warunkiem udziału w konsultacjach jest podanie następujących informacji:
- nazwy i adresu siedziby organizacji,
- numer wpisu do właściwego rejestru,
- danych osoby uprawnionej do zgłoszenia oraz reprezentowania organizacji podczas przeprowadzanych konsultacji.

Opinie i uwagi organizacji niezawierające w/w danych lub złożone po terminie zakończenia konsultacji, nie są brane pod uwagę w toku procedury legislacyjnej dotyczącej konsultowanego projektu.

Nieprzedstawienie opinii w terminie określonym w zawiadomieniu o konsultacjach oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażania.
Konsultacje uważa się za ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich organizacji. Rezultaty konsultacji oraz ich wpływ na treść projektu aktu prawa miejscowego przedstawione zostaną w uzasadnieniu projektu Programu współpracy Gminy Łęczna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2011 r.

Pliki do pobrania

Dane urzędu

GMINA ŁĘCZNA
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 Łęczna, pl. Kościuszki 5
tel. 81-53-58-600
fax: 81-752-02-42
e-mail:

NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
Elektroniczna Skrzynka Podawcza