Zawiadomienie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie dopłaty do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

13-05-2014, 15:36

Zawiadomienie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie dopłaty do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie §3 ust.4 uchwały Nr XLII/357/2010 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 8 września 2010 w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego (Dz. Urz. Woj. Lub. Z 2010 r. Nr 116, poz. 2072), Gmina Łęczna - Urząd Miejski w Łęcznej przedstawia do konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projekt uchwały:

1) w sprawie dopłaty do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W konsultacjach mogą brać udział organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.)

Forma przeprowadzenia konsultacji na stronie internetowej: zgłaszanie uwag i opinii na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

• Adres do korespondencji: Urząd Miejski w Łęcznej, Pl. Kościuszki 5, 21-010 Łęczna
• Adres poczty elektronicznej: skarbnik@um.leczna.pl
• Termin przeprowadzenia konsultacji: od 13.05.2014 r. do 27.05.2014 r., do godz. 15:00 - decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego.

Konsultacje przeprowadzane są przez Gminę Łęczna - Urząd Miejski w Łęcznej.

Warunkiem udziału w konsultacjach jest podanie następujących informacji:
1. nazwy i adresu siedziby organizacji,
2. numer wpisu do właściwego rejestru,
3. danych osoby uprawnionej do zgłoszenia oraz reprezentowania organizacji podczas przeprowadzanych konsultacji
4. fragmentu statutu zawierającego informacje o przedmiocie działalności związanej z konsultowanym aktem prawnym.

Opinie i uwagi organizacji niezawierające w/w danych lub złożone po terminie zakończenia konsultacji, nie są brane pod uwagę w toku procedury legislacyjnej dotyczącej konsultowanego projektu.
Nieprzedstawienie opinii w terminie określonym w zawiadomieniu o konsultacjach oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażania.
Konsultacje uważa się za ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich organizacji.

Pliki do pobrania

Dane urzędu

GMINA ŁĘCZNA
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 Łęczna, pl. Kościuszki 5
tel. 81-53-58-600
fax: 81-752-02-42
e-mail:

NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
Elektroniczna Skrzynka Podawcza