Wymiana kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Plac Kościuszki, Kanałowa i 3Maja

09-04-2014, 14:36

Bardzo pilną sprawą na terenie Starego Miasta było rozwiązanie problemu nieskutecznej kanalizacji deszczowej. Brakowało zbiorczego układu kanalizacji - istniały tylko pojedyncze odcinki kanałów odwadniające niewielkie powierzchnie ulic. Kanały te były niedrożne – zamulone lub popękane, co powodowało częste zalewanie ulic i przyległych posesji. Po ulewnych deszczach tworzyły się zastoiska wody stwarzające niebezpieczeństwo dla ruchu drogowego. Istniejący kanał odwadniający częściowo teren ulicy 3-go Maja odprowadzał wody deszczowe do Wieprza bez oczyszczenia. Ścieki deszczowe były zanieczyszczone piaskiem i glebą oraz substancjami ropopochodnymi z jezdni i placów postojowych.

Zrealizowane przedsięwzięcie polegało na przebudowie sieci kanalizacji deszczowej przy ulicach Plac Kościuszki, Kanałowa i 3-go Maja i odprowadzenie oczyszczonych ścieków deszczowych za pomocą separatora zintegrowanego z piaskownikiem do Wieprza. Inwestycja obejmowała wymianę istniejącego kanału deszczowego na odcinku od studni na Placu Kościuszki do odprowadzenia wód deszczowych do rzeki Wieprz.

Zakres inwestycji obejmował:
- przebudowę kanałów deszczowych w ulicach: Plac Kościuszki, Kanałowa i 3-go Maja o łącznej długości 431,2 m,
- montaż separatora lamelowego zintegrowanego z piaskownikiem oddzielającego od ścieków szlam, piasek i związki ropopochodne,
- wykonanie głównego kolektora o długości 362,6 m z niecką wypadową, odprowadzającego ścieki oczyszczone od separatora do rowu otwartego,
- montaż uzbrojenia kanalizacji deszczowej (wpusty deszczowe uliczne, studzienki rewizyjne),
- wykonanie umocnionego płytami ażurowymi rowu otwartego o szerokości dna 1,20 m i długości 51,9 m, od niecki wpadowej do koryta rzeki Wieprz).

Dane urzędu

GMINA ŁĘCZNA
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 Łęczna, pl. Kościuszki 5
tel. 81-53-58-600
fax: 81-752-02-42
e-mail:

NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
Elektroniczna Skrzynka Podawcza