Budowa ulicy Stefanii Pawlak

07-04-2014, 13:56

W ramach realizacji projektu wybudowano ulicę zaliczaną do klasy Z (zbiorczej) o długości 247,57 m, która posiada jezdnię o szerokości 6,0 m i nawierzchni bitumicznej o przekroju daszkowym z pochyleniem poprzecznym 2% oraz dwustronne chodniki o szerokości 2 m i nachyleniu w kierunku jezdni o wartości 2% wykonane z kostki betonowej"6".

Jezdnię ograniczono obustronnie krawężnikiem 15x30 o odkryciu 12cm. Wzdłuż ulicy (po stronie północnej) wybudowano 49 miejsc postojowych dla samochodów osobowych. Łącznie wykonanych jest 49 miejsc o nawierzchni z kostki betonowej "8", w tym 44 miejsca o wymiarach 2,3x5,0m oraz 5 miejsc o wymiarach 3,6x5,0m dla osób niepełnosprawnych.

Grubość konstrukcji nawierzchni ulicy wynosi 60cm i spełnia warunek mrozoodporności i nośności podłoża G3 i ruchu KR3. Wzdłuż ulicy zaprojektowano przykrawężnikowe cieki z kostki betonowej, do których odprowadzane są opady z jezdni. Systemem spadków podłużnych i poprzecznych opady kierowane są w kierunku zlokalizowanych w charakterystycznych miejscach wpustów ulicznych, a później przy pomocy przykanalików o średnicy 200mm do istniejącej kanalizacji deszczowej o średnicy 500mm.

Ogółem w ramach inwestycji wykonano: jezdnia 1606m2, miejsca postojowe (49 miejsc) 589m2, chodniki 1233m2, zieleńce 539m2, zatoki postojowe 3 szt., skrzyżowanie 1 szt., punkty oświetleniowe 9 szt., przejścia dla pieszych 3 szt. Ze względu na kategorię drogi KR3 i charakter drogi zbiorczej oraz przewidywane obciążenie, jakie będzie przenosić przyjmuje się, że przyjęta technologia jest zgodna z najlepszą praktyką w tej dziedzinie.

Całkowita wartość projektu wynosi 660.814,62 PLN brutto, w tym
dofinansowanie Unii Europejskiej z EFRR wynosi 467.284,21 PLN brutto,

Dane urzędu

GMINA ŁĘCZNA
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 Łęczna, pl. Kościuszki 5
tel. 81-53-58-600
fax: 81-752-02-42
e-mail:

NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
Elektroniczna Skrzynka Podawcza