Rozwój lokalny - zapraszamy do wypełnienia ankiety

21-06-2019, 12:36

Zapraszamy wszystkich mieszkańców Miasta Łęczna do wspólnego planowania rozwoju miasta i poprawy warunków życia jego mieszkańców. Będziemy bardzo wdzięczni za Państwa opinie, co należałby w mieście zmienić i jakie udogodnienia wprowadzić. Zapraszamy do wspólnego planowanie wizji miasta za 30 lat, które jest przygotowaniem do złożenia przez Miasto Łęczna wniosku o dofinansowanie w ramach Programu „Rozwój lokalny” ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2020.

Program „Rozwój lokalny” ukierunkowany jest na podniesienie jakości środowiska naturalnego, dostępności i standardu życia mieszkańców średnich i małych miast. Do celów pośrednich programu należą:
1)    wzmocnienie zdolności samorządu lokalnego do efektywniejszego zarządzania miastem i kreowania polityki jego rozwoju zgodnie z ideą human smart city1;
2)     podniesienie jakości przygotowania i wdrażania planów i procesów strategicznych w miastach;
3)    wzmocnienie zdolności samorządu lokalnego do tworzenia trwałych mechanizmów partycypacji społecznej oraz angażowania mieszkańców oraz podmiotów publicznych i prywatnych w zarządzanie miastem zgodnie z ideą human smart city1;
4)    wzmocnienie dialogu społecznego przy jednoczesnym zaangażowaniu obywateli w proces współtworzenia i współdecydowania o mieście;
5)    zwiększanie dostępności przestrzeni miejskich dla grup wrażliwych czy zagrożonych wykluczeniem społecznym ze względu na ich ograniczenia;
6)    nawiązanie współpracy międzysektorowej, międzysamorządowej i międzynarodowej w celu wymiany wiedzy eksperckiej i skuteczniejszego przygotowywania i wdrażania w miastach działań strategicznych i rozwojowych;
7)    rozpowszechnienie wśród samorządu lokalnego i obywateli idei kompleksowego i zintegrowanego podejścia do rozwoju miasta, w szczególności miasta inteligentnego.
By spełnić wymagania programowe, z inicjatywy Burmistrza Łęcznej przystępujemy do opracowania „Planu Rozwoju Łęcznej w perspektywie 2020-2050” i zapraszamy do współpracy nad jego opracowaniem.

Poniżej zamieszczamy:
-  ankiety dla mieszkańców- nr 1 i 2.
Wypełnienie ankiet przez Państwa będzie wskazówką, jakie działania powinniśmy podjąć, by podnieść poziom życia w Mieście Łęczna.
Dziękujemy za Państwa udział w badaniu!

Dane urzędu

GMINA ŁĘCZNA
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 Łęczna, pl. Kościuszki 5
tel. 81-53-58-600
fax: 81-752-02-42
e-mail:

NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
Elektroniczna Skrzynka Podawcza