2 maja 2019 r. - termin płatności raty za odpady komunalne (II kwartał)

10-05-2019, 12:34

Burmistrz Łęcznej przypomina
o terminie płatności raty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za II kwartał 2019 roku.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się kwartalnie
w kwocie równiej sumie opłat za trzy miesiące kwartału kalendarzowego
- dotyczy kwoty wynikającej ze złożonej przez podatnika deklaracji lub wydanej przez organ podatkowy decyzji określającej wysokość tej opłaty.

Opłata jest płatna bez wezwania
do 2 maja 2019 roku*

Opłatę należy uiścić poprzez wpłatę na rachunek bankowy:
37 1020 3147 0000 8902 0091 7245*  termin płatności  II raty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określony uchwałą Rady Miejskiej w Łęcznej  to 1 maja.
Jednakże zgodnie z art. 12 § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa  -  jeżeli ostatni dzień terminu płatności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy
** do wpłat uiszczonych po terminie naliczone zostaną odsetki za zwłokę

UWAGA! Więcej informacji w załączeniu!

Pliki do pobrania

Dane urzędu

GMINA ŁĘCZNA
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 Łęczna, pl. Kościuszki 5
tel. 81-53-58-600
fax: 81-752-02-42
e-mail:

NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
Elektroniczna Skrzynka Podawcza