Przypomnienie - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi za I kwartał 2019

20-03-2019, 08:53

Burmistrz Łęcznej przypomina
o terminie płatności raty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za I kwartał 2019 roku.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się kwartalnie w kwocie równiej sumie opłat za trzy miesiące kwartału kalendarzowego*
- dotyczy kwoty wynikającej ze złożonej przez podatnika deklaracji lub wydanej przez organ podatkowy decyzji określającej wysokość tej opłaty.

Opłata jest płatna bez wezwania
do 25 marca 2019 roku*

Opłatę należy uiścić poprzez wpłatę na rachunek bankowy:
37 1020 3147 0000 8902 0091 7245

* w terminie do 25-go dnia każdego ostatniego miesiąca kwartału kalendarzowego, obejmującego miesiące, których dotyczy obowiązek wnoszenia opłaty
** do wpłat uiszczonych po terminie naliczone zostaną odsetki za zwłokę