Zwrot podatku akcyzowego – w lutym złóż wniosek

12-02-2019, 12:55

Każdy ROLNIK, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT.

W terminie od 1 lutego 2019 r. do 28 lutego 2019 r. winien złożyć odpowiedni wniosek do Burmistrza Łęcznej. Formularze wniosków dostępne są w budynku Urzędu Miejskiego, Plac Kościuszki 5, pokój nr 3.

Do wniosku należy dołączyć: 
- faktury VAT (lub ich kopie) stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 stycznia 2019 r,

UWAGA! Ustawa o zwrocie podatku akcyzowego określa katalog kodów oleju napędowego uprawniającego do zwrotu podatku:
- do 31.12.2018 r. kody CN 2710 19 41 do 2710 19 49, kod 3824 90 91 oraz 2710 20 11 do 2710 20 19
- od 01.01.2019 r. kody CN 2710 19 43 do 2710 19 48 oraz kod CN 3826 00


- dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, ustalonej z uwzględnieniem wartości współczynników przeliczeniowych sztuk bydła na duże jednostki przeliczeniowe określonych w załączniku do ustawy, na podstawie danych zawartych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych, o którym mowa w rozdziale 2 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt ) - w przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2019 r. ustala się jako sumę:
1) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 100 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego określonej w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 lutego danego roku,
2) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 30 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

Wnioski o zwrot podatku mogą składać właściciele lub dzierżawcy użytków rolnych o powierzchni powyżej 1 ha. W przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania, zwrot podatku akcyzowego przysługuje temu współposiadaczowi, co do którego pozostali współposiadacze wyrazili we wniosku pisemną zgodę. Pisemna zgoda nie dotyczy współmałżonków.
Wypłata zwrotu podatku akcyzowego nastąpi w kwietniu 2019 roku przelewem na podany we wniosku numer rachunku bankowego.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Łęcznej - Referat Podatkowy - pod numerem telefonu: (81) 53-58 610 do 53-58 618.

Pliki do pobrania

Dane urzędu

GMINA ŁĘCZNA
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 Łęczna, pl. Kościuszki 5
tel. 81-53-58-600
fax: 81-752-02-42
e-mail:

NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
Elektroniczna Skrzynka Podawcza