III Sesja Rady Miejskiej w Łęcznej - 28 grudnia 2018 r.

24-12-2018, 07:57

III Sesja Rady Miejskiej w Łęcznej w dniu 28 grudnia 2018 r. w sali posiedzeń Rady Miejskiej, Pl. Kościuszki 22.

Początek obrad – godz. 12:00

Przewidywany porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji – stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie poprawek do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z I-ej Sesji Rady.
4. Sprawozdanie Burmistrza z pracy między sesjami.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2026.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łęczna na 2019 rok:
a) odczytanie projektu uchwały budżetowej,
b) odczytanie uzasadnienia Burmistrza do projektu uchwały,
c) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej przekazanego projektu  uchwały budżetowej,
d) odczytanie opinii komisji stałych i Komisji Finansów i Budżetu,
e) odczytanie uzasadnienia Burmistrza dotyczącego nie uwzględnionych w projekcie budżetu ostatecznych wniosków Komisji Finansów i Budżetu,
f) dyskusja nad projektem budżetu,
g) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Łęcznej na 2019 rok.
8. Wolne wnioski.
9. Sprawy organizacyjne.
10. Zakończenie obrad.

Dane urzędu

GMINA ŁĘCZNA
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 Łęczna, pl. Kościuszki 5
tel. 81-53-58-600
fax: 81-752-02-42
e-mail:

NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
Elektroniczna Skrzynka Podawcza