15 listopada LI sesja Rady Miejskiej w Łęcznej

09-11-2018, 11:53

15 listopada w sali posiedzeń Rady Miejskiej, pl. Kościuszki 22. odbędzie się LI-a Sesja Rady Miejskiej w Łęcznej.

Początek obrad – godz. 14:00
Przyjęty porządek obrad:
1.    Otwarcie Sesji – stwierdzenie quorum.
2.    Przyjęcie poprawek do porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z L-ej Sesji Rady.
4.    Sprawozdanie Burmistrza z pracy między Sesjami.
5.    Interpelacje, zapytania i wnioski.

6.    Podjęcie uchwały w sprawie:
a)    obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2019 rok;
b)    wprowadzenia opłaty od posiadania psów na rok 2019;
c)    określenia trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej;
d)    przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019;
e)    przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019;
f)    zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Łęczna;
g)    zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018 – 2026;
h)    wprowadzenia zmian w budżecie gminy Łęczna na 2018 rok.

7.    Wolne wnioski.
8.    Sprawy organizacyjne.
9.    Zakończenie obrad.

Dane urzędu

GMINA ŁĘCZNA
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 Łęczna, pl. Kościuszki 5
tel. 81-53-58-600
fax: 81-752-02-42
e-mail:

NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
Elektroniczna Skrzynka Podawcza