L Sesja Rady Miejskiej w Łęcznej - relacja z obrad

16-10-2018, 13:07

L Sesja Rady Miejskiej w Łęcznej - 19 października 2018 r. - sala posiedzeń Rady Miejskiej, Pl. Kościuszki 22. Początek obrad – godz. 14:00

Po stwierdzeniu quorum (20 radnych) Przewodnicząca Rady przedstawiła projekt porządku obrad:
1. Otwarcie Sesji – stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie poprawek do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XLIX Sesji Rady.
4. Sprawozdanie Burmistrza z pracy między Sesjami.
5. Interpelacje, zapytania i wnioski.
6. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych przez osoby zobowiązane do ich złożenia.
7. Podjęcie uchwały w sprawie:
a) rozpatrzenia wniosku Sołectwa Karolin o przyznanie środków z funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2019;
b) zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018 – 2026;
c) wprowadzenia zmian w budżecie gminy Łęczna na 2018 rok;
d) nadania nazwy dla terenu położonego w granicach administracyjnych Miasta Łęczna;
e) rozpatrzenia skargi.
8. Wolne wnioski.
9. Sprawy organizacyjne.
10. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Rady zaproponowała rozszerzenie porządku obrad o podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku Sołectwa Ciechanki Krzesimowskie o przyznanie środków z funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2019. Wniosek został przyjęty jednogłośnie (21 radnych za). Radni również jednogłośnie przyjęli protokół z XLIX Sesji Rady.
Następnie Burmistrz przedstawił  sprawozdanie z pracy między sesjami (sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszej relacji).
Burmistrz odpowiadał na pytania radnych dotyczące sprawozdania.

W dalszej części obrad Przewodnicząca Rady przedstawiła informację o złożonych oświadczeniach majątkowych przez osoby zobowiązane do ich złożenia.

W kolejnym punkcie porządku obrad przystąpiono do rozpatrywania uchwał.

Uchwała w sprawie rozpatrzenia wniosku Sołectwa Karolin o przyznanie środków z funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2019. Złożony do Burmistrza wniosek sołectwa został zakwestionowany na wstępnym etapie ze względu na fakt, że wniosek nie spełniał wymogów dotyczących wniosków finansowanych z funduszu sołeckiego. Sołectwo zmieniło wniosek i przedstawiło nowy wniosek do akceptacji Rady. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Również jednogłośnie (21 radnych za) zostały podjęte uchwały w sprawie:

  • zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018 – 2026
  • wprowadzenia zmian w budżecie gminy Łęczna na 2018 rok
  • nadania nazwy dla terenu położonego w granicach administracyjnych Miasta Łęczna (Skwer 100-lecia Niepodległości)

Skarga będąca przedmiotem obrad dotycząca między innymi granic drogi gminnej nie mogła być rozpatrzona merytorycznie ze względu na fakt, że prowadzone jest postępowanie komunalizacyjne (dot. potwierdzenia własności tej nieruchomości).

Uchwałę w sprawie rozpatrzenia skargi (pozostawienie skargi bez merytorycznego rozpatrzenia) podjęto - 12 głosów za, 2 głosy przeciw i 7 głosów wstrzymujących się.

Uchwałę w sprawie rozpatrzenia wniosku Sołectwa Ciechanki Krzesimowskie o przyznanie środków z funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2019 podjęto jednogłośnie.

Przewodnicząca Rady Pani Krystyna Borkowska przedstawiła informację podsumowującą pracę Rady Miejskiej w Łęcznej siódmej kadencji 2014-2018.

Wolne wnioski i sprawy organizacyjne zakończyły L sesję Rady Miejskiej.


Pliki do pobrania

Dane urzędu

GMINA ŁĘCZNA
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 Łęczna, pl. Kościuszki 5
tel. 81-53-58-600
fax: 81-752-02-42
e-mail:

NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
Elektroniczna Skrzynka Podawcza