Obywatelski głos o budżecie - zapraszamy do składania wniosków

10-08-2018, 13:38

Budżet partycypacyjny, zwany też obywatelskim, umożliwia mieszkańcom decydowanie o przeznaczeniu części miejskich pieniędzy. Składając propozycje do budżetu, stają się zaangażowani i współodpowiedzialni za rozwój swojego osiedla. Ta forma decydowania o lokalnych inwestycjach jest ważna także dla miasta, gdyż propozycje mieszkańców dotyczą zazwyczaj ich najważniejszych potrzeb.

W ramach budżetu partycypacyjnego mogą być proponowane projekty wynikające z zadań własnych gminy, służące poprawie warunków życia mieszkańców, możliwe do pełnego zrealizowania w danym roku budżetowym i realizowane na nieruchomościach będących własnością gminy Łęczna.

Każdemu z osiedli miasta została przypisana do dyspozycji określona kwota: Bobrowniki - 60 tys. zł, Niepodległości - 60 tys. zł, Samsonowicza - 60 tys. zł, Stare Miasto - 25 tys. zł, Słoneczne - 15 tys. zł, Kol. Trębaczów - 12 tys. zł

Istnieje możliwość łączenia środków przeznaczonych dla poszczególnych osiedli. Warunkiem niezbędnym jest podpisanie w tej sprawie porozumienia przez właściwe zarządy osiedli.Informacje o działaniach podjętych w związku z realizacją procedury budżetu partycypacyjnego burmistrz Łęcznej publikuje na tablicach ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Łęcznej.

Tak zgłasza się projekty:
1. Propozycję projektu do zrealizowania w ramach budżetu partycypacyjnego może zgłosić każdy mieszkaniec danego osiedla.
2. Propozycję projektu do zrealizowania w ramach budżetu partycypacyjnego składa się
na formularzu zgłoszenia projektu do Urzędu Miejskiego w Łęcznej (pl. Kościuszki 5) lub drogą elektroniczną w formie skanu poprawnie wypełnionego formularza na adres:
budzet-obywatelski@um.leczna.pl
3. Projekt może dotyczyć wyłącznie osiedla, na którym zamieszkuje zgłaszający.
4. Koszt zgłoszonego projektu nie może przekroczyć kwoty środków przeznaczonych na dane osiedle.
5. Formularz zgłoszenia projektu jest dostępny na stronie www.leczna.pl oraz w Biurze Rady Miejskiej, a także kancelarii Urzędu Miejskiego w Łęcznej.
6. Mieszkańcy wypełniony formularz projektu składają w terminie do 7 września 2018 r.  w Urzędzie Miejskim w Łęcznej. Decyduje data wpływu dokumentu.
7. Zgłoszone projekty podlegają weryfikacji przez zarządy osiedli (we współpracy z właściwymi referatami Urzędu Miejskiego), co do zgodności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, zgodności z prawem, możliwości realizacji, terminowości, kosztów generowanych w kolejnych latach oraz gospodarności.
8. Wyboru projektów do realizacji dokonują rady osiedli (w przypadku osiedli Słoneczne i Kol. Trębaczów Ogólne Zebranie Mieszkańców Osiedla) w możliwe pełnym składzie.
9. Wybrane do realizacji projekty Rady Osiedli/Zarządy Osiedli przedkładają do dnia 28 września 2018 r. Burmistrzowi Łęcznej. Decyduje data wpływu dokumentu.
10. Burmistrz Łęcznej ujmuje wybrane projekty w projekcie budżetu gminy.


Harmonogram:
I Etap - Składanie projektów w Urzędzie Miejskim w Łęcznej do 7 września 2018 r.
II Etap – Przekazanie wniosków przewodniczącym rad osiedli oraz weryfikacja zgodności projektów z założeniami budżetu partycypacyjnego.
III Etap - głosowanie rady osiedla (w przypadku osiedli Słoneczne i Kol. Trębaczów Ogólnego Zebrania Mieszkańców Osiedla) nad złożonymi projektami.
IV Etap – przekazanie Burmistrzowi  Łęcznej do dnia 28 września wybranych do realizacji projektów budżetu partycypacyjnego na rok 2019. Do pisma przewodniego należy dołączyć stosowną uchwałę wraz z protokołem.

Pliki do pobrania

Dane urzędu

GMINA ŁĘCZNA
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 Łęczna, pl. Kościuszki 5
tel. 81-53-58-600
fax: 81-752-02-42
e-mail:

NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
Elektroniczna Skrzynka Podawcza